Search Mahabharata  (महाभारत खोज-पृष्ठ)           Mahabharata Home (आदि-पृष्ठ)           Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 447 results for 'ख'

खाण्डवे     (1.1.1.0.104)
खाण्डवदाह     (1.2.2.0.39)
खण्ड     (1.2.2.0.55)
खिल     (1.2.2.0.69)
खिलेषु     (1.2.2.0.69)
खाण्डवप्रस्थ     (1.2.2.0.89)
खाण्डवस्य     (1.2.2.0.93)
खण्ड     (1.2.2.0.154)
खिलेषु     (1.2.2.0.233)
खण्डम्     (1.3.3.0.29)
खलु     (1.3.3.0.107)
खलु     (1.3.3.0.113)
खान्यद्भिः     (1.3.3.0.115)
खाण्डवे     (1.3.3.0.144)
खलु     (1.3.3.0.160)
खलु     (1.3.3.0.175)
ख्यातः     (1.4.8.0.4)
खेचर     (1.4.9.0.9)
खेचर     (1.4.9.0.11)
खगमः     (1.4.11.0.1)
ख्यातः     (1.4.11.0.11)
ख्यात     (1.5.13.0.10)
खम     (1.5.14.0.22)
खम्     (1.5.17.0.29)
खग     (1.5.20.0.14)
खेचरम्     (1.5.20.0.14)
खेचर     (1.5.23.0.7)
खेचर     (1.5.23.0.12)
खगाः     (1.5.24.0.13)
खगः     (1.5.24.0.14)
खेचरः     (1.5.25.0.29)
खगश्रेष्ठम्     (1.5.25.0.31)
खाद     (1.5.25.0.32)
खग     (1.5.25.0.33)
खग     (1.5.26.0.3)
खगः     (1.5.26.0.18)
खगः     (1.5.26.0.19)
खेचरः     (1.5.26.0.21)
खग     (1.5.26.0.26)
खेचरः     (1.5.26.0.36)
खेचरः     (1.5.27.0.3)
खगौ     (1.5.27.0.30)
खेचरः     (1.5.28.0.5)
खगः     (1.5.28.0.10)
खेचरः     (1.5.28.0.18)
खेचरः     (1.5.29.0.4)
खगः     (1.5.29.0.11)
खेचरम्     (1.5.29.0.13)
खगम्     (1.5.29.0.17)
खगः     (1.5.29.0.22)
खग     (1.5.29.0.23)
खग     (1.5.30.0.10)
खगैः     (1.5.30.0.21)
ख्यातः     (1.5.34.0.12)
ख्याताम्     (1.5.34.0.17)
खादितैः     (1.5.41.0.6)
ख्यातः     (1.5.41.0.18)
ख्यातं     (1.5.47.0.6)
ख्यातो     (1.5.48.0.5)
खट्वाङ्गनाभागदिलीपकल्पो     (1.5.50.0.13)
ख     (1.5.53.0.2)
खाण्डवप्रस्थे     (1.6.55.0.23)
खाण्डवप्रस्थं     (1.6.55.0.24)
खाण्डवप्रस्थं     (1.6.55.0.25)
खाण्डवे     (1.6.55.0.35)
ख्यातावुभौ     (1.6.56.0.27)
खल्विदं     (1.6.58.0.3)
खरोष्ट्रमहिषेषु     (1.6.58.0.28)
ख्यातास्तु     (1.6.59.0.17)
ख्याताः     (1.6.59.0.19)
ख्याताः     (1.6.59.0.21)
ख्याता     (1.6.59.0.26)
खलु     (1.6.59.0.26)
ख्याता     (1.6.59.0.33)
ख्याताश्चोशनसः     (1.6.59.0.35)
ख्याताः     (1.6.60.0.1)
ख्यातो     (1.6.61.0.4)
ख्यातः     (1.6.61.0.4)
ख्यातः     (1.6.61.0.7)
ख्यातः     (1.6.61.0.9)
ख्यातः     (1.6.61.0.12)
ख्यात     (1.6.61.0.13)
ख्यातः     (1.6.61.0.16)
ख्यातः     (1.6.61.0.18)
ख्यातः     (1.6.61.0.18)
ख्यातः     (1.6.61.0.20)
ख्यात     (1.6.61.0.22)
ख्यातो     (1.6.61.0.22)
ख्यातः     (1.6.61.0.26)
ख्यातः     (1.6.61.0.32)
ख्यातः     (1.6.61.0.34)
ख्यातः     (1.6.61.0.37)
ख्यातो     (1.6.61.0.41)
ख्यातः     (1.6.61.0.44)
ख्यातः     (1.6.61.0.78)
ख्यातः     (1.6.61.0.86)
खड्गशक्तिधरैर्वीरैर्गदामुसलपाणिभिः     (1.7.63.1.2)
खलु     (1.7.68.1.34)
ख्यातिम्     (1.7.70.2.45)
ख्यातम्     (1.7.71.2.17)
खादन्त्यः     (1.7.76.2.3)
