Search Sushruta-Samhita (सुश्रुत-संहिता-अण्वेषण-पृष्ठ)     Susruta Samhit Home (आदि-पृष्ठ)           Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 300 results for 'उ'

उपचितमहारोमशकर्णं,     (1.1.35.4.0)
उत्तरोत्तरसुक्षेत्रो     (1.1.35.5.0)
उभयगुणभूयिष्ठायामुभयतोभागानि,     (1.1.36.6.0)
उपदेशाच्च,     (1.1.40.4.0)
उपदिश्यन्ते     (1.1.40.4.0)
उष्णवीर्यत्वात्;     (1.1.40.5.0)
उत्कर्षस्त्वभिव्यञ्जको     (1.1.41.3.0)
उष्णतीक्ष्णसूक्ष्मरूक्षखरलघुविशदं     (1.1.41.4.0)
उपायः,     (1.1.41.5.0)
उभयगुणभूयिष्ठमुभयतोभागम्;     (1.1.41.6.0)
उष्णस्निग्धौ     (1.1.41.11.0)
उक्ता     (1.1.41.12.0)
उष्णाः॥     (1.1.42.6.0)
उवाच-     (1.1.46.3.0)
उदानो     (1.2.47.14.0)
उदाने     (1.2.47.35.0)
उपद्रवैश्च     (1.2.47.49.0)
उच्चैर्व्याहरतोऽत्यर्थं     (1.2.47.68.0)
उपर्युपरि     (1.2.48.6.0)
उपेक्षिते     (1.2.50.5.0)
उपेक्षितश्च     (1.2.50.6.0)
उपेक्षितश्च     (1.2.50.7.0)
उपजायते,     (1.2.50.9.0)
उत्पद्यतेऽल्परुक्शोफात्     (1.2.50.10.0)
उत्सन्नतस्तु     (1.2.51.6.0)
उत्तरम्॥     (1.2.51.29.0)
उदराणां     (1.2.53.1.0)
उक्ता     (1.2.55.14.0)
उच्यते॥     (1.2.55.23.0)
उत्तमा,     (1.2.60.2.0)
उत्तमैषा     (1.2.60.11.0)
उत्पिष्टं,     (1.2.61.5.0)
उपजिह्विका     (1.2.62.36.0)
उत्पद्यते,     (1.3.63.4.0)
उभावप्यनादी,     (1.3.63.9.0)
उभावप्यनन्तौ,     (1.3.63.9.0)
उभावप्यलिङ्गौ,     (1.3.63.9.0)
उभावपि     (1.3.63.9.0)
उभावप्यनपरौ,     (1.3.63.9.0)
उभौ     (1.3.63.9.0)
उच्यते।     (1.3.66.13.0)
उण्डुकस्थं     (1.3.66.17.0)
उण्डुकः॥     (1.3.66.25.0)
उदरे     (1.3.66.27.0)
उत्क्लिश्यान्नं     (1.3.66.53.0)
उत्कटः।     (1.3.66.63.0)
उच्छिष्टाहारता     (1.3.66.92.0)
उक्तः॥     (1.3.67.4.0)
उण्डुको     (1.3.67.5.0)
उण्डुको     (1.3.67.7.0)
उरस्याष्टौ;     (1.3.67.26.0)
उरसि     (1.3.67.29.0)
उदरोरसोर्द्वादश,     (1.3.68.6.0)
उदरोरसोस्तु     (1.3.68.7.0)
उत्क्षेपौ     (1.3.68.12.0)
उद्धृतमात्रे     (1.3.68.17.0)
उभयतः     (1.3.68.25.0)
उपघातं     (1.3.68.41.0)
उपवेश्यासने     (1.3.70.8.0)
उत्तमाङ्गतानामन्तर्मुखवर्जानां     (1.3.70.8.0)
उपरिष्टाद्     (1.3.70.17.0)
उर्ध्वङ्गमास्तु     (1.3.71.6.0)
उदकवहे     (1.3.71.12.0)
उद्वेजनीयाश्च     (1.3.72.3.0)
उपसर्गभयात्;     (1.3.72.50.0)
उद्विजते     (1.3.72.51.0)
उत्तरकालं     (1.4.73.4.0)
उपक्रमः     (1.4.73.11.0)
उत्सादने     (1.4.73.16.0)
उच्यते।     (1.4.73.20.0)
उत्सन्नमांसशोफे     (1.4.73.31.0)
उपद्रवैर्वा     (1.4.75.3.0)
उपद्रवांश्च     (1.4.78.9.0)
उत्तरेण     (1.4.83.3.0)
उष्ट्राश्वतरखरपुरीषचूर्णानि     (1.4.83.10.0)
