Search Mahabharata  (महाभारत खोज-पृष्ठ)           Mahabharata Home (आदि-पृष्ठ)           Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 301 results for 'ज्ञ'

ज्ञानम्     (1.1.1.0.25)
ज्ञानम्     (1.1.1.0.49)
ज्ञानम्     (1.1.1.0.51)
ज्ञात्वा     (1.1.1.0.95)
ज्ञातम्     (1.1.1.0.101)
ज्ञास्यसि     (1.1.1.0.101)
ज्ञैः     (1.2.2.0.15)
ज्ञेयम्     (1.2.2.0.21)
ज्ञेयम्     (1.2.2.0.38)
ज्ञेयम्     (1.2.2.0.43)
ज्ञेयम्     (1.2.2.0.50)
ज्ञेयम्     (1.2.2.0.52)
ज्ञेयम्     (1.2.2.0.54)
ज्ञेयम्     (1.2.2.0.54)
ज्ञेयम्     (1.2.2.0.55)
ज्ञेयम्     (1.2.2.0.59)
ज्ञेयम्     (1.2.2.0.62)
ज्ञेयम्     (1.2.2.0.66)
ज्ञात्वा     (1.2.2.0.102)
ज्ञेयाः     (1.2.2.0.103)
ज्ञेयाः     (1.2.2.0.104)
ज्ञेयम्     (1.2.2.0.105)
ज्ञेयम्     (1.2.2.0.232)
ज्ञायते     (1.3.3.0.131)
ज्ञातुम्     (1.5.13.0.18)
ज्ञातीनाम्     (1.5.35.0.6)
ज्ञात्वा     (1.5.39.0.19)
ज्ञानम्     (1.5.41.0.14)
ज्ञातीनां     (1.5.43.0.34)
ज्ञातीनां     (1.5.43.0.35)
ज्ञातीनां     (1.5.43.0.36)
ज्ञातिकारणात्     (1.5.49.0.12)
ज्ञानं     (1.5.50.0.8)
ज्ञातुमद्य     (1.5.50.0.8)
ज्ञात्वा     (1.6.57.0.42)
ज्ञातुं     (1.7.65.1.13)
ज्ञात्वा     (1.7.72.2.4)
ज्ञातीनाम्     (1.7.75.2.16)
ज्ञातीनाम्     (1.7.75.2.22)
ज्ञायते     (1.7.78.2.5)
ज्ञातिः     (1.7.85.3.2)
ज्ञातीन्सहात्मानमथैकविंशम्     (1.7.86.3.7)
ज्ञात्वा     (1.7.89.0.19)
ज्ञात्वा     (1.7.93.0.30)
ज्ञात्वा     (1.7.94.0.64)
ज्ञात्वा     (1.7.98.0.22)
ज्ञातं     (1.7.99.0.47)
ज्ञातिवंशस्य     (1.7.100.0.12)
ज्ञात्वा     (1.7.107.0.13)
ज्ञात्वा     (1.7.115.0.8)
ज्ञातयश्चैव     (1.7.118.0.8)
ज्ञानगरीयस्त्वात्तपसश्च     (1.7.120.0.10)
ज्ञातिषु     (1.8.130.0.2)
ज्ञात्वा     (1.8.132.0.16)
ज्ञातयो     (1.8.132.0.17)
ज्ञातिभिः     (1.8.137.0.15)
ज्ञातयो     (1.8.138.0.24)
ज्ञातयो     (1.8.138.0.26)
ज्ञास्यस्यद्य     (1.9.141.0.14)
ज्ञात्वा     (1.9.142.0.10)
ज्ञायतामस्य     (1.10.145.0.16)
ज्ञात्वा     (1.10.147.0.24)
ज्ञातुमिच्छामि     (1.10.148.0.1)
ज्ञातीन्पुत्रांश्च     (1.10.148.0.12)
ज्ञात्वा     (1.10.150.0.2)
ज्ञात्वा     (1.10.152.0.12)
ज्ञातुमिच्छामि     (1.11.160.4.1)
ज्ञात्वा     (1.11.162.4.14)
ज्ञात्वा     (1.11.169.6.14)
ज्ञात्वा     (1.11.169.6.15)
ज्ञानयोगेन     (1.11.173.5.21)
ज्ञात्वा     (1.12.181.0.13)
ज्ञातिकुलानुपूर्वीं     (1.12.185.0.17)
ज्ञात्वा     (1.14.193.0.13)
ज्ञात्वा     (1.16.202.9.6)
ज्ञापयत्स्वं     (1.16.207.0.16)
