SOIL-Tech
ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔ꯭ꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ

ꯀꯟꯚꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ, ꯖꯋꯥꯍꯔꯂ꯭ꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ꯭ꯤꯇꯤ, ꯅꯏ ꯗꯤꯜꯂꯤ

ꯏꯪ ꯲꯰꯱꯹, ꯐꯦꯕꯔ꯭ꯨꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯪ ꯱꯵ ꯗꯒꯤ ꯱꯷

Click for Hindi, English , Sanskrit, Bangla, Maithili , Malayalam , Konkani and Garhwali Version
 • Home
 • CFP
 • Organizers
 • Committee
 • Invited Speakers
 • Schedule
 • Sponsors

 

ꯂꯝꯖꯤꯪ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯄꯟꯊꯨꯪ

ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯊꯅꯤꯪꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯔꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯍꯧꯅꯂꯣꯟꯆꯠ ꯅꯠꯔꯒ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔ꯭ꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯥꯑꯣꯈꯠꯄ, ꯐꯖꯕ, ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯅꯤꯪꯈꯥꯇꯝꯕ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯤꯪ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯪꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯑꯣꯈꯥꯠ ꯈꯣꯪꯊꯥꯪꯕꯨ ꯊꯤꯟꯊꯍꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯆꯥꯑꯣꯈꯠ ꯂꯝꯖꯦꯜꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔ꯭ꯤꯇ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯉꯝ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯀꯥꯟꯅꯕ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ – ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔ꯭ꯤꯇꯀꯤ ꯒꯔ꯭ꯥꯝꯃꯥꯔ, ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯁꯥꯒꯩ ꯃꯔꯤꯁꯤꯒ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔ꯭ꯤꯇꯀ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤ – ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯪꯁꯤꯅ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯪꯃꯛꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯥꯪꯂꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯕꯨ ꯆꯤꯪꯁꯤꯜꯂꯤ꯫

ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔ꯭ꯤꯠꯀꯤ ꯏꯊꯤꯟꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯪꯗ ꯃꯌꯦꯛꯃꯃꯤ ꯂꯥꯅꯥ ꯇꯥꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯪꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯪ ꯂꯧꯁꯤꯪꯕꯨꯁꯨ ꯆꯤꯪꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯀꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯪꯁꯤ ꯆꯥꯗ ꯷꯷ ꯀꯤ ꯆꯥꯪ ꯏꯟꯗꯣ ꯑꯥꯔꯌ꯭ꯥꯟ ꯀꯥꯪꯂꯨꯞ ꯃꯅꯨꯪ ꯆꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯟꯁꯤꯪꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤꯪꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯕꯔ꯭ꯥꯍꯃ꯭ꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯀꯥꯪꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯍꯩꯋꯥꯇꯥ, ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯁꯥꯍꯤꯠꯌ – ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯪꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯊꯤꯜ ꯑꯃ ꯚꯥꯔꯠ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯪꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯤ꯫

ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯪ, ꯚꯥꯔꯇ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯣꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯪꯊꯥꯪ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯊꯧꯑꯣꯪ ꯊꯧꯁꯤꯟꯁꯤꯪ, ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯁꯣꯠꯊꯤꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯪ – ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯪ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯠꯃꯥꯪꯗ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯖꯦꯑꯦꯟꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌ ꯚꯥꯁꯥ ꯃꯟꯆ ꯑꯅꯤꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯦꯞꯂꯦ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯟꯊꯨꯪꯗꯤ : ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯪꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯕ ꯃꯥꯈꯥꯇꯥꯕ ꯔꯤꯁꯔꯁ꯭ ꯅꯥꯠꯔꯒ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯝꯖꯤꯪ ꯄꯊꯥꯞ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫

SOIL-Techꯀꯤ ꯃꯔꯨꯏ ꯄꯟꯊꯨꯪꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯨꯃ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ:
 • ꯁꯦꯗꯜꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯟꯁꯤꯪ ꯒꯤ White Paper/ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯥꯑꯣꯗꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯁꯥꯕ
 • ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔ꯭ꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯪꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯪꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯄꯨꯛꯀꯩ ꯁꯦꯝꯁꯥꯕꯗ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯃꯈꯣꯌꯕ꯭ꯨ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯗ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯪꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯪꯕꯨ ꯌꯦꯪꯁꯤꯟꯕ ꯅꯠꯔꯒ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯕ
 • ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯪꯒꯤ ꯄꯨꯛꯀꯩꯕꯨ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯪꯒꯤ ꯑꯃꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯧꯔꯥꯪ ꯇꯧꯕ
 • ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯁꯥꯠꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯥꯪꯂꯨꯞꯁꯤꯪ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ
ꯍꯤꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯛꯄ

  ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯁꯤꯗ, ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ꯭ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯁꯥꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯪ ꯏꯟꯅ, ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ꯭ꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯑꯣꯗꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯪꯏꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯦꯝꯁꯥꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯪꯆꯠ ꯑꯃ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ SOIL-Tech conference ꯑꯁꯤ EUꯒꯤ META-NET ꯍꯥꯌꯔ꯭ꯤꯕ ꯞꯔꯣꯖꯦꯛꯠ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ, ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ‘white paper’-ꯗ ꯊꯣꯏꯀꯣꯛꯞ ꯃꯤꯠꯌꯦꯪ ꯊꯝꯒꯅꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯤꯪꯒ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ꯭ꯤꯪꯒ ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯪꯁꯤꯗ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ, ꯀꯥꯪꯂꯣꯟ, ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯊꯧꯑꯣꯪ ꯊꯧꯁꯤꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯁꯔꯁ꯭ ꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯪ ꯊꯖꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅ꯭ ꯄꯥꯑꯣꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯖꯔꯤ:

 • ꯑꯏꯕ, ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ, ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯅꯕ, ꯀꯥꯪꯂꯣꯟ, ꯑꯟꯅꯣꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯇꯨꯜꯁꯤꯪꯒ ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯕ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯕ ꯃꯆꯥꯛ (corpora)
 • ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯍꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤ
 • ꯏ-ꯂꯥꯔꯅ꯭ꯤꯪ
 • ꯐꯣꯔꯃ꯭ꯜ ꯒꯔ꯭ꯥꯃꯥꯔ
 • ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯀꯣꯝꯞꯌꯨꯇꯤꯪ
 • ꯏꯟꯐꯣꯔꯃ꯭ꯦꯁꯟ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯀꯟꯕ
 • ꯑꯦꯟꯑꯦꯜꯄꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ꯭
 • ꯂꯦꯛꯁꯤꯀꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯄꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯣꯟꯒꯩ
 • ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯂꯣꯍꯟꯊꯣꯛ
 • ꯑꯣꯟꯇꯣꯂꯣꯖꯤ
 • ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯦꯅꯨꯁꯛꯔꯤꯞ ꯗꯤꯖꯤꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯔꯝ-ꯄꯊꯥꯝ
 • ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯪ
 • ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ
 • ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯔꯁꯣꯔꯁ꯭ꯇ꯭ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯄꯊꯥꯞ ꯅꯠꯔꯒ ꯄꯣꯔꯝ ꯂꯝꯇꯥꯛ
 • ꯋꯦꯕ ꯁꯤꯃꯦꯟꯇꯤꯛꯁ

ꯄꯦꯄꯔ ꯊꯥꯖꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯌꯦꯪꯕ ꯅꯠꯔꯒ ꯔꯤꯚꯤꯎ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯏꯟꯇꯔꯅ꯭ꯦꯠꯇ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯣꯅꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯄꯦꯄꯔ ꯈꯨꯗꯤꯪꯃꯛ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯠ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯌꯦꯪꯒꯅꯤ꯫

 
ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔ꯭ꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ

ꯄꯨꯪꯐꯝ: ꯏꯪ ꯲꯰꯱꯹, ꯐꯦꯕꯔ꯭ꯨꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯪ ꯱꯵ ꯗꯒꯤ ꯱꯷ 

ꯃꯐꯝ: ꯀꯟꯚꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ, ꯖꯋꯥꯍꯔꯂ꯭ꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ꯭ꯤꯇꯤ, ꯅꯤꯎ ꯗꯦꯂꯤ

ꯋꯦꯕꯁ꯭ꯥꯏꯠ:

 • ꯃꯔꯨꯑꯣꯑꯦꯕ ꯋꯦꯕꯁ꯭ꯥꯏꯠ: http://sanskrit.jnu.ac.in/conf/soiltech1
 • ꯄꯦꯄꯔ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯋꯦꯕꯁ꯭ꯥꯏꯠ: https://easychair.org/conferences/?conf=soiltech2018

 • ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯥꯕꯥꯟ  

  ꯑꯥꯒꯁꯠ ꯇꯥꯪ ꯱꯲, ꯲꯰꯱꯸ – ꯄꯦꯄꯔ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ
  ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯇꯥꯪ ꯱꯲, ꯲꯰꯱꯸ ꯄꯣꯁꯇ꯭ꯔ ꯄꯤꯁꯟꯕ‍ꯒꯤ ꯑꯔꯣ‍ꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ‍
  ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯇꯥꯪ ꯱꯰, ꯲꯰꯱꯸ ꯈꯜꯂꯕ ꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯪꯒꯤ ꯄꯥꯑꯣꯗꯝ‍
  ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯇꯥꯪ ꯲꯰, ꯲꯰꯱꯸ ꯈꯜꯂꯕ ꯄꯣꯁꯇ꯭ꯔꯁꯤꯪꯒꯤ ꯄꯥꯑꯣꯗꯝ‍
  ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯇꯥꯪ ꯲꯵, ꯲꯰꯱꯸ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯔꯦꯗꯤ ꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯪꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠ‍ꯂꯛꯂꯅꯕꯥ ꯑꯔꯣ‍ꯏꯕꯥ ꯅꯤꯃꯤꯠ‍
  ꯏꯪ ꯲꯰꯱꯹, ꯐꯦꯕꯔ꯭ꯨꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯪ ꯱꯵ ꯗꯒꯤ ꯱꯷ ꯐꯥꯑꯣꯕ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯆꯠ‍ꯊꯒꯅꯤ

  ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄꯊꯥꯞ

  ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯦꯪꯕ, ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯪꯗ ꯐꯪꯗꯔꯤꯕ, ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯃꯄꯨꯪꯐꯥꯅ ꯏꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯅꯠꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯗꯔꯤꯕ ꯇꯥꯪꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯏꯊꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯦꯄꯔ ꯈꯨꯗꯤꯪꯃꯛ ꯞꯔꯣꯒꯔ꯭ꯥꯝ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯌꯦꯪꯒꯅꯤ꯫

  ꯈꯟꯀꯠꯀꯂꯕ ꯄꯦꯄꯔꯁ꯭ꯤꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯑꯣ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯦꯃꯥꯏ ꯱꯰ꯗꯒꯤ ꯲꯰ (ꯍꯋ꯭ꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯦꯔꯈ꯭ꯨꯗꯤꯪꯃꯛꯀꯤ), ꯆꯦꯃꯥꯏ ꯱꯰ (ꯔꯤꯁꯔ ꯄꯦꯄꯔꯈ꯭ꯨꯗꯤꯪꯃꯛꯀꯤ) ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯆꯦꯃꯥꯏ ꯵ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯄꯦꯄꯔ/ꯄꯣꯁꯇ꯭ꯔ ꯈꯨꯗꯤꯪꯃꯛꯀꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯞꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯪ ꯐꯣꯪꯕꯗ ꯍꯥꯞꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ꯫

  ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯗꯨ SOIL-Tech ꯀꯤ ꯋꯦꯕꯁ꯭ꯥꯏꯠꯇ ꯄꯤꯔꯤꯕ SOIL-Tech 2019 ꯁꯇ꯭ꯥꯏꯜ ꯁꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯪ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯝꯁꯥꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯦꯄꯔ ꯃꯅꯨꯪꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯏꯕ ꯑꯏꯕꯤꯒ ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯇ ꯌꯥꯑꯣꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯗꯨ PDF ꯇ EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=soiltech2018)꯫ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯞꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯪ Garuda Prakashan ꯗ ꯐꯣꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯋꯦꯕꯁ꯭ꯥꯏꯠꯇ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯤ

  ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯪꯁꯤꯪꯁꯤꯗ ꯄꯦꯄꯔ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯄꯥꯝꯃꯤ:

 • ꯐꯨꯜ ꯄꯦꯄꯔ (ꯆꯦꯃꯥꯏ ꯱꯰)
 • ꯁꯣꯔꯠ ꯄꯦꯄꯔ (ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯔꯤꯁꯔꯁ꯭ – ꯆꯦꯃꯥꯏ ꯵)

  ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯁꯤꯗ, ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ꯭ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯁꯥꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯪ ꯏꯟꯅ, ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ꯭ꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯑꯣꯗꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯪꯏꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯦꯝꯁꯥꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯪꯆꯠ ꯑꯃ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ SOIL-Tech conference ꯑꯁꯤ EUꯒꯤ META-NET ꯍꯥꯌꯔ꯭ꯤꯕ ꯞꯔꯣꯖꯦꯛꯠ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ, ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ‘white paper’-ꯗ ꯊꯣꯏꯀꯣꯛꯞ ꯃꯤꯠꯌꯦꯪ ꯊꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯤꯪ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ꯭ꯤꯪꯒ ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯪꯁꯤꯗ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ, ꯀꯥꯪꯂꯣꯟ, ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯊꯧꯑꯣꯪ ꯊꯧꯁꯤꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯁꯔꯁ꯭ ꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯪ ꯊꯖꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅ꯭ ꯄꯥꯑꯣꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯖꯔꯤ:

