संस्कृत-वेबफलकम्
Sanskrit site
उपक्रमणिका
Home
पत्रेभ्य आह्वानम्
Call for papers
समितयः
Committees
कार्यक्रमः
Schedule
पुनरीक्षकप्रवेशः
Reviewer login
पञ्जीकरणम्
Registration
पत्रसमर्पणम्
Paper submission
सम्पर्कः
Contact

पत्रसमर्पणम्

शोधपत्रसमर्पणं Word file तथा PDF file रूपेण कृपया ई-मेलमाध्यमेन अधोलिखितसङ्केतेऽस्मिन् nscs.css.jnu@gmail.com कुर्वन्तु।