ज्ञातिदेयं     (1.18.213.0.40)
ज्ञात्वा     (1.19.216.0.2)
ज्ञात्वा     (1.19.220.10.21)
ज्ञानेषु     (1.19.222.10.12)
ज्ञानवतामालस्यं     (2.20.5.0.96)
ज्ञापयत्स्वं     (2.21.12.0.34)
ज्ञातीनभिभूय     (2.21.13.0.30)
ज्ञातित्राणमभीप्सद्भिरस्मत्संभावना     (2.21.13.0.32)
ज्ञातिकार्यं     (2.21.13.0.33)
ज्ञातित्राणपरायणाः     (2.21.16.0.9)
ज्ञानचक्षुषा     (2.21.17.0.12)
ज्ञातिसंबन्धिभिर्वृतः     (2.21.17.0.21)
ज्ञात्यर्थं     (2.22.18.0.23)
ज्ञातिक्षयकरं     (2.22.20.0.12)
ज्ञातिवृद्धिनिमित्तार्थं     (2.22.20.0.12)
ज्ञात्वा     (2.22.21.0.22)
ज्ञात्वा     (2.23.24.0.8)
ज्ञात्वा     (2.25.33.0.20)
ज्ञानवृद्धा     (2.25.35.0.12)
ज्ञानवृद्धो     (2.25.35.0.17)
ज्ञानवृद्धः     (2.26.38.0.6)
ज्ञानवृद्धं     (2.26.38.0.15)
ज्ञातिभ्यः     (2.26.38.0.28)
ज्ञानविदः     (2.26.38.0.29)
ज्ञात्वा     (2.27.46.0.6)
ज्ञातिषु     (2.27.50.0.26)
ज्ञातिभिरिन्द्रकल्पैः     (2.27.52.0.6)
ज्ञातयः     (2.27.55.0.7)
ज्ञातिभिरुज्झिते     (2.27.64.0.6)
ज्ञाताश्च     (2.28.66.0.20)
ज्ञाताश्च     (2.28.67.0.10)
ज्ञास्यन्ति     (2.28.68.0.8)
ज्ञानविरुद्धेषु     (3.29.2.0.16)
ज्ञानेन     (3.29.2.0.31)
ज्ञानान्वितेषु     (3.29.2.0.32)
ज्ञातयोऽतिथिबान्धवाः     (3.29.2.0.55)
ज्ञात्वा     (3.31.23.0.26)
ज्ञात्वा     (3.31.36.0.30)
ज्ञायतां     (3.32.49.0.23)
ज्ञातुमिच्छामि     (3.32.52.0.19)
ज्ञातिषु     (3.32.57.0.18)
ज्ञातमात्रेऽपि     (3.32.65.0.4)
ज्ञातिभ्यो     (3.32.65.0.35)
ज्ञातुं     (3.32.65.0.36)
ज्ञेयः     (3.32.67.0.16)
ज्ञायते     (3.32.68.0.23)
ज्ञानं     (3.32.69.0.27)
ज्ञानस्य     (3.32.70.0.8)
ज्ञातुमिच्छामि     (3.32.78.0.16)
ज्ञात्वा     (3.33.96.0.10)
ज्ञात्वा     (3.33.96.0.16)
ज्ञात्वा     (3.33.99.0.12)
ज्ञापयामहे     (3.33.100.0.24)
ज्ञातीन्वै     (3.33.104.0.2)
ज्ञातयो     (3.33.104.0.3)
ज्ञातं     (3.33.122.0.15)
ज्ञातुं     (3.33.123.0.3)
ज्ञातुमग्निश्च     (3.33.130.0.18)
ज्ञात्वा     (3.33.132.0.7)
ज्ञानागमे     (3.33.133.0.7)
ज्ञायते     (3.33.133.0.9)
ज्ञानमल्पकालेन     (3.33.133.0.10)
ज्ञातुमिच्छामि     (3.33.135.0.20)
ज्ञानविज्ञेयं     (3.33.147.0.8)
ज्ञातुं     (3.35.163.0.47)
ज्ञात्वा     (3.35.170.0.13)
ज्ञास्यन्ति     (3.36.173.0.9)
ज्ञानं     (3.36.178.0.19)
ज्ञानदृष्टिभिः     (3.37.181.0.26)
ज्ञानवतां     (3.37.181.0.27)
ज्ञानचक्षुषः     (3.37.181.0.31)
ज्ञात्वा     (3.37.185.0.35)
ज्ञातुमिच्छामि     (3.37.186.0.122)
ज्ञातुं     (3.37.186.0.126)
