SOIL-Tech
संस्कृत आनी हेर भारती भासो- तंत्रगिन्यान

परिशद केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय , नवी दिल्ली

15-17 फ़रवरी 2019

Click for Hindi, English , Sanskrit, Bangla, Maithili , Manipuri , Malayalam and Garhwali Version
 • Home
 • CFP
 • Organizers
 • Committee
 • Invited Speakers
 • Schedule
 • Sponsors

 

उर्बा आनी मोख:

भारतीय भासां विशींचें तंत्रगिज्ञान आयज गंभीर मोडणाचेर आसा. एका वटेन भाशीक आनी सांस्कृतीक वेगळेपण भारतीय भासांक वेगळें खाशेलें अस्तित्व आनी स्वातंत्र्य दिता जाल्यार दुसरे वटेन तंत्रगिज्ञान आनी जाय आशिल्ली सामग्री नाशिल्ल्यान ते संबंधी कसलीय उदरगत जावपाक बादा येता. चार मुखेल भाशा कुळां, 22 राश्ट्रभासो तशेंच वेगळेपणा जपिल्ल्यो 1761 तरेकवार भासो तशेंच संगणकीय आडखळी आसून लेगीत हांचे मदीं संस्कृत भास, तिची परंपरा, व्याकरण, सरळता आनी सोंपेपणी सगळ्यांक एकसुत्रेपणान बांदून घेंवपाची तांक आशिल्ल्यान सगळ्यांक आकर्शीत करता.

संस्कृत भाशेचो भारतीय भासांचेरूच न्हय जाल्यार भारतीय संस्कृतायेचेर आनी जनमानसाचेर लेगीत बरोच प्रभाव आसा, भारतांतल्यो सुमार 77% भासो भारतीय आर्यन कुळांतल्यो आसात जाल्यार वट्ट सगळ्योच लिपयो ब्राम्हींतल्यान आयल्यात.

हे शिवाय पाणिनीय पध्दत, उतरावळ, भासशास्त्रीय आनी साहित्यीक मानदंड हांचो हे बाबतींत पुराय भारतीय भासांच्या भासशास्त्रीय नकाशाचेर वेगळोच प्रभाव आसा. हें सगळें मतींत दवरून भासांची भुमिका आनी तथ्यां समजून घेवन तशेंच भारत सरकाराच्या तरेकवार उपक्रमांवरवी वावर करून लेगीत ह्या मळार प्रगत तंत्रगिन्यानाचो आनी ते संबंदांतले सामग्रीचो उणाव आशिल्ल्यान ज. ने. वि. तशेंच भारतीय भाशा मंचान जोडपालवान तीन दिसांचो एक आंतर्राश्ट्रीय परीशद घडोवन हाडपाचें थारायलां. हे वरवीं भारतीय भासां खातीरचें तंत्र विकसीत करपा विशींची वास्तवीक स्थिती आनी दिशा निर्देश थारायतले.

एसओआयएल-टॅक (SOIL-Tech) च्यो मुखेल मोखी:
 • 22 अनुसूचीत भारतीय भासां खातीर एक श्वेत पत्रिका तयार करप
 • संस्कृत तशेंच हेर भारतीय भासां खातीर दरेकी भाशेच्या संसाधनांचो तयार करपाचो तरेकवार पांवड्यांवेलो वावर तशेंच ते संबंदांतल्यो आडखळी समजून घेवन ताचेर काम करप
 • भारतीय भासांच्या तांत्रीक संसाधना तयार करप्यांक तशेंच वापरतल्यां खातीर संपर्क आनी भासाभास करपाक एक सुवात तयार करप
 • भारतीय भासांच्या संबंदांत म्हत्वपूर्ण तंत्रगिन्यान विकसीत करपी वा रचप्यांचो पंगड तयार करप.
विस्तारान

  फाटल्या कांय वर्सांनी खूबशीं संसाधना विकसीत करून आमचे सामकार आयल्यांत. श्वेत पत्रिकेच्या संदर्भांत प्रयोग खूबश्या योग्य तंत्रगिज्ञानांच्यो वाडतल्यो राटावळी पळोवनूच सुरवात जाल्या. ते खातीर SOIL-Tech परीशदेंत युरोपीयन भासां खातीर तंत्र विकसीत करताना मेटा नेट (META NET) वापरून घडयल्ल्या सगल्या समान भासांचेर वा भारतीय भासां संबंदी श्वेत पत्रांत खाशेले ध्यान दवरतले.

