Search Sushruta-Samhita (सुश्रुत-संहिता-अण्वेषण-पृष्ठ)     Susruta Samhit Home (आदि-पृष्ठ)           Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 87 results for 'ऊ'

ऊर्ध्वं     (1.1.35.7.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.35.9.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.39.7.0)
ऊर्ध्वजत्रुगतान्     (1.2.47.15.0)
ऊर्ध्वं     (1.2.47.21.0)
ऊर्ध्वं     (1.2.51.9.0)
ऊर्ध्वकाये॥     (1.2.51.12.0)
ऊर्ध्वं     (1.2.52.11.0)
ऊर्ध्वं     (1.2.52.12.0)
ऊर्ध्वबाहुशिरःपादो     (1.2.54.4.0)
ऊर्ध्वं     (1.2.61.8.0)
ऊर्ध्वं     (1.3.63.9.0)
ऊष्मणा     (1.3.66.59.0)
ऊर्ध्वं     (1.3.66.59.0)
ऊर्ध्वं-     (1.3.67.7.0)
ऊर्ध्वं     (1.3.68.7.0)
ऊर्ध्वं     (1.3.68.25.0)
ऊर्ध्वमुदरोरसोर्मर्माणि     (1.3.68.26.0)
ऊर्ध्वं     (1.3.68.27.0)
ऊर्ध्वमूर्ध्वजत्रुगतानि     (1.3.68.28.0)
ऊर्व्यः     (1.3.68.29.0)
ऊर्ध्वं,     (1.3.69.7.0)
ऊर्ध्वं     (1.3.69.19.0)
ऊरुमूलसंश्रितां     (1.3.70.17.0)
ऊर्ध्वगाः     (1.3.71.5.0)
ऊर्ध्वं     (1.3.71.12.0)
ऊर्ध्वं     (1.3.72.17.0)
ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः     (1.3.72.54.0)
ऊर्ध्वं     (1.3.72.58.0)
ऊर्ध्वं     (1.3.72.66.0)
ऊर्ध्वमारुततृष्णाक्षुन्मुखशोषश्रमान्वितैः।     (1.4.73.13.0)
ऊषकादिप्रतीवापमेषां     (1.4.79.7.0)
ऊर्ध्वं-     (1.4.83.8.0)
ऊर्ध्वं     (1.4.86.10.0)
ऊर्ध्वं     (1.4.100.9.0)
ऊर्ध्वं     (1.4.103.5.0)
ऊर्ध्वं     (1.4.103.6.0)
ऊष्मस्वेद     (1.4.104.3.0)
ऊष्मस्वेदस्तुकपालपाषाणेष्टकालो     (1.4.104.5.0)
ऊर्ध्वमुत्तिष्ठत्यौषधे     (1.4.106.5.0)
ऊर्ध्वं     (1.4.109.7.0)
ऊर्ध्वं     (1.5.116.43.0)
ऊर्ध्वं     (2.6.127.11.0)
ऊर्ध्वं     (2.6.138.33.0)
ऊचुः     (2.6.157.12.0)
ऊष्माऽन्तर्दाहविक्षेपौ     (2.6.159.85.0)
ऊष्णैः     (2.6.162.101.0)
ऊर्ध्वं     (2.6.165.7.0)
ऊष्माणमङ्गगुरुतां     (2.6.167.19.0)
ऊर्ध्वमहं     (2.6.167.55.0)
ऊर्ध्वमागच्छति     (2.6.169.7.0)
ऊर्ध्वप्रेक्षी     (2.6.171.13.0)
ऊर्ध्वं     (2.6.178.49.0)
ऊर्ध्वं     (2.6.184.55.0)
ऊर्ध्वं     (2.6.184.65.0)
ऊह्यमिति॥     (2.6.185.3.0)
ऊचुः॥     (1.1.1.3.0)
ऊचुः-     (1.1.1.9.0)
ऊचुर्भुयोऽपि     (1.1.1.11.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.5.37.0)
ऊर्ध्वमव्यापन्नानामृतूनां     (1.1.6.21.0)
ऊर्ध्वमितरथादग्धलक्षणं     (1.1.12.15.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.12.29.0)
ऊर्ध्वमेषां     (1.1.15.11.0)
ऊर्ध्वमतिवृद्धानां     (1.1.15.17.0)
ऊर्ध्वमुपदेक्ष्यामः।     (1.1.15.23.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.16.28.6)
ऊष्माणं     (1.1.18.16.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.18.17.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.18.19.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.18.37.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.20.16.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.21.6.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.21.12.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.21.19.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.21.28.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.21.33.0)
ऊर्ध्वजत्रुगतास्तु     (1.1.21.33.0)
ऊर्ध्वजान्;     (1.1.21.33.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.21.34.0)
ऊर्ध्वमेतेषामवदीर्णानां     (1.1.21.35.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.22.8.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.22.12.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.22.13.0)
ऊर्ध्वमसाध्यान्     (1.1.23.12.0)
ऊर्ध्वमधोऽवाचीनस्तिर्यगृजुरिति।     (1.1.26.8.0)
ऊर्ध्वं     (1.1.29.75.0)

SEARCH BY CLASS
Tantra