ज्ञातस्ततस्ते     (3.37.187.0.42)
ज्ञानानि     (3.37.188.0.54)
ज्ञातुं     (3.37.192.0.5)
ज्ञात्वा     (3.37.198.0.11)
ज्ञात्वा     (3.37.199.0.14)
ज्ञानविज्ञानवन्तश्च     (3.37.199.0.26)
ज्ञातुं     (3.37.200.0.25)
ज्ञानचक्षुषा     (3.37.200.0.47)
ज्ञातुं     (3.37.200.0.54)
ज्ञानमूलात्मकं     (3.37.202.0.15)
ज्ञेयमार्गेण     (3.37.202.0.15)
ज्ञेयो     (3.37.203.0.22)
ज्ञानवेदिभिः     (3.37.203.0.34)
ज्ञानं     (3.37.203.0.41)
ज्ञानं     (3.37.203.0.42)
ज्ञानं     (3.37.203.0.46)
ज्ञात्वा     (3.37.204.0.25)
ज्ञानतृप्ता     (3.37.206.0.19)
ज्ञानतृप्तोऽसि     (3.37.206.0.27)
ज्ञास्यन्ति     (3.37.207.0.14)
ज्ञात्वा     (3.37.207.0.18)
ज्ञेयः     (3.37.213.0.5)
ज्ञात्वा     (3.37.213.0.51)
ज्ञेया     (3.37.219.0.42)
ज्ञेयस्तु     (3.37.219.0.47)
ज्ञेयः     (3.37.219.0.48)
ज्ञेयो     (3.37.219.0.49)
ज्ञेयो     (3.37.219.0.51)
ज्ञेया     (3.37.220.0.12)
ज्ञात्वा     (3.39.225.0.28)
ज्ञातीनां     (3.39.232.0.2)
ज्ञातिधर्मो     (3.39.232.0.2)
ज्ञात्वा     (3.39.235.0.4)
ज्ञात्वा     (3.39.235.0.5)
ज्ञातींस्तानवमुच्याथ     (3.39.235.0.18)
ज्ञातींश्चाप्यनुपश्येथा     (3.39.238.0.25)
ज्ञातैः     (3.39.238.0.39)
ज्ञात्वा     (3.39.239.0.19)
ज्ञातीन्न     (3.39.240.0.12)
ज्ञात्वैतच्छद्मना     (3.39.240.0.21)
ज्ञानयोगेन     (3.41.247.0.42)
ज्ञातैर्मूढ     (3.42.254.0.4)
ज्ञात्वा     (3.42.256.0.22)
ज्ञातिभिर्विप्रवासश्च     (3.42.257.0.9)
ज्ञातिरिति     (3.42.264.0.27)
ज्ञात्वा     (3.42.264.0.27)
ज्ञातिरिति     (3.42.267.0.35)
ज्ञात्वा     (3.42.277.0.16)
ज्ञास्यसि     (3.42.281.0.78)
ज्ञात्वा     (3.43.284.0.6)
ज्ञात्वा     (3.43.284.0.14)
ज्ञातुं     (3.43.285.0.9)
ज्ञात्वा     (3.43.286.0.20)
ज्ञास्ये     (3.43.290.0.2)
ज्ञातुमाहूतस्त्वं     (3.43.290.0.23)
ज्ञास्यामि     (4.46.16.0.14)
ज्ञातव्यं     (4.47.28.0.6)
ज्ञात्वा     (4.47.28.0.10)
ज्ञाताः     (4.47.37.0.14)
ज्ञात्वा     (4.47.41.0.4)
ज्ञात्वा     (4.47.47.0.5)
ज्ञायते     (5.49.1.0.23)
ज्ञाने     (5.49.4.0.3)
ज्ञात्वा     (5.49.7.0.20)
ज्ञात्वा     (5.49.7.0.28)
ज्ञात्वा     (5.49.8.0.11)
ज्ञात्वा     (5.49.12.10.1)
ज्ञायते     (5.49.13.10.5)
ज्ञात्वा     (5.49.13.10.6)
ज्ञातुं     (5.49.14.10.2)
ज्ञायते     (5.50.24.0.7)
ज्ञातिकार्यं     (5.50.25.0.8)
ज्ञातिवधे     (5.50.25.0.9)
ज्ञात्वा     (5.50.28.0.1)
ज्ञानवान्सन्व्यायच्छसे     (5.50.29.0.15)
ज्ञायन्ते     (5.50.30.0.30)
ज्ञातिभिः     (5.50.31.0.20)