हे खेरीज भारतीय भासांचे तांत्रीक संसाधन निर्मीती संदर्भांत तांत्रीक, निती, परिस्थीती ह्या विशयांचेर संशोधनात्मक प्रपत्र मागयतात:

 • कोर्पोरो-टॅक्स्ट, स्पीच, मल्टीमॉडल, मॅथडोलॉजी, एनोटेशन आनी टुल्स
 • डिजिटल मानविकी
 • ई-लर्निंग
 • रूपात्मक व्याकरण
 • हॅरीटेज कंप्यूटींग
 • म्हायती सोदून काडप आनी परत मेळोवपा संबंदी
 • प्राकृतीक भासा संसादना खातीर भास स्त्रोत
 • शब्दकोश आनी मशीन समजूंक शकता असो ई-शब्दकोश
 • मशिनी अणकार
 • सत्तामिमांसा विशयक
 • प्राचीन वा पुरातन लिपयांक डिजीटयज करपा संबंदांतले डावपेच
 • डिजीटल लायब्ररी
 • वाक् तंत्रगिज्ञान
 • भास संसाधना खातीर प्रमाण मानक
 • वेब सिमेन्टिक्स

सुपूर्द करपी आनी फेरनियाळ घेवन समिक्षेची प्रक्रिया तांत्रीक पध्दतीन जातली. फेरनियाळ घेवपाची प्रक्रिया डबल ब्लायंड तरेन जातली.

 
संस्कृत आनी हेर भारती भासो- तंत्रगिन्यान

तारीक ब्रेस्तार: शुक्रवार-रविवार, 15-17 फ़रवरी 2019 

स्थान: परिशद केन्द्र, ज. ने. वि. नवी दिल्ली

वॅब सायटी:

 • मुखेल - http://sanskrit.jnu.ac.in/conf/soiltech1
 • प्रपत्र धाडपा खातीर - https://easychair.org/conferences/?conf=soiltech2018

 • तारीक 

  ऑगस्ट 12, 2018 प्रपत्र धाडपा खातीर निमणी तारीक
  ऑक्टोबर 12, 2018 पोस्टर धाडपा खातीर निमणी तारीक
  ऑक्टोबर 10, 2018 स्विकार केल्ल्या प्रपत्रांची म्हायती कळयतले
  ऑक्टोबर 20, 2018 स्विकार केल्ल्या पोस्टर म्हायती कळयतले
  ऑक्टोबर 25, 2018 कॅमेरा रॅडी प्रपत्रांची निमणी तारीक
  फ़रवरी 15-17, 2019 परीशद

  प्रपत्र सुपूर्द करपा विशी

  आपल्या भास विशयक सोदवावराचें प्रपत्र मुळ रुपांत मौलीक आनी खंयच उजवाडा येवंक ना अशे तरेन वर्णनात्मक आसचें . दरेका मेळिल्ल्या सोदवावराच्या प्रपत्राचो फेरनियाळ आनी ताची समिक्षा कार्यावळ समितीचे उणेच तीन वांगडी करतले.

  स्वीकार केल्ले सोदवावराचे प्रपत्र उणेच (श्वेत पत्रिके खातीर) 10-20 पानांचे, (सोदवावर प्रपत्रां खातीर) 10 पानांचे तशेंच परिशदे वेळार लघू सोद पत्र/पोस्टरा खातीर 5 तरीं पानां आसप गरजेचें जे पोस्टर/मौखीक स्वरूपांत थंय प्रदर्शीत करतले.

  SOIL-Tech स्टाइल शीटाप्रमाणे हे शोध-पेपर तयार करपाक जाय, जेची माहिती SOIL-Tech 2019 च्या वेब-सायटीर उपलब्ध आसा. पुराय प्रपत्र EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=soiltech2018) च्या माध्यमांतल्यान पिडीएफ च्या रूपांत सुपूर्द करप गरजेचें. शोध-पेपर -संग्रह गरुड़ प्रकाशनवर्डाकडून प्रकाशित करतले.

