Search Sushruta-Samhita (सुश्रुत-संहिता-अण्वेषण-पृष्ठ)     Susruta Samhit Home (आदि-पृष्ठ)           Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 165 results for 'ष'

षोढा     (1.1.42.3.0)
षट्सु     (1.1.46.3.0)
षष्टिककाङ्गुकमुकुन्दकपीतकप्रमोदककाकलकासनपुष्पकमहाषष्टिकचूर्णककुरवककेदारप्रभृतयः     (1.1.46.8.0)
षष्टिकाः॥     (1.1.46.8.0)
षष्टिकः     (1.1.46.10.0)
षडर्शांसि     (1.2.48.3.0)
षड्विधः॥     (1.2.48.23.0)
षड्य     (1.2.52.8.0)
षड्विधः॥     (1.2.55.5.0)
षण्णामपि     (1.2.55.6.0)
षड्     (1.2.59.8.0)
षड्विधं     (1.2.61.4.0)
षड्विधम्॥     (1.2.61.5.0)
ष्ठीवति     (1.2.62.20.0)
षोडश     (1.3.63.6.0)
षोडशैव     (1.3.63.22.0)
षष्ठयामष्टम्यां     (1.3.64.28.0)
षण्डकं     (1.3.64.41.0)
षण्डसंज्ञित:॥     (1.3.64.42.0)
षण्डसंज्ञित:॥     (1.3.64.44.0)
षष्ठे     (1.3.65.30.0)
ष     (1.3.66.4.0)
षष्ठी     (1.3.66.18.0)
षडेते     (1.3.66.94.0)
षडङ्गं-     (1.3.67.3.0)
षष्ठं     (1.3.67.3.0)
षोडश     (1.3.67.6.0)
षोडश     (1.3.67.6.0)
षट्     (1.3.67.6.0)
षोडश     (1.3.67.11.0)
षट्     (1.3.67.13.0)
षट्त्रिंशदेकस्मिन्     (1.3.67.19.0)
षट्     (1.3.67.19.0)
षट्शतानि,     (1.3.67.29.0)
षट्     (1.3.67.29.0)
षष्टिः     (1.3.67.29.0)
षष्टिः,     (1.3.67.29.0)
षट्त्रिंशद्ग्रीवायां,     (1.3.67.29.0)
षट्षष्टिः,     (1.3.67.37.0)
षट्     (1.3.69.7.0)
षट्     (1.3.69.7.0)
षट्त्रिंशच्च     (1.3.69.20.0)
षोडश     (1.3.69.21.0)
षोडश     (1.3.69.22.0)
षष्टिकौदनं     (1.3.72.4.0)
षष्ठे     (1.3.72.4.0)
षष्ठे     (1.3.72.4.0)
षण्मासं     (1.3.72.49.0)
षोडशवर्षा     (1.3.72.53.0)
षड्भ्यो     (1.3.72.66.0)
षोडशप्रकार     (1.4.73.5.0)
षष्टिरुपक्रमा     (1.4.73.8.0)
षड्विधः     (1.4.73.10.0)
षड्विधः     (1.4.74.9.0)
षष्ठं     (1.4.74.10.0)
षड्धरणो     (1.4.76.3.0)
षड्धरणः     (1.4.76.4.0)
षाण्ढ्यशोफदाहमदमूर्च्छाऽऽटोपानाहातीसारप्रवाहणानि     (1.4.78.10.0)
षट्पलिका     (1.4.82.6.0)
षण्णामन्यतमान्वयम्॥     (1.4.85.5.0)
षड्योनिप्रथितं     (1.4.85.6.0)
षड्ये     (1.4.88.3.0)
षड्या     (1.4.91.3.0)
षड्विधोऽवयवसमुत्थः     (1.4.95.3.0)
षष्टिकानां     (1.4.100.3.0)
षणमासानुपयुज्य     (1.4.100.3.0)
षट्सु     (1.4.103.6.0)
षोडश     (1.4.103.7.0)
षोडशगुणेन     (1.4.103.8.0)
षडष्टदशाङ्गुलप्रमाणानि     (1.4.107.7.0)
षोडशाङ्गुलं     (1.4.112.5.0)
षोडशाश्रयम्॥     (1.5.114.3.0)
षट्     (1.5.114.6.0)
षष्ठे     (1.5.114.39.0)
षष्ठेऽतीसारवत्     (1.5.114.43.0)
षोडश।     (1.5.115.3.0)
षट्     (1.5.116.11.0)
षडङ्गो,     (1.5.116.35.0)
षष्ठेमज्जानमंनुप्     (1.5.116.44.0)
षष्ठे     (1.5.117.27.0)
