Search Sushruta-Samhita (सुश्रुत-संहिता-अण्वेषण-पृष्ठ)     Susruta Samhit Home (आदि-पृष्ठ)           Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 16 results for 'औ'

औष्ण्यतैक्ष्ण्यरौक्ष्यलाघववैशद्यगुणलक्षणं     (1.1.42.8.0)
औष्ण्याच्छैत्यं,     (1.1.42.10.0)
औषधीनां     (1.2.51.32.0)
औपसर्गिकरोगाश्च     (1.2.51.34.0)
औषधैस्तरुणः     (1.4.79.3.0)
औषधानि     (1.4.87.9.0)
औपद्रविकमध्यायं     (2.6.121.1.0)
औदुन्बर्यश्मजा     (2.6.138.63.0)
औदुम्बरं     (2.6.138.85.0)
औपत्यके     (2.6.159.57.0)
औष्ण्याच्छीतोपचारं     (2.6.167.4.0)
औदकानां     (2.6.184.29.0)
औष्ण्याद्वसन्ते     (2.6.184.32.0)
औषधद्वेषिणे     (2.6.184.62.0)
औपद्रविक     (1.1.3.30.0)
औपधेनवमौरभ्रं     (1.1.4.9.0)

SEARCH BY CLASS
Tantra