  • ꯑꯏꯕ, ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ, ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯅꯕ, ꯀꯥꯪꯂꯣꯟ, ꯑꯟꯅꯣꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯇꯨꯜꯁꯤꯪꯒ ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯕ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯕ ꯃꯆꯥꯛ (corpora)
  • ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯍꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤ
  • ꯏ-ꯂꯥꯔꯅ꯭ꯤꯪ
  • ꯐꯣꯔꯃ꯭ꯜ ꯒꯔ꯭ꯥꯃꯥꯔ
  • ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯀꯣꯝꯞꯌꯨꯇꯤꯪ
  • ꯏꯟꯐꯣꯔꯃ꯭ꯦꯁꯟ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯀꯟꯕ
  • ꯑꯦꯟꯑꯦꯜꯄꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ꯭
  • ꯂꯦꯛꯁꯤꯀꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯄꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯣꯟꯒꯩ
  • ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯂꯣꯍꯟꯊꯣꯛ
  • ꯑꯣꯟꯇꯣꯂꯣꯖꯤ
  • ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯦꯅꯨꯁꯛꯔꯤꯞ ꯗꯤꯖꯤꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯔꯝ-ꯄꯊꯥꯝ
  • ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯪ
  • ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ
  • ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯔꯁꯣꯔꯁ꯭ꯇ꯭ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯄꯊꯥꯞ ꯅꯠꯔꯒ ꯄꯣꯔꯝ ꯂꯝꯇꯥꯛ
  • ꯋꯦꯕ ꯁꯤꯃꯦꯟꯇꯤꯛꯁ

  ꯄꯦꯄꯔ ꯊꯥꯖꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯌꯦꯪꯕ ꯅꯠꯔꯒ ꯔꯤꯚꯤꯎ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯏꯟꯇꯔꯅ꯭ꯦꯠꯇ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯣꯅꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯄꯦꯄꯔ ꯈꯨꯗꯤꯪꯃꯛ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯠ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯌꯦꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯦꯄꯔ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯪꯂꯝꯇꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒ꯭ꯤ ꯋꯦꯕꯁ꯭ꯥꯏꯠꯇ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯪꯍꯟꯖꯔꯒꯅꯤ꯫

  ꯑꯩꯈꯣꯌꯅ꯭ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯌꯦꯪꯕꯤꯌꯨ: http://sanskrit.jnu.ac.in/conf/soiltech1/index.jsp

  ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯀ꯭ꯤ ꯂꯨꯆꯤꯪꯕꯁꯤꯪ
  • ꯒꯤꯔꯤꯁ ꯅꯥꯊ ꯓꯥ, ꯖꯋꯥꯔꯂꯥꯂ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ꯭ꯤꯇꯤ, ꯅꯤꯌꯨ ꯗꯦꯂꯤ
  • ꯋꯔ꯭ꯤꯁꯚ ꯞꯔꯁꯥꯗ ꯖꯩꯟ, ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯚꯥꯁꯥ ꯃꯟꯆ ꯑꯃꯁꯨꯪꯃ.ꯒꯥꯪ.ꯑ.ꯍꯤꯪ.ꯋꯤ.ꯋꯤ., ꯋꯔꯙ꯭ꯥ
  ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯁꯤꯜꯂꯥꯪꯕ:

  ꯑꯇꯨꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯓꯥ, ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯅꯑꯦꯂꯄꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯏꯪꯖꯤꯅꯤꯌꯔ, ꯑꯦꯃꯇꯤꯏꯄꯤ ꯄꯔꯣꯖꯦꯀꯇ@ꯖ.ꯅꯦ.ꯋꯤ.ꯋꯤ  shashwatup9k@gmail.com

 •  

  ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯀ꯭ꯤ ꯂꯨꯆꯤꯪꯕꯁꯤꯪ

  ꯒꯤꯔꯤꯁ ꯅꯥꯊ ꯓꯥ, ꯖꯋꯥꯔꯂꯥꯂ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ꯭ꯤꯇꯤ, ꯅꯤꯌꯨ ꯗꯦꯂꯤ
  ꯋꯔ꯭ꯤꯁꯚ ꯞꯔꯁꯥꯗ ꯖꯩꯟ, ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯚꯥꯁꯥ ꯃꯟꯆ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯃ.ꯒꯥꯪ.ꯑ.ꯍꯤꯪ.ꯋꯤ.ꯋꯤ., ꯋꯔꯙ꯭ꯥ

  ꯁꯤꯜꯂꯥꯪꯂꯤꯕꯁꯤꯪꯒꯤ ꯀꯨꯞꯊꯕ ꯃꯔꯣꯜ

  ꯒꯤꯔꯤꯁ ꯅꯥꯊ ꯓꯥ
  ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔ꯭ꯤꯇ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯦꯁꯅ꯭ꯦꯜ ꯂꯤꯪꯒꯋ꯭ꯤꯁꯇ꯭ꯤꯛꯀꯤ ꯞꯔꯣꯐꯦꯁꯔ
  ꯅꯤꯎ ꯗꯦꯂꯤ, ꯖꯦ.ꯑꯦꯟ.ꯌꯨ. ꯁꯀ꯭ꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔ꯭ꯤꯇ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯏꯟꯗꯤꯛ ꯁꯇ꯭ꯗꯤꯁ ꯀꯤ ꯗꯤꯟ
  ꯐꯣꯟ - ꯹꯱-꯱꯱-꯲꯶꯷꯴꯱꯳꯰꯸ ꯏꯃꯦꯜ: girishjha@gmail.com