  सोदवावर प्रपत्र सादर करपा बाबतींत दोन वर्ग केल्यात:

 • पुराय सोद प्रपत्र (10 पानां)
 • लघु सोद प्रपत्र (प्रगती कार्य- 5 पानां)

  फाटल्या कांय वर्सांनी खूबशीं संसाधना विकसीत करून आमचे सामकार आयल्यांत. श्वेत पत्रिकेच्या संदर्भांत प्रयोग खूबश्या योग्य तंत्रगिज्ञानांच्यो वाडतल्यो राटावळी पळोवनूच सुरवात जाल्या. ते खातीर SOIL-Tech परीशदेंत युरोपीयन भासां खातीर तंत्र विकसीत करताना मेटा नेट (META NET) वापरून घडयल्ल्या सगल्या समान भासांचेर वा भारतीय भासां संबंदी श्वेत पत्रांत खाशेले ध्यान दवरतले. हे खेरीज भारतीय भासांचे तांत्रीक संसाधन निर्मीती संदर्भांत तांत्रीक, निती, परिस्थीती ह्या विशयांचेर संशोधनात्मक प्रपत्र मागयतात:

  • कोर्पोरो-टॅक्स्ट, स्पीच, मल्टीमॉडल, मॅथडोलॉजी, एनोटेशन आनी टुल्स
  • डिजिटल मानविकी
  • ई-लर्निंग
  • रूपात्मक व्याकरण
  • हॅरीटेज कंप्यूटींग
  • म्हायती सोदून काडप आनी परत मेळोवपा संबंदी
  • प्राकृतीक भासा संसादना खातीर भास स्त्रोत
  • शब्दकोश आनी मशीन समजूंक शकता असो ई-शब्दकोश
  • मशिनी अणकार
  • सत्तामिमांसा विशयक
  • प्राचीन वा पुरातन लिपयांक डिजीटयज करपा संबंदांतले डावपेच
  • डिजीटल लायब्ररी
  • वाक् तंत्रगिज्ञान
  • भास संसाधना खातीर प्रमाण मानक
  • वेब सिमेन्टिक्स

  सुपूर्द करपी आनी फेरनियाळ घेवन समिक्षेची प्रक्रिया तांत्रीक पध्दतीन जातली. फेरनियाळ घेवपाची प्रक्रिया डबल ब्लायंड तरेन जातली.

  अदीक म्हायती खातीर ही वॅब सायट पळोवची: http://sanskrit.jnu.ac.in/conf/soiltech1/index.jsp

  आयोजन करपी
  • गिरिश नाथ झा, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नवी दिल्ली
  • वृषभ प्रसाद जैन,भारतीय भाषा मंच आनी म. गां. अ. हिं. वि. वि. वर्धा
  आयोजन प्रबंधक:

  अतुल कुमार ओझा, सीनियर एनएलपी रिसर्च इंजीनियर, एमटीईपी प्रोजेक्ट@ज.ने.वि.वि  shashwatup9k@gmail.com

 •  

  आयोजन करपी

  गिरिश नाथ झा, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नवी दिल्ली
  वृषभ प्रसाद जैन, भारतीय भाषा मंच आनी म. गां. अ. हिं. वि. वि. वर्धा

  आयोजन समिति चे विवरण

  गिरिश नाथ झा
  प्राध्यापक, संगणकीय भासविज्ञान आनी अधिष्ठातो,
  स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडीक स्टडीज,
  ज.ने.वि, नवी दिल्ली-110067
  फोन नं: 91-11-26741308 (का) ईमेल: girishjha@gmail.com

