"अष्टाध्याय्यन्वेषण-पृष्ठः" (Astadhyayi Search Engine)Author : के. कविः खाङान्बः (K. Kabi Khanganba)
Center/School : Sanskrit Center, JNU
Course : Computer Applications for Sanskrit, Special Center for Sanskrit Studies,J.N.U.
Semester/Year : Winter13
Under the supervision of : Dr. Girish Nath Jha (डॉ. गिरीशनाथ झा)

Enter the search (utf-8) use ITRANS for direct typing or the Devanagari keyboard

search other resources

Results for ' संस्कृत '


सूत्रम् ‌Aphorism/Sutram पद्च्छेदः Split Pada अध्यायः Chapter No. पादः Paada No. सू. सं. Sutra No. सूत्रलक्षणम्‌ Sutra type संज्ञा Term अधिकारः Influence व्याख्यानम्‌ Commentary
संस्कृतं भक्षाः ।संस्कृतम् १/१ भक्षाः १/३42160000
संस्कृतम् ।संस्कृतम् १/१4430000
अद्भिः संस्कृतम् ।अद्भिः ३/३ संस्कृतम् १/१441340000