ज्ञानस्यैतान्यायतनानि     (5.50.32.0.24)
ज्ञातिरवसन्नः     (5.51.33.0.59)
ज्ञातिमध्ये     (5.51.33.0.101)
ज्ञातिभेदम्     (5.51.35.0.36)
ज्ञायते     (5.51.35.0.42)
ज्ञातिषु     (5.51.35.0.63)
ज्ञानं     (5.51.36.0.42)
ज्ञानं     (5.51.36.0.50)
ज्ञातितो     (5.51.36.0.56)
ज्ञातयो     (5.51.36.0.58)
ज्ञातिषु     (5.51.36.0.59)
ज्ञातयः     (5.51.36.0.63)
ज्ञातयः     (5.51.36.0.64)
ज्ञातुमिच्छन्ति     (5.51.37.0.43)
ज्ञातिमनुगृह्णाति     (5.51.39.0.15)
ज्ञातयो     (5.51.39.0.16)
ज्ञातिसत्क्रियाम्     (5.51.39.0.17)
ज्ञातयो     (5.51.39.0.17)
ज्ञातिभिर्विग्रहस्तात     (5.51.39.0.21)
ज्ञातिभिर्भरतर्षभ     (5.51.39.0.21)
ज्ञातिभिः     (5.51.39.0.22)
ज्ञातयस्तारयन्तीह     (5.51.39.0.23)
ज्ञातयो     (5.51.39.0.23)
ज्ञातिमासाद्य     (5.51.39.0.25)
ज्ञातिरवसीदति     (5.51.39.0.25)
ज्ञेयं     (5.51.39.0.65)
ज्ञातिरवसन्नो     (5.51.40.0.8)
ज्ञातयः     (5.51.40.0.16)
ज्ञात्वा     (5.51.41.0.8)
ज्ञाने     (5.52.42.0.14)
ज्ञातीनां     (5.52.42.0.23)
ज्ञानं     (5.52.43.0.28)
ज्ञेयो     (5.52.43.0.29)
ज्ञानेन     (5.53.47.0.10)
ज्ञानं     (5.53.50.0.53)
ज्ञातिक्षयभयाद्राजन्भीतेन     (5.53.54.0.7)
ज्ञात्वा     (5.53.54.0.66)
ज्ञात्वा     (5.53.60.0.29)
ज्ञातयोऽर्थेषु     (5.53.62.0.15)
ज्ञातिकार्याणि     (5.53.62.0.16)
ज्ञातयो     (5.53.62.0.19)
ज्ञातयश्च     (5.53.63.0.9)
ज्ञात्वा     (5.53.66.0.3)
ज्ञातुं     (5.53.66.0.6)
ज्ञानयोनिरसंशयम्     (5.53.67.0.18)
ज्ञानात्सर्वमेनं     (5.53.68.0.11)
ज्ञातयः     (5.54.70.0.20)
ज्ञातयो     (5.54.70.0.21)
ज्ञातयश्च     (5.54.70.0.45)
ज्ञातिमध्ये     (5.54.71.0.17)
ज्ञात्वा     (5.54.83.0.12)
ज्ञातीनां     (5.54.91.0.15)
ज्ञात्वा     (5.54.95.0.14)
ज्ञातिसंक्षयकर्तृत्वाद्ब्राह्मण्यं     (5.54.99.0.6)
ज्ञातीनां     (5.54.104.11.2)
ज्ञायते     (5.54.109.11.15)
ज्ञायते     (5.54.118.11.19)
ज्ञायतेऽप्युत     (5.54.118.11.19)
ज्ञातीनां     (5.54.122.0.16)
ज्ञाने     (5.54.122.0.45)
ज्ञातयस्तात     (5.54.126.0.5)
ज्ञातिभार्यां     (5.54.126.0.8)
ज्ञातीनां     (5.54.126.0.37)
ज्ञातमेव     (5.54.129.0.27)
ज्ञातिसौहार्दाद्बलवान्दुर्बलो     (5.55.142.0.4)
ज्ञातिक्षये     (5.55.142.0.13)
ज्ञात्वा     (5.56.149.0.83)
ज्ञानयोगोऽस्त्रलाघवम्     (5.58.157.0.15)
ज्ञात्वा     (5.60.170.0.13)
ज्ञात्वा     (5.60.181.0.17)
ज्ञातिभिर्नैव     (5.60.187.0.22)
ज्ञातवान्देववाक्येन     (5.60.189.0.18)
ज्ञात्वा     (5.60.190.0.14)
ज्ञातुं     (5.60.194.0.7)

SEARCH BY CLASS
Parva