Search Sushruta-Samhita (सुश्रुत-संहिता-अण्वेषण-पृष्ठ)     Susruta Samhit Home (आदि-पृष्ठ)           Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 312 results for 'आ'

आग्नेयाग्नेयेषु;     (1.1.36.5.0)
आकाशगुणभूयिष्ठायां     (1.1.36.6.0)
आगन्तुजे     (1.1.37.5.0)
आरग्वधमदनगोपघोण्टाकण्टकीकुटजपाठापाटलामूर्वेन्द्रयवसप्तपर्णनिम्बकुरुण्टकदासीकुरुण्टकगुडूचीचित्रकशार्ङ्ग(र्ङ्गे)ष्टाकरञ्जद्वयपटोलकिराततिक्तकानि     (1.1.38.6.0)
आरग्वधादिरित्येष     (1.1.38.7.0)
आमे     (1.1.40.3.0)
आश्रयत्वाच्च,     (1.1.40.3.0)
आरम्भसामर्थ्याच्च,     (1.1.40.3.0)
आरम्भः,     (1.1.40.3.0)
आगमात्,     (1.1.40.4.0)
आगमो     (1.1.40.4.0)
आहार     (1.1.40.4.0)
आकाशगुणभूयिष्ठं     (1.1.41.6.0)
आग्नेयमेव     (1.1.41.9.0)
आकाशपवनदहनतोयभूमिषु     (1.1.42.3.0)
आग्नेयाश्च।     (1.1.42.6.0)
आग्नेयाः।     (1.1.42.6.0)
आग्नेया     (1.1.42.6.0)
आकाशगुणभूयिष्ठायामव्यक्तरसम्,     (1.1.45.6.0)
आन्तरीक्षं     (1.1.45.7.0)
आशुकारी     (1.2.47.9.0)
आमपक्वाशयचर:     (1.2.47.16.0)
आखोर्विषमिव     (1.2.47.48.0)
आजानुस्फुटितं     (1.2.47.49.0)
आवृत्य     (1.2.47.85.0)
आध्मानमिति     (1.2.47.88.0)
आमुखात्सलिले     (1.2.49.23.0)
आहाराचारयोः     (1.2.51.32.0)
आविलं     (1.2.52.10.0)
आसनाद्     (1.2.52.25.0)
आगन्तुकं     (1.2.53.4.0)
आध्मानं     (1.2.53.24.0)
आचतुर्थात्ततो     (1.2.54.10.0)
आभ्यन्तरानतस्तूर्ध्वं     (1.2.55.15.0)
आमपक्वैषणीयाच्च     (1.2.55.19.0)
आमो     (1.2.55.23.0)
आहाररसयोनित्वादेवं     (1.2.56.21.0)
आयम्यते     (1.2.57.4.0)
आभुग्नमविमुक्तास्थि     (1.2.61.10.0)
आदितो     (1.2.61.14.0)
आचितौ     (1.2.62.6.0)
आघट्टिता:     (1.2.62.22.0)
आध्मायन्ते     (1.2.62.22.0)
आयुर्वेदशास्त्रसिद्धान्तेष्वसर्वगता:     (1.3.63.16.0)
आनृशंस्यं     (1.3.63.18.0)
आस्तिक्यं     (1.3.63.18.0)
आनृतिकत्वमकारुण्यं     (1.3.63.18.0)
आन्तरिक्षा:-     (1.3.63.19.0)
आप्यास्तु     (1.3.63.19.0)
आप:,     (1.3.63.20.0)
आर्तवमपि     (1.3.64.5.0)
आसेक्यश्च     (1.3.64.44.0)
आहाराचारचेष्टाभिर्यादृशीभि:     (1.3.64.46.0)
आर्तवं     (1.3.64.48.0)
आर्तवबाहुल्यात्     (1.3.65.5.0)
आश्रमे     (1.3.65.24.0)
आशय्याभ्यासयोगेन     (1.3.66.30.0)