षष्ठेऽञ्जनं     (1.5.117.30.0)
षट्;     (1.5.120.29.0)
षट्;     (1.5.120.34.0)
षट्;     (1.5.120.35.0)
षष्ठे     (1.5.120.82.0)
षोडश॥     (1.5.120.93.0)
षट्सुकायचिकित्सासु     (2.6.121.6.0)
षट्     (2.6.121.14.0)
षडेव     (2.6.121.14.0)
षष्टश्चापाङ्गगः     (2.6.121.17.0)
षोडश     (2.6.121.28.0)
षट्सप्ततिर्विकाराणामेषा     (2.6.121.43.0)
षड्रात्राद्वै     (2.6.126.20.0)
षट्     (2.6.127.5.0)
षड्विधं     (2.6.127.26.0)
षड्     (2.6.127.33.0)
षडिमे     (2.6.127.33.0)
षट्     (2.6.127.33.0)
षडेव     (2.6.127.33.0)
षट्     (2.6.127.44.0)
षड्सप्ततिर्येऽभिहिता     (2.6.128.3.0)
षडागमा     (2.6.137.28.0)
षट्     (2.6.138.8.0)
षट्सप्ततिर्नयनजा     (2.6.139.8.0)
षट्सप्ततिर्नेत्ररोगा     (2.6.146.45.0)
षष्ठयां     (2.6.156.10.0)
षण्डाख्या     (2.6.158.8.0)
षण्डी     (2.6.158.18.0)
षट्सु     (2.6.159.62.0)
षष्ठ     (2.6.160.7.0)
षष्ठमेनं     (2.6.160.16.0)
षडेतेऽभिहिता     (2.6.160.65.0)
षङांश्चाप्युपधोज्येच्च।     (2.6.160.146.0)
षष्ठी     (2.6.160.168.0)
षड्रूपे     (2.6.161.11.0)
षड्भिर्वाऽपि     (2.6.161.14.0)
ष्ठीवति     (2.6.161.20.0)
षड्भिर्हि     (2.6.161.47.0)
षट्     (2.6.161.51.0)
षडङ्गं     (2.6.162.24.0)
षड्ग्रन्थातिविषादारुपथ्यामरिचवृक्षजान्॥     (2.6.162.71.0)
ष्ठीवनं     (2.6.163.9.0)
ष्ठीवनगात्रसादौ     (2.6.164.5.0)
षडेते     (2.6.165.27.0)
षड्विधा     (2.6.166.7.0)
षट्स्वप्येतासु     (2.6.166.8.0)
षाडवपानकानि॥     (2.6.167.25.0)
षट्     (2.6.168.26.0)
षट्पलं     (2.6.171.29.0)
ष्ठीवत्याभीक्ष्णं     (2.6.172.11.0)
षडङ्गं     (2.6.172.26.0)
षड्विधः     (2.6.173.3.0)
षष्ठश्च     (2.6.182.5.0)
षडम्लो     (2.6.183.9.0)
षण्णामादावम्लः     (2.6.183.10.0)
षट्     (2.6.183.14.0)
षट्कमेकं     (2.6.183.15.0)
षट्कसंयोगाः-     (2.6.183.15.0)
षट्     (2.6.183.15.0)
षड्रसाः     (2.6.183.16.0)
षष्टिकान्नं     (2.6.184.33.0)
षोडशकलः     (2.6.186.7.0)
षट्षष्ट्या     (2.6.186.15.0)
षट्सु     (1.1.1.27.0)
षट्चत्वारिंशत्,     (1.1.3.3.0)
षोडश     (1.1.3.3.0)
षट्षष्टिः॥     (1.1.3.3.0)
षट्चत्वारिंशदध्यायं     (1.1.3.12.0)
षोडश॥     (1.1.3.14.0)
षडृतवो     (1.1.6.6.0)
षडृतवो     (1.1.6.10.0)
षट्प्रकाराणि;     (1.1.7.5.0)
षोडशाङ्गुलौ     (1.1.7.10.0)
षट्     (1.1.7.14.0)
षडेवाग्निकर्मस्वभिप्रेतानि;     (1.1.7.14.0)
षडङ्गुलानि॥     (1.1.8.7.0)
षड्विधो     (1.1.10.4.0)
षट्     (1.1.13.10.0)
षड्रसस्य     (1.1.14.3.0)
षष्ठौ     (1.1.16.3.0)
षड्विधो     (1.1.17.4.0)
षष्ठं     (1.1.17.19.0)
षष्ठः     (1.1.21.35.0)
षट्त्वं     (1.1.22.7.0)
षष्ठ्यां     (1.1.29.19.0)

SEARCH BY CLASS
Tantra