Search Sushruta-Samhita (सुश्रुत-संहिता-अण्वेषण-पृष्ठ)     Susruta Samhit Home (आदि-पृष्ठ)           Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 115 results for 'फ'

फलानि     (1.1.37.9.0)
फलानि     (1.1.39.3.0)
फलानि,     (1.1.39.4.0)
फलानि,     (1.1.39.6.0)
फले     (1.1.40.3.0)
फलमिति॥     (1.1.41.5.0)
फलादीनां     (1.1.43.3.0)
फलानां     (1.1.43.3.0)
फलपिप्पलीरुद्धृत्यातपे     (1.1.43.3.0)
फलेष्वपि     (1.1.44.3.0)
फेनानुविद्धमधिकमास्रावं     (1.2.50.5.0)
फेनमेही     (1.2.52.10.0)
फलमिव     (1.2.54.3.0)
फलम्।     (1.2.54.7.0)
फलम्।     (1.2.54.9.0)
फेनानुविद्धमधिकं     (1.2.56.11.0)
फेनिलं     (1.2.56.14.0)
फलकोशवाहिनीरभिप्रपद्य     (1.2.58.4.0)
फलकोषयोर्वृद्धिं     (1.2.58.4.0)
फलकोशशोफश्चेति॥     (1.2.58.5.0)
फुप्फुसः,     (1.3.66.25.0)
फुप्फुसश्च,     (1.3.66.31.0)
फुप्फुस     (1.3.67.5.0)
फुप्फुस     (1.3.67.7.0)
फलकास्तीर्णा     (1.3.67.33.0)
फलमन्तर्गतं     (1.3.67.41.0)
फणे     (1.3.68.7.0)
फणे     (1.3.68.14.0)
फणे,     (1.3.68.28.0)
फेनमुद्वमति     (1.3.72.51.0)
फलके     (1.4.78.4.0)
फलम्॥     (1.4.79.6.0)
फलानि     (1.4.79.7.0)
फाणितमिव     (1.4.81.10.0)
फाणितस्यैकध्यमरिष्टकल्पेन     (1.4.82.7.0)
फलेषु,     (1.4.82.10.0)
फेनमेहिनं     (1.4.83.8.0)
फेनबुदबुदजन्म     (1.5.113.44.0)
फलानि     (1.5.113.47.0)
फञ्जी     (1.5.113.61.0)
फेनो     (1.5.113.71.0)
फलं     (1.5.114.4.0)
फलविषाणि;     (1.5.114.5.0)
फेणाश्म     (1.5.114.5.0)
फलविषैर्दाहोऽन्नद्वेष     (1.5.114.8.0)
फेनागमः     (1.5.114.10.0)
फेनान्वितं     (1.5.115.7.0)
फेनं     (1.5.115.36.0)
फणिनः     (1.5.116.22.0)
फणिनः     (1.5.116.29.0)
फेनागमनं     (1.5.116.42.0)
फणिनां     (1.5.117.20.0)
फाणितं     (1.5.118.30.0)
फलं     (1.5.119.36.0)
फलानि     (1.5.119.37.0)
फलरसान्वितैः॥     (2.6.129.7.0)
फेनः     (2.6.130.8.0)
फेनः     (2.6.130.11.0)
फलं     (2.6.131.9.0)
फणिज्झकादौ॥     (2.6.131.12.0)
फले     (2.6.131.14.0)
फलपाककाले।     (2.6.131.14.0)
फाणितं     (2.6.132.17.0)
फाणितं     (2.6.132.18.0)
फेन     (2.6.132.22.0)
फलं     (2.6.132.49.0)
फलयुतं     (2.6.139.12.0)
फेनं     (2.6.147.9.0)
फेनं     (2.6.147.16.0)
फलिनी     (2.6.158.8.0)
फलिनी     (2.6.158.18.0)
फलं     (2.6.159.187.0)
फेनिलापल्लवैस्तथा॥     (2.6.159.283.0)
फलम्॥     (2.6.160.41.0)
फलम्।     (2.6.160.44.0)
फलम्॥     (2.6.160.64.0)
फलत्वचं     (2.6.160.65.0)
फाणितं     (2.6.160.90.0)
फेनिलं     (2.6.160.131.0)
फाणितं     (2.6.160.131.0)
फलानि     (2.6.162.76.0)
फलवर्तयः।     (2.6.162.145.0)
फलधान्याम्लकौलत्थदधिमद्यासवादिभिः।     (2.6.163.13.0)
फलादिमथ     (2.6.163.18.0)
फलं     (2.6.164.26.0)
फलं     (2.6.165.20.0)
फलानि     (2.6.165.20.0)
फलत्रिकैश्चित्रकनागराढ्यैस्तथाऽश्मजाताज्जतुनः     (2.6.166.24.0)
फलरसोपहितान्     (2.6.167.26.0)
फलाम्लं     (2.6.167.36.0)
फलाम्लं।     (2.6.167.38.0)
फेनिलमल्पमल्पं     (2.6.169.9.0)
फलाम्लं     (2.6.169.20.0)
फलैः।     (2.6.169.25.0)
फलं     (2.6.170.28.0)
फलाम्लानहिमान्     (2.6.170.30.0)
फलम्॥     (2.6.171.23.0)
फलाम्ला     (2.6.171.30.0)
फलत्रिकव्योषविडङ्गश्रृङ्गीरास्नावचापद्मकदेवकाष्ठैः।     (2.6.172.15.0)
फलैः     (2.6.175.50.0)
फलं     (2.6.176.18.0)
फलवद्भिरिव     (2.6.179.4.0)
फल्गुवृश्चीरदर्भाश्मसारचूर्णं     (2.6.179.24.0)
फेनं     (2.6.181.9.0)
फेनं     (2.6.181.11.0)
फलघृतां     (2.6.182.30.0)
फलवन्तो     (1.1.1.28.0)
फलपाकनिष्ठा     (1.1.1.28.0)
फाल्गुनचैत्रो     (1.1.6.10.0)
फेनिलमरुणं     (1.1.14.22.0)
फेनागमनं     (1.1.27.23.0)
फलाग्निजलवृष्टीनां     (1.1.28.3.0)
फलं     (1.1.29.12.0)
फलं     (1.1.29.28.0)
फलानि     (1.1.29.77.0)

SEARCH BY CLASS
Tantra