आर्द्रचर्मावनद्धं     (1.3.66.55.0)
आपः     (1.3.67.3.0)
आकाशं     (1.3.67.3.0)
आशयाः     (1.3.67.6.0)
आशयास्तु-     (1.3.67.8.0)
आमाशयः,     (1.3.67.8.0)
आभ्यन्तरे     (1.3.67.14.0)
आमपक्वाशयान्तेषु     (1.3.67.32.0)
आभुग्नोऽभिमुखः     (1.3.67.45.0)
आणिविटपकक्षधरकूर्चकूर्चशिरोबस्तिक्षिप्रांसविधुरोत्क्षेपाः     (1.3.68.8.0)
आत्ययिके     (1.3.70.5.0)
आमपक्वाशयान्तरे     (1.3.71.7.0)
आनाहे     (1.3.72.57.0)
आगन्तुश्च।     (1.4.73.3.0)
आगन्तुरपि     (1.4.73.3.0)
आयताश्चतुरस्राश्च     (1.4.74.5.0)
आलेपनार्थं     (1.4.75.7.0)
आग्नेयेषु     (1.4.75.9.0)
आमाशयगते     (1.4.76.3.0)
आदावेव     (1.4.77.7.0)
आरग्वधादिकषायैर्वोष्णैः;     (1.4.77.10.0)
आसाद्य     (1.4.78.8.0)
आसाद्य     (1.4.80.4.0)
आटोपं     (1.4.80.8.0)
आरग्वधादिकषायमुत्सादनार्थे;     (1.4.81.5.0)
आहाराचारविभागः॥     (1.4.81.5.0)
आपस्तदैकध्यं     (1.4.81.8.0)
आसावनतो     (1.4.82.7.0)
आरग्वधादिनाकषायमुत्सादनार्थे,     (1.4.84.9.0)
आस्थापयेदनुवासयेच्च,     (1.4.86.5.0)
आर्द्रशृङ्गवेररसपात्रशतसिद्धं     (1.4.86.10.0)
आभुग्नक्थ्या     (1.4.87.9.0)
आदितो     (1.4.89.3.0)
आयुष्कामरसायनम्।     (1.4.100.9.0)
आदित्यपर्णी     (1.4.102.5.0)
आगमसिद्धत्वात्॥     (1.4.103.6.0)
आर्द्रद्रवाणां     (1.4.103.7.0)
आध्मानं     (1.4.106.3.0)
आमान्वये     (1.4.106.5.0)
आस्थापनद्रव्यप्रमाणं     (1.4.107.9.0)
आसन्नकर्णिके     (1.4.108.7.0)
आतुरोपद्रवचिकित्सितं     (1.4.111.1.0)
आहारस्थितयश्चापि     (1.5.113.16.0)
आलभेतासकृद्दीनः     (1.5.113.22.0)
आटोपं     (1.5.113.42.0)
आस्यदौर्गन्ध्यपारुष्यशिरोरुक्कफसंस्रवा॥     (1.5.114.9.0)
आशुत्वादाशु     (1.5.114.22.0)
आमाशयस्थे     (1.5.114.28.0)
आध्मातोऽत्यर्थमुष्णास्रो     (1.5.115.36.0)
आदर्शमण्डलः,     (1.5.116.35.0)
आचूषणच्छेददाहाः     (1.5.117.5.0)
आस्फोतमूलसिद्धं     (1.5.119.40.0)
आवर्तकस्तथोरभ्रः     (1.5.120.6.0)
आदंशं     (1.5.120.67.0)
आलमूत्रविषा     (1.5.120.95.0)
आदंशे     (1.5.120.105.0)
आदंशे     (1.5.120.107.0)
आपाण्डुपिडको     (1.5.120.113.0)
आदंशे     (1.5.120.123.0)
आदाहपाकात्तान्सर्वाञ्चिकित्सेद्दुष्टवद्भिषग्॥     (1.5.120.135.0)
आदावेवोत्तमाङ्गस्थान्     (2.6.121.9.0)