उदराणां     (1.4.86.1.0)
उत्तरः     (1.4.86.3.0)
उदरी     (1.4.86.4.0)
उष्ट्रीक्षीराहारो     (1.4.86.10.0)
उत्कर्षणापकर्षणस्थानापवर्तनोत्कर्तनभेदनच्छेदनपीडनर्जूकरणदारणानि     (1.4.87.3.0)
उच्चैःश्रवाश्च     (1.4.87.6.0)
उक्ता     (1.4.88.3.0)
उत्थायोत्थाय     (1.4.96.3.0)
उन्मन्थो     (1.4.97.3.0)
उन्मन्थकः     (1.4.97.8.0)
उपदिष्टाः     (1.4.99.5.0)
उष्णोदकं     (1.4.100.3.0)
उपतिष्ठन्ति     (1.4.100.5.0)
उपस्पृश्य     (1.4.101.10.0)
उपनाहस्वेदो     (1.4.104.3.0)
उत्सृष्टानिलविण्मूत्रे     (1.4.109.5.0)
उत्सादने     (1.5.113.25.0)
उद्विग्नः     (1.5.113.32.0)
उपक्षिप्तस्य     (1.5.113.34.0)
उत्सादने     (1.5.113.55.0)
उपानत्पादपीठानि     (1.5.113.73.0)
उद्वेष्टनं     (1.5.114.7.0)
उन्मादमन्यज्जनयेत्     (1.5.114.32.0)
उन्मादे     (1.5.114.54.0)
उद्वमत्यथ     (1.5.115.36.0)
उन्मत्तमत्यर्थमुपद्रुतं     (1.5.115.44.0)
उभयलक्षणा     (1.5.116.40.0)
उद्वद्धं     (1.5.117.55.0)
उशीरं     (1.5.118.19.0)
उष्णवर्ज्यो     (1.5.118.28.0)
उक्ता     (1.5.119.3.0)
उन्मत्तकस्य     (1.5.119.54.0)
उच्चिटिङ्गोऽग्निनामा     (1.5.120.5.0)
उत्कारिका     (1.5.120.45.0)
उग्रमध्य     (1.5.120.67.0)
उपद्रवान्     (1.5.120.133.0)
उक्ताहारसमाचार     (1.5.120.143.0)
उपसर्गादयो     (2.6.121.6.0)
उष्णाभितप्तस्य     (2.6.121.26.0)
उत्सङ्गिन्यथ     (2.6.123.5.0)
उद्धृतैरुद्धृतैः     (2.6.123.30.0)
उच्यते॥     (2.6.123.30.0)
उत्सन्नःसलिलनिभोऽथ     (2.6.124.8.0)
उष्णाश्रुपातः     (2.6.125.7.0)
उष्णाश्रुता     (2.6.126.7.0)
उष्णाभिनन्दा     (2.6.126.8.0)
उत्पाट्यत     (2.6.126.11.0)
उपेक्षणादक्षि     (2.6.126.23.0)
उपेक्षितस्तु     (2.6.126.30.0)
उच्यते।     (2.6.127.16.0)
उत्सङ्गिनी     (2.6.128.7.0)
उत्तानमवगाढं     (2.6.132.28.0)
उल्लिखिन्मण्डलाग्रेण     (2.6.135.7.0)
उल्लिखेन्मण्डलाग्रेण     (2.6.135.20.0)
उत्तरे     (2.6.135.23.0)
उत्कृत्य     (2.6.136.5.0)
उभे     (2.6.137.26.0)
उशीरलोध्रत्रिफ़लाप्रियङ्गुभिःपचेत्तु     (2.6.137.41.0)
उन्मील्य     (2.6.137.58.0)
उच्छिङ्घनेन     (2.6.137.64.0)
उद्गारकासक्षवथुष्ठीवनोत्कम्पनानि     (2.6.137.68.0)
उच्यते।     (2.6.137.90.0)
उष्णाम्बुचैलिकः।     (2.6.138.43.0)
उत्पलस्य     (2.6.138.95.0)
उक्तः।     (2.6.142.18.0)
उग्रा     (2.6.143.4.0)
उपदर्वाश्चाप्यपरे     (2.6.144.5.0)
उष्णः     (2.6.144.7.0)
उपद्रवांश्चापि     (2.6.144.24.0)
उभे     (2.6.144.31.0)
उत्पलादिविपक्वेन     (2.6.146.17.0)
उत्पत्तिं     (2.6.147.3.0)
उद्विग्नः     (2.6.147.8.0)
उद्विग्नो     (2.6.147.14.0)
उष्ट्राजाविगवां     (2.6.148.6.0)
उत्सादनं     (2.6.149.5.0)
