Search Sushruta-Samhita (सुश्रुत-संहिता-अण्वेषण-पृष्ठ)     Susruta Samhit Home (आदि-पृष्ठ)           Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 33 results for 'ऋ'

ऋषिवचनाच्च,     (1.1.40.4.0)
ऋषिवचनं     (1.1.40.4.0)
ऋतुसात्म्यविपर्यासात्     (1.2.47.41.0)
ऋष्य(क्ष)जिह्वाप्रकाशानि     (1.2.51.8.0)
ऋष्य(क्ष)जिह्वानि,     (1.2.51.8.0)
ऋतौ     (1.3.64.25.0)
ऋतुमत्यां     (1.3.64.31.0)
ऋतुक्षेत्राम्बुबीजानां     (1.3.64.33.0)
ऋतौ     (1.3.64.43.0)
ऋतुस्नाता     (1.3.64.48.0)
ऋतुस्तु     (1.3.65.6.0)
ऋतौ     (1.3.65.9.0)
ऋजुर्वाऽपि     (1.4.74.10.0)
ऋजु     (1.4.108.5.0)
ऋज्वधोदृष्टिरतन्द्रितः     (1.4.112.6.0)
ऋष्यपित्तघृतश्यामापालिन्दीतण्डुलीयकैः॥     (1.5.113.57.0)
ऋ(ग)च्छन्ति     (1.5.115.8.0)
ऋक्षे     (1.5.115.38.0)
ऋजुसर्पः,     (1.5.116.34.0)
ऋषेरिन्द्रप्रभावस्यामृतयोनेर्भिषग्गुरोः।     (1.5.120.143.0)
ऋते     (2.6.159.11.0)
ऋते     (2.6.180.55.0)
ऋतावृतौ     (2.6.184.54.0)
ऋग्वेदादयस्तु     (2.6.185.11.0)
ऋतुचर्यमध्यायं     (1.1.6.1.0)
ऋतुष्वव्यापन्ना     (1.1.6.15.0)
ऋतुषु     (1.1.6.19.0)
ऋज्वसंकीर्णं     (1.1.14.27.0)
ऋतूंश्च     (1.1.18.36.0)
ऋते     (1.1.18.46.0)
ऋग्यजुःसामाथर्ववेदाभिहितैरपरैश्चाशीर्विधानैरुपाध्याया     (1.1.19.27.0)
ऋजुग्रन्थिमथो     (1.1.25.22.0)
ऋक्षं     (1.1.29.3.0)

SEARCH BY CLASS
Tantra