आकाशादश्रुमार्गाश्च     (2.6.121.12.0)
आध्मापयन्ति     (2.6.123.11.0)
आवृतां     (2.6.127.4.0)
आविलान्यरुणाभानि     (2.6.127.19.0)
आदौ     (2.6.128.8.0)
आगन्तुनाऽऽमययुगेन     (2.6.128.10.0)
आजेन     (2.6.129.15.0)
आश्च्योतनाभ्यञ्जनतर्पणानि     (2.6.132.6.0)
आश्च्योतनाञ्जनं     (2.6.132.43.0)
आपाकाद्विधिनोक्तेन     (2.6.134.10.0)
आधै     (2.6.137.5.0)
आम्रजम्बूद्भवं     (2.6.137.10.0)
आश्च्योतनाञ्जने।     (2.6.138.4.0)
आधारौ     (2.6.138.6.0)
आपक्ष्मग्रात्ततः     (2.6.138.8.0)
आद्यन्तयोश्चाप्यन्ययोः     (2.6.138.43.0)
आश्च्योतने     (2.6.138.46.0)
आतसानि     (2.6.138.62.0)
आपाङ्गयं     (2.6.138.65.0)
आजेन     (2.6.138.104.0)
आश्च्योतने     (2.6.139.13.0)
आर्नालश्रृतैरेभिर्नाडीस्वेदः     (2.6.141.7.0)
आनह्यते     (2.6.142.6.0)
आनद्धा     (2.6.144.6.0)
आवाप्य     (2.6.144.40.0)
आस्थापनैर्विरेकैश्च     (2.6.146.16.0)
आभ्यामेव     (2.6.146.21.0)
आहरश्च     (2.6.146.38.0)
आप्तं     (2.6.147.7.0)
आस्फोता     (2.6.152.3.0)
आगन्तुश्चानुबन्धो     (2.6.159.56.0)
आनद्धत्वेन     (2.6.159.94.0)
आमाशयस्थे     (2.6.159.102.0)
आनद्धः     (2.6.159.102.0)
आहारकाले     (2.6.159.150.0)
आम्रादीनां     (2.6.159.308.0)
आरग्वधगणक्वाथा:     (2.6.159.311.0)
आमेन     (2.6.160.7.0)
आध्मानमधाविपाको     (2.6.160.9.0)
आमाजीर्णोपद्रुता:     (2.6.160.15.0)
आमपक्वक्रमं     (2.6.160.24.0)
आमातीसारिणां     (2.6.160.29.0)
आमे     (2.6.160.34.0)
आम्रास्थिमध्यं     (2.6.160.70.0)
आवाप्य     (2.6.160.92.0)
आहारसंयोगे     (2.6.160.115.0)
आजेन     (2.6.160.124.0)
आद्रै:     (2.6.160.140.0)
आस्थापनं     (2.6.161.33.0)
आनूपौदकमज्जानो     (2.6.162.22.0)
आरग्वधादौ     (2.6.162.37.0)
आशुकारी     (2.6.162.88.0)
आयम्यते     (2.6.163.6.0)
आदारिबिम्बीं     (2.6.164.19.0)
आजं     (2.6.164.22.0)
आमाशयाद्     (2.6.165.5.0)
आभिः     (2.6.166.23.0)
आध्मानमुद्गिरणमम्लरसो     (2.6.167.20.0)
आम्रातकाम्रफलदाडिममातुलुङ्गैः     (2.6.167.25.0)
आम्रातभव्यकरमर्दकपित्थकोलवृक्षाम्लवेत्रफलजीरकदाडिमानि॥     (2.6.167.41.0)
आसादयन्     (2.6.167.57.0)
आमोद्भवां     (2.6.168.28.0)
आम्रातभल्लातबलायुतानि     (2.6.168.29.0)