  गिरीश नाथ झा, कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञानाचो प्रोफेसर आनी संस्कृत आनी प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थान, ज.ने.वि के संकायाध्यक्ष आसा. ते भाषा विज्ञान केंद्राचे, भाषा साहित्याचे आनी संस्कृति अध्ययन स्कूलाचे, जेएनयून प्रोफेसर आनी समवर्ती संकायाचे सदस्य आसा. 2009-2012 ते सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज, मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, डार्टमाउथ, एमए, यूएसएन, 2013 ह्या र्वसानत योग्यकार्ता स्टेट यूनिवर्सिटी, इंडोनेशिया, आनी, 2014 आनी नवंबर 2016 ह्या र्वसानत जर्मनीन वुर्जबर्ग विश्वविद्यालयान अतिथि प्रोफेसर आसाले. जून 2016, ह्या र्वसानत, इटली के फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में भी अतिथि प्रोफेसर आसाले। प्रोफेसर झा जेएनयून सून भाषाविज्ञानान (कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान) अपली डॉक्टरेट डिग्री घेतली आनी मागीर 1999 ह्या र्वसानत मइलिनॉय विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिकाक भाषाविज्ञानात (प्राकृतिक भाषा इंटरफेस) द्वितीय मास्टर्स डिग्री घेतली। 2002,ह्या र्वसानत सून ज.ने.वि अध्यापनाचे काम करतात. ज.ने.वि येवच्या पयले संयुक्त राज्य अमेरिकान सॉफ्टवेयर इंजीनियराचे काम केले. प्रोफेसर झाच्य मनान भारतीय भाशेचे निगम आनी मानक, संस्कृत आनी हिंदी भाषाविज्ञानान, कम्प्यूटेशनल कोशविज्ञानान, मशीन भाषांतर, प्राकृतिक भाशा इंटरफेस, ई-लर्निंग, वेब आधारित प्रौद्योगिकियों, आरडीबीएमएस तकनीक, सॉफ्टवेयर डिजाइन आनी स्थानीयकरण आसा. तेन्चानी परामर्शदाता म्हणून एलडीसी (पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय), माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प. आनी माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया खातीर काम केला. तेन्चानी 2012 सॉफ्टचे बिंग ट्रांसलेटराखातीर इंग्लिश-उर्दू मशीन ट्रान्सलेशन करपा खातीर मदत केला. प्रोफेसर झा वर्तमानान प्रमुख भारतीय भाषांखातीर पैरलल एनोटेटेड कॉर्पोरा विकसित ककरपा खातीर 17 भारतीय विश्वविद्यालयांचे एक संघाचे नेतृत्व करता.

  वृषभ प्रसाद जैन
  प्रोफेसर एवं निदेशक भाषा विद्यापीठ,
  महात्‍मा गांधी अंतरराष्‍ट्रीय हिंदी विश्‍वविद्यालय, वर्धा -442001
  फोन नं.: 011-91-522-2732703 ई-मेल: vrashabh.jain@gmail.com

  वृषभ प्रसाद जैन हेंचानी भाषाविज्ञान तशेच भारतीय भाषांच्या विविध पक्षांचेर शोधाबरोबर साहित्याची विभिन्‍न पैलुंचेर सर्जनात्‍मक आनी वैचारिक लेखन केला. राष्‍ट्रीय तशेच अंतरराष्‍ट्रीय स्तरांच्या खूपशा संमेलनांनी में आलेख-पाठ बरेंला. विश्‍व संस्‍कृत सम्‍मेलन, नीदरलैण्‍डान भारतीय व्‍याकरण स्तराची अध्‍यक्षता पार पाडला. यूरोप आनी अमेरिकाच्या अनेक विश्‍वविद्यालयांनी अतिथि-व्‍याख्‍याना दिला. संस्‍कृताची पारंपरिक शिक्षाबरोबर भाषाविज्ञाना संबंधित आधुनिक विषयांनी अध्‍ययन आनी अनुसंधान केला. 'बाहुबलीयम्' काव्‍यकृतिचेर उ.प्र. संस्‍कृत संस्‍थानकडून पुरस्‍कृत. आचार्य पं. विद्यानिवास मिश्रा बरोबर भारतीय भाषा तत्‍व मीमांसा विश्‍वकोशाचे सहायक संपादक आशिल्ले. क.मा. मुंशी हिंदी तशेच भाषाविज्ञान विद्यापीठान शोधकार्य केला, भोपाल विश्‍वविद्यालय, भोपाल; संपूर्णानंद संस्‍कृत विश्‍वविद्यालय, वाराणसी; लखनऊ विश्‍वविद्यालययान शिकवप आनी शोध-निर्देशन केला. महात्‍मा गांधी अंतरराष्‍ट्रीय हिंदी विश्‍वविद्यालयाची महत्‍वपूर्ण योजना जशें की (1) हिंदी व्‍याकरण; (2) समसामयिक हिंदी प्रयोग कोशाचे निर्देशन आनी संपादन सांभाळताना भाषा-केन्‍द्र, लखनऊआन आचार्य तशेच निदेशकाच्या रूपान कार्यरत असलें. सध्या तें वर्धा मुख्‍यालयान आशिल्ल्या महात्‍मा गाँधी अंतरराष्‍ट्रीय हिंदी विश्‍वविद्यालया भितर भाषा-विद्यापीठान प्रोफेसर तशेच निदेशक म्हणून काम करता.

