Search Sushruta-Samhita (सुश्रुत-संहिता-अण्वेषण-पृष्ठ)     Susruta Samhit Home (आदि-पृष्ठ)           Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 96 results for 'ज्ञ'

ज्ञानमत     (1.1.35.7.0)
ज्ञानमत     (1.1.35.9.0)
ज्ञात्वा     (1.1.41.10.0)
ज्ञातुं,     (1.1.46.3.0)
ज्ञेय     (1.2.47.66.0)
ज्ञेया     (1.2.49.13.0)
ज्ञेयाऽन्या     (1.2.50.10.0)
ज्ञेयं     (1.2.51.28.0)
ज्ञेया     (1.2.52.16.0)
ज्ञेया     (1.2.52.17.0)
ज्ञेया     (1.2.52.18.0)
ज्ञेया     (1.2.52.19.0)
ज्ञेयं     (1.2.53.16.0)
ज्ञेया     (1.2.56.12.0)
ज्ञेयं     (1.2.57.20.0)
ज्ञेया     (1.2.59.4.0)
ज्ञेया     (1.2.59.8.0)
ज्ञेयो     (1.2.59.15.0)
ज्ञेया     (1.2.60.4.0)
ज्ञेया     (1.2.60.10.0)
ज्ञेयस्त्वक्पाको     (1.2.60.13.0)
ज्ञेयं     (1.2.60.13.0)
ज्ञेय:     (1.2.62.16.0)
ज्ञेया     (1.2.62.26.0)
ज्ञेय:     (1.2.62.28.0)
ज्ञेया     (1.2.62.33.0)
ज्ञेयो     (1.2.62.35.0)
ज्ञेय:     (1.2.62.43.0)
ज्ञेयाऽधिजिह्व:     (1.2.62.52.0)
ज्ञेय:     (1.2.62.61.0)
ज्ञानं     (1.3.63.18.0)
ज्ञेया     (1.3.64.44.0)
ज्ञेया:     (1.3.64.50.0)
ज्ञानं     (1.3.65.33.0)
ज्ञात्वा     (1.3.66.39.0)
ज्ञेयो     (1.3.66.74.0)
ज्ञात्वा     (1.3.66.77.0)
ज्ञानविज्ञानसंपन्नमृषिसत्त्वं     (1.3.66.87.0)
ज्ञानं     (1.3.67.47.0)
ज्ञानविवर्धनम्॥     (1.3.67.48.0)
ज्ञानचक्षुर्भिस्तपश्चक्षुर्भिरेव     (1.3.67.50.0)
ज्ञेया     (1.3.72.6.0)
ज्ञात्वा     (1.3.72.52.0)
ज्ञेयं     (1.4.85.6.0)
ज्ञात्वा     (1.4.105.7.0)
ज्ञेयमत्यवपीडवत्।     (1.4.108.10.0)
ज्ञेयमभ्यङ्गलक्षणैः॥     (1.5.113.55.0)
ज्ञेयाः     (1.5.114.7.0)
ज्ञेयं     (1.5.114.24.0)
ज्ञेयं     (1.5.115.25.0)
ज्ञानं     (1.5.116.4.0)
ज्ञेया     (1.5.116.11.0)
ज्ञेया     (1.5.116.12.0)
ज्ञेयमल्पविषं     (1.5.116.17.0)
ज्ञेयान्यल्पविषाणि     (1.5.116.20.0)
ज्ञेया     (1.5.116.22.0)
ज्ञेया     (1.5.116.23.0)
ज्ञेयौ     (1.5.116.30.0)
ज्ञेयं     (1.5.117.56.0)
ज्ञेयास्त्रिप्रकारोरगाणाम्।     (1.5.120.62.0)
ज्ञेयाश्चैते     (1.5.120.65.0)
ज्ञातव्यो     (1.5.120.78.0)
ज्ञेया     (2.6.123.13.0)
ज्ञेया     (2.6.123.15.0)
ज्ञैः     (2.6.131.10.0)
ज्ञेयं     (2.6.133.12.0)
ज्ञेया     (2.6.137.65.0)
ज्ञेयं     (2.6.138.14.0)
ज्ञेयं     (2.6.138.79.0)
ज्ञेयमेवं     (2.6.138.81.0)
ज्ञेयं     (2.6.141.21.0)
ज्ञेयः     (2.6.147.15.0)
ज्ञेयः     (2.6.159.54.0)
ज्ञेयो     (2.6.159.93.0)
ज्ञेयाः     (2.6.161.28.0)
ज्ञेयो     (2.6.162.8.0)
ज्ञात्वा     (2.6.162.129.0)
ज्ञेयास्तेषामुपद्रवाः।     (2.6.163.10.0)
ज्ञेयस्तदा     (2.6.166.21.0)
ज्ञेयः     (2.6.167.11.0)
ज्ञेयानि     (2.6.167.21.0)
ज्ञेया     (2.6.170.15.0)
ज्ञेयः     (2.6.171.10.0)
ज्ञात्वा     (2.6.171.48.0)
ज्ञेयाः     (2.6.174.8.0)
ज्ञेयाः     (2.6.174.15.0)
ज्ञात्वा     (2.6.174.20.0)
ज्ञात्वा     (2.6.181.39.0)
ज्ञेया     (2.6.186.5.0)
ज्ञेया     (1.1.3.42.0)
ज्ञेयं     (1.1.7.19.0)
ज्ञात्वा     (1.1.13.19.0)
ज्ञात्वा,     (1.1.14.18.0)
ज्ञात्वा     (1.1.27.20.0)
ज्ञेयाः     (1.1.28.10.0)
ज्ञेयस्तस्मै     (1.1.29.81.0)

SEARCH BY CLASS
Tantra