आमाशयोत्क्लेशभवा     (2.6.169.15.0)
आरग्वधादिनिर्यूहं     (2.6.169.23.0)
आमदोषाभिघातस्त्रीक्षयदोषप्रपीडनैः॥     (2.6.170.4.0)
आयम्यते     (2.6.170.16.0)
आतृप्तेर्वा     (2.6.170.23.0)
आनाहः     (2.6.171.6.0)
आध्मातो     (2.6.171.11.0)
आक्तं     (2.6.171.47.0)
आमपक्वाशये     (2.6.174.6.0)
आध्मानशूलौ     (2.6.175.7.0)
आतोपशूलौ     (2.6.175.8.0)
आनद्धबस्तिश्च     (2.6.175.10.0)
आनन्दजं     (2.6.175.12.0)
आस्थापनं     (2.6.175.20.0)
आवारिनाशात्     (2.6.175.33.0)
आध्मानाद्येषु     (2.6.175.36.0)
आरेवतफलं     (2.6.175.47.0)
आस्थापनं     (2.6.176.13.0)
आमं     (2.6.176.20.0)
आमाशये     (2.6.176.22.0)
आमोद्भवे     (2.6.176.23.0)
आस्थापनं     (2.6.177.13.0)
आध्मानं     (2.6.179.10.0)
आगमाच्चाप्यपस्मारं     (2.6.181.18.0)
आगमाद्वैश्वरूप्याच्च     (2.6.181.19.0)
आस्फोटयत्यटति     (2.6.182.8.0)
आदौ     (2.6.183.9.0)
आयुर्वेदोत्पत्तिमयं     (2.6.185.11.0)
आक्षेपपूर्वकः     (2.6.185.26.0)
आयुर्विद्यतेऽस्मिन्नेव     (2.6.185.36.0)
आयुर्विन्दतीत्यायुर्वेदः॥     (2.6.185.36.0)
आयुरस्मिन्     (1.1.1.14.0)
आशुक्रिया     (1.1.1.17.0)
आगन्तवः,     (1.1.1.23.0)
आगन्तवस्तु     (1.1.1.35.0)
आतुरक्रमभूमिकौ॥     (1.1.3.9.0)
आहवे     (1.1.3.53.0)
आहार्यं,     (1.1.5.5.0)
आयतश्च     (1.1.5.9.0)
आज्यशेषेण     (1.1.5.18.0)
आकाशं     (1.1.5.28.0)
आचारिकमादिशेत्॥     (1.1.5.34.0)
आतिपातिषु     (1.1.5.41.0)
आषाढश्रावणौ     (1.1.6.10.0)
आपश्चाप्रशान्ताः     (1.1.6.11.0)
आचूषणार्थं,     (1.1.7.12.0)
आनुलोम्ये     (1.1.8.4.0)
आराकरपत्रैषण्यो     (1.1.8.5.0)
आहार्यच्छेद्यभेद्येषु     (1.1.8.16.0)
आतुरमभिपश्येत्     (1.1.10.4.0)
आत्मसदृशेषु     (1.1.10.5.0)
आग्नेयौषधिगुणभूयिष्ठत्वात्;     (1.1.11.5.0)
आग्नेयेनाग्निना     (1.1.11.23.0)
आर्तवं     (1.1.14.7.0)
आमाशयेतरश्लेष्माशयशून्यता     (1.1.15.11.0)
आर्तवक्षये     (1.1.15.16.0)
आर्तवमङ्गमर्दमतिप्रवृत्तिं     (1.1.15.20.0)
आवृतमार्गत्वादेव     (1.1.15.37.0)
आदित्यकरावभासिते     (1.1.16.3.0)
आसङ्गिमो     (1.1.16.10.0)
आहार्यो     (1.1.16.10.0)
आभ्यन्तरायां     (1.1.16.12.0)
आमकोशी     (1.1.16.25.0)
आमपक्वैषणीयमध्यायं     (1.1.17.1.0)