  ꯒꯤꯔꯤꯁ ꯅꯥꯊ ꯓꯥ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔ꯭ꯤꯇ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯦꯁꯅ꯭ꯦꯜ ꯂꯤꯪꯒꯋ꯭ꯤꯁꯇ꯭ꯤꯛꯀꯤ ꯞꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯖꯦ.ꯑꯦꯟ.ꯌꯨ.ꯒꯤ ꯁꯀ꯭ꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔ꯭ꯤꯇ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯏꯟꯗꯤꯛ ꯁꯇ꯭ꯗꯤꯁ ꯀꯤ ꯗꯤꯟ ꯁꯨ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛ ꯖꯦ.ꯑꯦꯟ.ꯌꯨ.ꯒꯤ ꯁꯀ꯭ꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯦꯒꯋ꯭ꯦꯖ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯑꯦꯟꯗ ꯀꯜꯆꯔ ꯁꯇ꯭ꯗꯤꯁ ꯀꯦ ꯂꯤꯪꯒꯋ꯭ꯤꯁꯇ꯭ꯤꯛꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ꯭ꯤ ꯀꯟꯀꯔꯦꯟꯠ ꯐꯦꯀꯜꯇꯤ ꯍꯩꯕꯗꯤ ꯑꯣꯓꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ꯭ꯤꯇꯤꯁꯤꯪꯗꯁꯨ ꯃꯇꯝꯁꯥꯪꯅ ꯚꯤꯖꯤꯇꯤꯪ ꯞꯔꯣꯐꯦꯁꯔꯁ꯭ꯨ ꯑꯣꯏꯖꯔꯨꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯱) ꯏꯪ ꯲꯰꯰꯹ ꯗꯒꯤ ꯲꯰꯱꯲ ꯐꯥꯑꯣꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ꯭ꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯁꯥꯆꯨꯁꯦꯠꯇꯁ, ꯗꯥꯔꯇ꯭ꯃꯥꯎꯊ, ꯑꯦꯃꯑꯦ, ꯌꯨꯑꯦꯁꯑꯦ-ꯗ, ꯲) ꯏꯪ ꯲꯰꯱꯳ ꯗ ꯌꯣꯒꯌ꯭ꯀꯥꯔꯇ꯭ꯥ ꯁꯇ꯭ꯦꯇ ꯌꯨꯅꯤꯋꯔꯁ꯭ꯤꯇꯤ, ꯏꯪꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥ-ꯗ, ꯳) ꯏꯪ ꯲꯰꯱꯴ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯲꯰꯱꯶-ꯗꯅ ꯖꯔꯃ꯭ꯅꯤꯒꯤ ꯋꯨꯔꯖ꯭ꯕꯔꯒ꯭ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ꯭ꯤꯇꯤ-ꯗ, ꯴) ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯱꯶ ꯗꯅ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯐꯂ꯭ꯣꯔꯦꯪꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ꯭ꯤꯇꯤꯗ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯖꯦ.ꯑꯦꯟ.ꯌꯨ-ꯗꯒꯤ ꯂꯤꯪꯒꯋ꯭ꯤꯁꯇ꯭ꯤꯛꯇ (ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯦꯁꯅ꯭ꯦꯜ ꯂꯤꯪꯒꯋ꯭ꯤꯁꯇ꯭ꯤꯛ) ꯄꯤ.ꯑꯦꯆ.ꯗꯤ. ꯗꯤꯒꯤꯔꯤ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯪꯗ ꯏꯪ ꯱꯹꯹꯹ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦ.-ꯒꯤ ꯑꯔꯕ꯭ꯥꯟ ꯆꯦꯝꯄꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯜꯂꯤꯅꯣꯏꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ꯭ꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦ. (ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯂꯦꯪꯒꯋ꯭ꯦꯖ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯦꯁ-ꯇ) ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯏꯪ ꯲꯰꯰꯲-ꯗ ꯖꯦ.ꯑꯦꯟ.ꯌꯨ.-ꯗ ꯑꯣꯓꯥ ꯑꯣꯏꯗꯔ꯭ꯤ ꯐꯥꯑꯣꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦ.-ꯗ ꯁꯄ꯭ꯣꯠꯋꯦꯌꯔ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟ-ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯕꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯪꯗꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯄꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ- ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ꯭ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯁꯇ꯭ꯦꯟꯗꯔꯗ꯭, ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔ꯭ꯤꯇ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯤꯪꯒꯋ꯭ꯤꯁꯇ꯭ꯤꯛꯁ, ꯀꯝꯞꯠꯌꯨꯇꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯛꯁꯤꯀꯣꯒꯔ꯭ꯐꯤ, ꯃꯁꯤꯟ ꯠꯔꯥꯟꯁꯂ꯭ꯦꯁꯟ, ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯂꯦꯪꯒꯋ꯭ꯦꯖ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯦꯁ, ꯋꯦꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ, ꯑꯥꯔ.ꯗꯤ.ꯕꯤ.ꯑꯝ.ꯑꯁ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯁ, ꯁꯣꯐꯋ꯭ꯌꯥꯔ ꯁꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯂꯣꯀꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯜ.ꯗꯤ.ꯁꯤ. (ꯄꯦꯟꯁꯦꯜꯋꯦꯅꯤꯌꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ꯭ꯤꯇꯤ), ꯃꯥꯏꯛꯔꯣꯁꯣꯐꯠ ꯀꯣꯔꯞ, ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯃꯥꯏꯛꯔꯣꯁꯣꯐꯠ ꯏꯗꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯪꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯍꯥꯛ ꯄꯥꯑꯣꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯥꯏꯛꯔꯣꯁꯣꯞꯠꯀꯤ ꯕꯤꯪ ꯠꯔꯥꯟꯁꯂ꯭ꯦꯇꯣꯔꯒ꯭ꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ-ꯎꯔꯗ꯭ꯨ ꯃꯁꯤꯟ ꯠꯔꯥꯟꯁꯂ꯭ꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯝꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯇꯦꯪ ꯄꯥꯪꯉꯨꯔꯦ꯫ ꯏꯀꯨꯪ ꯀꯨꯏꯗꯔ꯭ꯤꯉꯩꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯋ꯭ꯤꯁꯠꯀꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯀꯤꯕꯣꯔꯗ꯭ ꯁꯥꯕꯗ ꯑꯦꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯃꯆꯥꯛ ꯅꯠꯔꯒ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ꯭ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯖꯗꯔ꯭ꯤꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯪꯒꯤꯗꯝꯛꯇ ꯃꯇꯦꯪ ꯄꯥꯪꯕꯤꯈꯤ꯫ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯦꯟꯒꯋ꯭ꯦꯖ ꯀꯣꯔꯄ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯔꯒ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯪ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯍꯥꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯕꯔꯁ꯭ꯤꯇꯤ ꯱꯷ꯄꯨ ꯂꯨꯆꯤꯪꯂꯤ꯫