उपासते     (2.6.151.11.0)
उद्धूपने     (2.6.152.6.0)
उच्छिष्टेनाभिषेकेण     (2.6.152.9.0)
उत्सादनं     (2.6.156.6.0)
उपतस्थुर्ग्रहाः     (2.6.157.11.0)
उत्सन्नबलिभिक्षेषु     (2.6.157.19.0)
उच्यते॥     (2.6.157.22.0)
उदावर्ता     (2.6.158.6.0)
उपद्रवेण     (2.6.159.5.0)
उपद्रवास्तु     (2.6.159.6.0)
उपद्रवाश्च     (2.6.159.107.0)
उपवासैर्बलस्थं     (2.6.159.134.0)
उपवासश्रमकृते     (2.6.159.136.0)
उदकांशास्त्रय:     (2.6.159.202.0)
उदरोक्तानि     (2.6.159.263.0)
उत्पलादिर्गणो     (2.6.159.287.0)
उपद्रवाञ्जयेच्चापि     (2.6.159.294.0)
उत्पलादिकषायाद्याश्चन्दनोशीरसंयुता:॥     (2.6.159.307.0)
उक्ता     (2.6.160.71.0)
उपयोज्यास्ते     (2.6.160.71.0)
उपवेश्यते।     (2.6.160.111.0)
उद्गिरेच्छुक्ततिक्ताम्ललोहधूमागमगन्धिकम्।     (2.6.160.174.0)
उद्रेकात्तत्र     (2.6.161.8.0)
उरःक्षतकृतैर्लिङ्गैः     (2.6.161.22.0)
उपाचरेदात्मवन्तं     (2.6.161.32.0)
उत्सादने     (2.6.161.43.0)
उपद्रवांश्च     (2.6.161.55.0)
उच्यते॥     (2.6.162.3.0)
उक्तः     (2.6.162.13.0)
उपाचरेद्यथाकालं     (2.6.162.16.0)
उष्णैर्वा     (2.6.162.21.0)
उपनाहाश्च     (2.6.162.58.0)
उदरोक्तानि     (2.6.162.58.0)
उर्ध्ववातं     (2.6.162.62.0)
उष्णाम्लकाञ्जिकक्षीरतोयैः,     (2.6.162.72.0)
उपजायते॥     (2.6.162.85.0)
उच्छ्वसित्यात्मशकृता     (2.6.162.124.0)
उपनाहाः     (2.6.162.130.0)
उच्चारितो     (2.6.162.139.0)
उदावर्तहराश्चास्य     (2.6.162.141.0)
उत्क्लेशः     (2.6.163.9.0)
उपद्रवास्तेष्वरुचिः     (2.6.164.13.0)
उभे     (2.6.164.19.0)
उदुम्बरफलं     (2.6.165.23.0)
उत्तरबस्तयश्च     (2.6.165.43.0)
उत्पादयेत्     (2.6.167.14.0)
उष्णाभितप्तेन     (2.6.167.16.0)
उष्णाबुसैन्धवयुतास्त्वथवा     (2.6.167.38.0)
उद्भिन्ननीलनलिनाम्बुरुहाकराणां     (2.6.167.63.0)
उक्तास्तेष्वम्बु     (2.6.168.19.0)
उच्च्यते।     (2.6.171.14.0)
उक्ता     (2.6.172.3.0)
उरोविदाहज्वक्त्रशोषैरभ्यर्दितस्तिक्तमुखस्तृस्तृषार्तः।     (2.6.172.9.0)
उष्णाम्बुना     (2.6.172.14.0)
उभे     (2.6.172.19.0)
उत्कारिकां     (2.6.172.25.0)
उष्णाश्च     (2.6.172.29.0)
उदवर्तप्रतिषेधमध्यायं     (2.6.175.1.0)
उद्नारवेगेऽभिहते     (2.6.175.14.0)
उद्रारजे     (2.6.175.30.0)
उदावर्तं     (2.6.175.37.0)
उष्णाभिरद्भिर्मगधोद्भवानां     (2.6.176.18.0)
उद्गारविघातनं     (2.6.176.22.0)
उदुम्बरसमं     (2.6.178.38.0)
उदाहृतः॥     (2.6.179.10.0)
उद्धस्तः     (2.6.180.15.0)
उद्धूलने,     (2.6.180.53.0)
उच्यते।     (2.6.181.14.0)
उन्मादेषु     (2.6.181.22.0)
उपयोगो     (2.6.181.23.0)
उन्मादप्रतिषेधमध्यायं     (2.6.182.1.0)
उच्यते॥     (2.6.182.4.0)