   

  आयोजन समिति

  • अतुल कोठारी, भारतीय भाषा मंच
  • अनुपम शुक्ला, एबीवी-आईआईआईटी, ग्वालियर
  • ईश्वर दयाल कंसल, भारतीय भाषा मंच
  • संतोष कुमार शुक्ला, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नवी दिल्ली
  • बृजेश पांडेय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
  • रजनीश कुमार मिश्रा, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नवी दिल्ली
  • मलखान सिंह, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नवी दिल्ली

  कार्यक्रम समिति

  • आदिल अमिन काक़, कश्मीर विश्वविद्यालय
  • अरुल मोज़ी, हैदराबाद विश्वविद्यालय
  • आसिफ इक़बाल, आईआईटी पटना, पटना
  • अनिल कुमार सिंह, आईआईटी बीएचयू, बनारस
  • अनुपम बासु, निदेशक, एनआईआईटी, दुर्गापुर
  • बोगडन बेबीच, लीड्स विश्वविद्यालय, यूके
  • दीप्ति मिश्रा शर्मा, आईआईआईटी, हैदराबाद
  • दीवाकर मिश्रा, ईजेडीआई, अहमदाबाद
  • डोरोथी बेरमेन, नार्वेजियन विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एनटीएनयू)
  • एलिजाबेथ शेरली, आईआईटीएम-केरल, त्रिवेंद्रम
  • ईशा बनर्जी, गूगल, यूएसए
  • गिरीश नाथ झा, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नवी दिल्ली
  • ज्योति डीपावर, गोवा विश्वविद्यालय
  • करुणेश अरोड़ा, सीडैक नोएडा
  • कलिका बाली, एमएसआरआई, बैंगलोर
  • लार्स हेलन, एनटीएनयू, नॉर्वे
  • मल्हार कुलकर्णी, आईआईटी बॉम्बे
  • मंजी भद्रा, बांकुरा विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल
  • मासिमो मोनाग्लिया, फ्लोरेंस विश्वविद्यालय, इटली
  • मोनोजित चौधरी, एमएसआरआई बैंगलोर
  • नारायण चौधरी, सीआईआईएल, मैसूर
  • निलाद्री शेखर दाश, आईएसआई कोलकाता
  • पंचानन मोहंती, हैदराबाद विश्वविद्यालय
  • पिंकी नैनवानी, कॉग्निजेंट टेक्नॉलजी सोल्यूशन्स, बैंगलोर
  • पुष्पक भट्टाचार्य, निदेशक, आईआईटी पटना
  • राहुल गर्ग, आईआईटी दिल्ली, दिल्ली
  • रितेश कुमार, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा
  • एसएस अग्रवाल, केआईआईटी, गुड़गांव, भारत
  • शान्तनु चौधरी, निदेशक, सीएएआरइ पिलानी
  • शिवाजी बंदोपाध्याय, निदेशक, एनआईटी, सिलचर
  • सचिन कुमार, सीडैक पूणे
  • सोभा एल, निदेशक, एयू-केबीसी रिसर्च सेंटर, अन्ना विश्वविद्यालय
  • सुभाष चंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय
  • स्वर्ण लता, प्रमुख, टीडीआईएल, एमसीआईटी, भारत सरकार
  • विशाल गोयल, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला
  • वृषभ प्रसाद जैन, भारतीय भाषा मंच और म.गां.अ.हिं.वि.वि.,वर्धा

   

  बेगीनात.....
 • संपर्क करात- प्रो. गिरिश नाथ झा (girishjha@jnu.ac.in)