  ꯋꯔ꯭ꯤꯁꯚ ꯞꯔꯁꯥꯗ ꯖꯩꯟ
  ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯚꯥꯁꯥ ꯃꯟꯆ ꯑꯃꯁꯨꯪ ꯃ.ꯒꯥꯪ.ꯑ.ꯍꯤꯪ.ꯋꯤ.ꯋꯤ., ꯋꯔꯙ꯭ꯥ
  <ꯐꯣꯅ ꯅꯪ. : ꯰꯱꯱-꯹꯱꯵꯲꯲꯲꯷꯳꯲꯷꯰꯳ ꯏꯃꯦꯜ: vrashabh.jain@gmail.com

   

  ꯁꯤꯟꯖ ꯂꯥꯪꯖꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ

  • ꯑꯇꯨꯂ ꯀꯣꯊꯥꯔꯤ, ꯚꯥꯔꯇꯤꯌ ꯚꯥꯁꯥ ꯃꯪꯆ
  • ꯑꯅꯨꯄꯃ ꯁꯨꯛꯂꯥ, ꯑꯦꯕꯤꯋꯤ-ꯑꯥꯏꯑꯥꯏꯑꯥꯏꯇꯤ, ꯒꯋ꯭ꯥꯂꯤꯌꯔ
  • ꯏꯁꯋꯔ ꯗꯌꯥꯂ ꯀꯪꯁꯂ, ꯚꯥꯔꯇꯤꯌ ꯚꯥꯁꯥ ꯃꯪꯆ
  • ꯁꯪꯇꯣꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯨꯛꯂꯥ, ꯖꯋꯥꯍꯔ ꯂꯥꯂ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ, ꯅꯏ ꯗꯤꯜꯂꯤ
  • ꯕꯔ꯭ꯤꯖꯦꯁ ꯄꯥꯪꯗꯦ, ꯖꯋꯥꯍꯔ ꯂꯥꯂ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ, ꯅꯏ ꯗꯤꯜꯂꯤ
  • ꯔꯖꯅꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯤꯁꯔ꯭ꯥ, ꯖꯋꯥꯍꯔ ꯂꯥꯂ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ, ꯅꯏ ꯗꯤꯜꯂꯤ
  • ꯃꯂꯈꯥꯅ ꯁꯤꯪꯍ, ꯖꯋꯥꯍꯔ ꯂꯥꯂ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ, ꯅꯏ ꯗꯤꯜꯂꯤ

  ꯊꯧꯄꯨꯖꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ

  • ꯑꯥꯗꯤꯂ ꯑꯃꯤꯅ ꯀꯥꯀ, ꯀꯁꯃꯤꯔ ꯋꯤꯁꯋꯋꯤꯗꯌꯥꯂꯌ
  • ꯑꯔꯨꯂ ꯃꯣꯖꯤ, ꯍꯩꯗꯔꯥꯕꯥꯗ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ
  • ꯑꯥꯁꯤꯐ ꯏꯀꯕꯥꯂ, ꯑꯥꯏꯑꯥꯏꯇꯤ ꯄꯇꯅꯥ, ꯄꯇꯅꯥ
  • ꯑꯅꯤꯂ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯪꯍ, ꯑꯥꯏꯑꯥꯏꯇꯤ ꯕꯤꯑꯦꯆꯌꯨ, ꯕꯅꯥꯔꯁ
  • ꯑꯅꯨꯄꯃ ꯕꯥꯁꯨ, ꯅꯤꯗꯦꯁꯀ, ꯑꯦꯅꯑꯥꯏꯑꯥꯏꯇꯤ, ꯗꯨꯔꯒꯥꯄꯨꯔ
  • ꯕꯣꯒꯗꯅ ꯕꯦꯕꯤꯆ, ꯂꯤꯗꯁ꯭ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ, ꯌꯨꯀꯦ
  • ꯗꯤꯞꯇꯤ ꯃꯤꯁꯔ꯭ꯥ ꯁꯔꯃ꯭ꯥ, ꯑꯥꯏꯑꯥꯏꯑꯥꯏꯇꯤ, ꯍꯩꯗꯔꯥꯕꯥꯗ
  • ꯗꯤꯋꯥꯀꯔ ꯃꯤꯁꯔ꯭ꯥ, ꯏꯖꯦꯗꯤꯑꯥꯏ, ꯑꯍꯃꯗꯥꯕꯥꯗ
  • ꯗꯣꯔꯣꯊꯤ ꯕꯦꯔꯃꯦꯅ, ꯅꯥꯔꯋ꯭ꯦꯖꯤꯌꯅ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ ꯋꯤꯖꯅ꯭ꯥꯅ ꯑꯧꯔ ꯞꯔꯧꯗꯌ꯭ꯣꯒꯤꯀꯤ (ꯑꯦꯅꯇꯤꯑꯦꯅꯌꯨ)
  • ꯑꯦꯂꯤꯖꯥꯕꯦꯊ ꯁꯦꯔꯂꯤ, ꯑꯥꯏꯑꯥꯏꯇꯤꯑꯦꯃ-ꯀꯦꯔꯂ, ꯠꯔꯤꯋꯦꯪꯗꯔ꯭ꯃ
  • ꯏꯁꯥ ꯕꯅꯔꯖ꯭ꯤ, ꯒꯨꯒꯂ, ꯌꯨꯑꯦꯁꯑꯦ
  • ꯒꯤꯔꯤꯁ ꯅꯥꯊ ꯓꯥ, ꯖꯋꯥꯍꯔ ꯂꯥꯂ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ, ꯅꯏ ꯗꯤꯜꯂꯤ
  • ꯖꯌ꯭ꯣꯇꯤ ꯗꯤꯄꯥꯋꯔ, ꯒꯣꯋꯥ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ
  • ꯀꯔꯨꯅꯦꯁ ꯑꯔꯣꯗꯥ, ꯁꯤꯗꯤꯑꯦꯁꯤ ꯅꯣꯑꯦꯗꯥ
  • ꯀꯂꯤꯀꯥ ꯕꯥꯂꯤ, ꯑꯦꯃꯑꯦꯁꯑꯥꯔꯑꯥꯏ, ꯕꯩꯪꯒꯂꯣꯔ
  • ꯂꯥꯔꯁ꯭ ꯍꯦꯂꯅ, ꯑꯦꯅꯇꯤꯑꯦꯅꯌꯨ, ꯅꯥꯔꯋ꯭ꯦ
  • ꯃꯜꯍꯥꯔ ꯀꯨꯂꯀꯔꯅ꯭ꯤ, ꯑꯥꯏꯑꯥꯏꯇꯤ ꯕꯣꯝꯕꯦ
  • ꯃꯪꯖꯤ ꯚꯗꯔ꯭ꯥ, ꯕꯥꯪꯀꯨꯔꯥ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ, ꯄꯁꯆ꯭ꯤꯃ ꯕꯪꯒꯥꯂ
  • ꯃꯥꯁꯤꯃꯣ ꯃꯣꯅꯥꯒꯂ꯭ꯤꯌꯥ, ꯐꯂ꯭ꯣꯔꯦꯪꯁ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ, ꯏꯇꯂꯤ
  • ꯃꯣꯅꯣꯖꯤꯇ ꯆꯧꯙꯔꯤ, ꯑꯦꯃꯑꯦꯁꯑꯥꯔꯑꯥꯏ ꯕꯩꯪꯒꯂꯣꯔ
  • ꯅꯥꯔꯥꯌꯅ ꯆꯧꯙꯔꯤ, ꯁꯤꯑꯥꯏꯑꯥꯏꯑꯦꯂ, ꯃꯩꯁꯨꯔ
  • ꯅꯤꯂꯥꯗꯔ꯭ꯤ ꯁꯦꯈꯔ ꯗꯥꯁ, ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯥꯏ ꯀꯣꯂꯀꯥꯇꯥ