उन्मादं     (2.6.182.7.0)
उरोऽपाङ्गललाटेषु     (2.6.182.34.0)
उन्मादेषु     (2.6.182.35.0)
उत्सादनं     (2.6.184.38.0)
उद्देशः,     (2.6.185.3.0)
उपदेशः,     (2.6.185.3.0)
उच्यते-     (2.6.185.4.0)
उभयहेतुदर्शनं     (2.6.185.33.0)
उपदिश्यत्;     (1.1.1.8.0)
उवाचैवमस्त्विति॥     (1.1.1.10.0)
उवाचैवमस्त्विति॥     (1.1.1.12.0)
उच्यन्त॥     (1.1.1.22.0)
उद्भिज्जाः।     (1.1.1.29.0)
उपनयनीयं     (1.1.2.4.0)
उन्मादप्रतिषेधश्च     (1.1.3.41.0)
उभयज्ञो     (1.1.3.47.0)
उभावेतावनिपुणावसमर्थौ     (1.1.3.50.0)
उक्तः॥     (1.1.5.13.0)
उदकुम्भाच्चापो     (1.1.5.19.0)
उदानं     (1.1.5.25.0)
उत्तरोत्तरं     (1.1.6.7.0)
उत्तरं     (1.1.6.7.0)
उत्तरोत्तरं     (1.1.6.7.0)
उपयुज्यमाना     (1.1.6.11.0)
उपयुज्यमानाः;     (1.1.6.15.0)
उपयन्त्राणि     (1.1.7.5.0)
उपयन्त्राण्यपि-     (1.1.7.15.0)
उदकपायितं     (1.1.8.12.0)
उत्कर्तनपरिकर्तनानि     (1.1.9.4.0)
उष्णस्तीक्ष्णः     (1.1.11.5.0)
उच्यते॥     (1.1.11.17.0)
उभे     (1.1.12.18.0)
उष्णवातातपैर्दग्धे     (1.1.12.38.0)
उष्णं     (1.1.13.5.0)
उदककर्मणानुग्रहं     (1.1.15.6.0)
उत्पन्ने     (1.1.15.38.0)
उत्पलभेद्यको     (1.1.16.10.0)
उत्पाटकश्चोत्पुटकः     (1.1.16.28.6)
उत्पाटके     (1.1.16.28.8)
उपक्रमः,     (1.1.18.3.0)
उपर्युपरि     (1.1.18.15.0)
उत्तिष्ठतो     (1.1.18.44.0)
उत्थानसंवेशनपरिवर्तनचङ्क्रमणोच्चैर्भाषणाद्यास्वात्मचेष्टास्वप्रमत्तो     (1.1.19.11.0)
उत्थानाद्यासनं     (1.1.19.13.0)
उदाहृतः।     (1.1.19.17.0)
उपदिश्यते;     (1.1.20.5.0)
उत्तरो     (1.1.20.29.0)
उष्णं     (1.1.21.11.0)
उरःस्थस्त्रिकसन्धारणमात्मवीर्येणान्नरससहितेन     (1.1.21.14.0)
उन्मूलयितुं     (1.1.23.15.0)
उच्यते।     (1.1.23.17.0)
उपसर्गजाश्च;     (1.1.24.7.0)
उन्मार्गिणश्च     (1.1.25.11.0)
उत्तुण्डितं     (1.1.27.8.0)
उदकपूर्णोदरमवाक्शिरसमवपीडयेद्धुनीयाद्वामयेद्वा     (1.1.27.21.0)
उपसर्पन्ति     (1.1.29.7.0)
उद्विग्ना     (1.1.29.8.0)
उपानच्चर्महस्ता     (1.1.29.13.0)
उपसर्पन्ति     (1.1.29.15.0)
उपसर्पन्ति     (1.1.29.17.0)
उपसर्पन्ति     (1.1.29.19.0)
उपसर्पति     (1.1.29.26.0)
उन्मादै     (1.1.29.68.0)
उरगो     (1.1.29.80.0)
उष्णगात्रोऽतिमात्रं     (1.1.30.8.0)
उपयुक्ताः     (1.1.30.11.0)
उभौ     (1.1.31.5.0)
उत्थाप्यमानो     (1.1.31.12.0)
उत्तानः     (1.1.31.13.0)
उत्तरौष्ठं     (1.1.31.16.0)
उत्तरौष्ठं     (1.1.32.6.0)
उपद्रवैस्तु     (1.1.33.3.0)
उपसर्पन्त्यमोहेन     (1.1.34.13.0)
उद्गातृहोतृब्रह्माणो     (1.1.34.17.0)
उच्यते।     (1.1.34.20.0)
उच्यते।     (1.1.34.21.0)
उच्यते।     (1.1.34.23.0)

SEARCH BY CLASS
Tantra