आगन्तुर्लोहितावभासश्च॥     (1.1.17.4.0)
आमं     (1.1.17.7.0)
आमच्छेदे     (1.1.17.10.0)
आलेपविस्रावणाशोधेनैस्तु     (1.1.17.16.0)
आदौ     (1.1.17.18.0)
आलेप     (1.1.18.3.0)
आद्य     (1.1.18.3.0)
आलेपश्च।     (1.1.18.6.0)
आलेपनादीनि     (1.1.18.30.0)
आश्वासयन्तो     (1.1.19.8.0)
आशुकारि     (1.1.19.19.0)
आत्मवन्तं     (1.1.19.25.0)
आशावान्     (1.1.19.26.0)
आयुश्च     (1.1.19.37.0)
आम्रजाम्बवश्वाविच्छूकरगोधाश्च;     (1.1.20.13.0)
आलिङ्गने,     (1.1.21.5.0)
आमाशयः     (1.1.21.6.0)
आहोस्वित्     (1.1.21.9.0)
आग्नेयत्वात्     (1.1.21.9.0)
आमाशयः     (1.1.21.12.0)
आमाशये     (1.1.21.13.0)
आदेहधारणात्तस्माद्ब्रह्म     (1.1.21.40.0)
आद्यैकवस्तुसन्निवेशी     (1.1.22.4.0)
आस्रावश्चात्र     (1.1.22.8.0)
आस्रावश्चात्     (1.1.22.8.0)
आमाशयात्     (1.1.22.11.0)
आगन्तुस्तु     (1.1.23.13.0)
आध्यात्मिकम्,     (1.1.24.4.0)
आधिभौतिकम्,     (1.1.24.4.0)
आधिदैविकमिति।     (1.1.24.4.0)
आदिबलप्रवृत्ताः,     (1.1.24.4.0)
आदिबलप्रवृत्ता     (1.1.24.5.0)
आतङ्कसमुत्पन्ना     (1.1.24.5.0)
आमाशयसमुत्थाः     (1.1.24.5.0)
आध्यात्मिकाः।     (1.1.24.5.0)
आगन्तवो     (1.1.24.6.0)
आधिभौतिकाः।     (1.1.24.6.0)
आकस्मिकाश्च।     (1.1.24.7.0)
आधिदैविकाः।     (1.1.24.7.0)
आदितो     (1.1.25.6.0)
आहार्याः     (1.1.25.11.0)
आयता     (1.1.25.23.0)
आत्मानमेवाथ     (1.1.25.41.0)
आशुगमने     (1.1.26.3.0)
आगन्त्वपि     (1.1.26.6.0)
आतुरश्चापि     (1.1.26.15.0)
आचूषणम्,     (1.1.27.4.0)
आहारशेषश्लेष्महीनाणुशल्यानि     (1.1.27.5.0)
आददीत     (1.1.27.25.0)
आर्द्रजीर्णापसव्यैकमलिनोद्ध्वस्तवाससः।     (1.1.29.8.0)
आर्द्राश्लेषामघामूलपूर्वासु     (1.1.29.18.0)
आश्रिता     (1.1.29.32.0)
आतुरस्य     (1.1.29.54.0)
आरोहेद्द्रव्यलाभाय     (1.1.29.78.0)
आरोग्यं     (1.1.29.80.0)
आतुरस्य     (1.1.30.23.0)
आरक्ता     (1.1.31.6.0)
आर्द्रशरीरः,     (1.1.32.6.0)
आलुश्चति     (1.1.32.6.0)
आविलाभं     (1.1.33.18.0)
आध्मातं     (1.1.33.22.0)
आगन्तवः     (1.1.34.6.0)
आज्ञा     (1.1.34.10.0)
आयुष्मान्     (1.1.34.21.0)
आस्तिको     (1.1.34.21.0)
आतुरोपक्रमणीयमध्यायं     (1.1.35.1.0)
आतुरमुपक्रममाणेन     (1.1.35.3.0)

SEARCH BY CLASS
Tantra