  • ꯄꯪꯆꯥꯅꯅ ꯃꯣꯍꯪꯇꯤ, ꯍꯩꯗꯔꯥꯕꯥꯗ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ
  • ꯄꯤꯪꯀꯤ ꯅꯩꯅꯤꯋꯥꯅꯤ, ꯑꯥꯞꯇꯤꯃ ꯞꯔꯥꯏꯋꯦꯇ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ, ꯕꯩꯪꯒꯂꯣꯔ
  • ꯄꯨꯁꯄ꯭ꯀ ꯚꯠꯇꯥꯆꯥꯔꯌ꯭, ꯅꯤꯗꯦꯁꯀ, ꯑꯥꯏꯑꯥꯏꯇꯤ ꯄꯇꯅꯥ
  • ꯔꯥꯍꯨꯂ ꯒꯔꯒ꯭, ꯑꯥꯏꯑꯥꯏꯇꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤ, ꯗꯤꯜꯂꯤ
  • ꯔꯤꯇꯦꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯑꯥꯒꯔꯥ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ, ꯑꯥꯒꯔꯥ
  • ꯑꯦꯁꯑꯦꯁ ꯑꯒꯔ꯭ꯋꯥꯂ, ꯀꯦꯑꯥꯏꯑꯥꯏꯇꯤ, ꯒꯨꯗꯒꯥꯋ, ꯚꯥꯔꯇ
  • ꯁꯥꯅꯇꯅꯨ ꯆꯧꯙꯔꯤ, ꯅꯤꯗꯦꯁꯀ, ꯁꯤꯑꯦꯑꯦꯑꯥꯔꯏ ꯄꯤꯂꯥꯅꯤ
  • ꯁꯤꯋꯥꯖꯤ ꯕꯪꯗꯣꯄꯥꯙꯌ꯭ꯥꯌ, ꯖꯥꯗꯋꯄꯨꯔ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ, ꯀꯣꯂꯀꯥꯇꯥ
  • ꯁꯆꯤꯅ ꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯁꯤꯗꯤꯑꯦꯁꯤ-ꯄꯨꯅꯦ
  • ꯁꯣꯚꯥ ꯑꯦꯂ, ꯑꯦꯌꯨ-ꯀꯦꯕꯤꯁꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆ꯭ ꯁꯦꯪꯇꯔ, ꯑꯟꯅꯥ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ
  • ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯪꯗꯔ꯭, ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ
  • ꯁꯋ꯭ꯔꯅ꯭ ꯂꯇꯥ, ꯞꯔꯃꯨꯈ, ꯇꯤꯗꯤꯑꯥꯏꯑꯦꯂ, ꯑꯦꯃꯁꯤꯑꯥꯏꯇꯤ, ꯁꯔꯀꯥꯔꯤ ꯚꯥꯔꯇ
  • ꯋꯤꯁꯥꯂ ꯒꯣꯌꯂ, ꯄꯪꯖꯥꯕꯤ ꯋꯤꯁꯋ꯭ꯋꯤꯗꯌ꯭ꯥꯂꯌ, ꯄꯇꯤꯌꯥꯂꯥ
  • ꯋꯔ꯭ꯤꯁꯚ ꯞꯔꯁꯥꯗ ꯖꯩꯅ, ꯚꯥꯔꯇꯤꯌ ꯚꯥꯁꯥ ꯃꯪꯆ ꯑꯧꯔ ꯑꯦꯃꯖꯤꯑꯦꯑꯦꯆꯌꯨ, ꯋꯔꯙ꯭ꯥ

   

  ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ.....

 • ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯕ ꯄꯥꯑꯣꯗꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯞꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯒꯤꯔꯤꯁ ꯅꯥꯊ ꯓꯥꯒ ꯇꯥꯅꯕꯤꯌꯨ (girishjha@jnu.ac.in)