खिन्नश्च     (1.7.80.2.7)
ख्यातास्ते     (1.7.89.0.46)
ख्याता     (1.7.89.0.49)
खल्वनन्तां     (1.7.90.0.12)
खलु     (1.7.90.0.14)
खलु     (1.7.90.0.15)
खलु     (1.7.90.0.16)
खलु     (1.7.90.0.17)
खलु     (1.7.90.0.19)
खलु     (1.7.90.0.20)
खलु     (1.7.90.0.21)
खलु     (1.7.90.0.22)
खल्वाङ्गेयीमुपयेमे     (1.7.90.0.23)
खलु     (1.7.90.0.24)
खलु     (1.7.90.0.25)
खलु     (1.7.90.0.30)
खलु     (1.7.90.0.34)
खलु     (1.7.90.0.35)
खल्विक्ष्वाकुकन्यामुपयेमे     (1.7.90.0.36)
खलु     (1.7.90.0.37)
खलु     (1.7.90.0.38)
खलु     (1.7.90.0.40)
खलु     (1.7.90.0.41)
खलु     (1.7.90.0.45)
खलु     (1.7.90.0.46)
खलु     (1.7.90.0.47)
खलु     (1.7.90.0.50)
खलु     (1.7.90.0.51)
खलु     (1.7.90.0.54)
खल्वलंकृतां     (1.7.90.0.73)
खलु     (1.7.90.0.85)
खलु     (1.7.90.0.93)
खलु     (1.7.90.0.95)
ख्यातः     (1.7.91.0.1)
ख्यात     (1.7.93.0.5)
ख्यात     (1.7.98.0.6)
ख्यातिं     (1.7.103.0.11)
खरोष्ट्रमहिषांश्चैव     (1.7.105.0.18)
ख्यातो     (1.7.112.0.7)
ख्यातः     (1.7.113.0.9)
ख्यातः     (1.7.114.0.6)
खाण्डवे     (1.7.114.0.32)
खिन्नस्तु     (1.7.119.0.32)
खण्डशः     (1.7.123.0.73)
खड्गचर्मणाम्     (1.8.124.0.29)
खनकः     (1.8.135.0.2)
खनको     (1.8.135.0.16)
खनकेन     (1.8.137.0.8)
खगाः     (1.10.146.0.12)
खेचरं     (1.11.155.0.40)
ख्यतं     (1.11.158.0.13)
ख्यातो     (1.11.165.5.4)
खादितुं     (1.11.166.5.35)
खिन्नः     (1.11.166.5.45)
ख्यातं     (1.11.168.5.14)
ख्यातो     (1.11.169.6.11)
खनताधिगतं     (1.11.169.6.17)
खेद     (1.11.170.6.16)
खड्गी     (1.12.175.0.9)
खड्गी     (1.12.175.0.9)
खगमैर्दशार्धैः     (1.12.176.0.34)
खड्गा     (1.12.186.0.7)
ख्यापयसे     (1.14.196.0.26)
खाण्डवप्रस्थमाविश     (1.15.199.0.25)
खाण्डवप्रस्थमाविशन्     (1.15.199.0.26)
खाण्डवप्रस्थवासिनः     (1.15.199.0.48)
खेचराण्यपि     (1.16.202.9.7)
खाण्डवप्रस्थमुदक्रोशत     (1.16.205.0.6)
ख्यातिं     (1.16.209.0.11)
खड्गी     (1.17.212.0.5)
खाण्डवप्रस्थमाविशत्     (1.18.213.0.13)
खाण्डवप्रस्थमादाय     (1.18.213.0.29)
खाण्डवप्रस्थं     (1.18.213.0.31)
खाण्डवस्य     (1.19.215.0.1)
खाण्डवं     (1.19.215.0.6)
खाण्डवं     (1.19.215.0.10)
खाण्डवं     (1.19.215.0.12)
खड्गी     (1.19.216.0.16)
खाण्डवं     (1.19.216.0.32)
खाण्डवालयाः     (1.19.217.0.2)
खाण्डवे     (1.19.217.0.4)
खण्डशः     (1.19.217.0.11)
खमुत्पेतुर्महार्चिषः     (1.19.217.0.14)
खाण्डवस्य     (1.19.217.0.17)
खाण्डवं     (1.19.217.0.19)
ख     (1.19.217.0.20)
खाण्डवं     (1.19.218.0.2)
खगमैरस्यता     (1.19.218.0.3)
खगतानेव     (1.19.218.0.10)
खं     (1.19.218.0.12)
खेचरान्     (1.19.218.0.22)
खाण्डवालयाः     (1.19.218.0.50)
खाण्डवालयाः     (1.19.219.0.1)
खाण्डवस्य     (1.19.219.0.13)
खाण्डवालयान्     (1.19.219.0.23)
खाण्डवे     (1.19.220.10.19)
खाण्डवं     (1.19.220.10.20)
खे     (1.19.220.10.26)
खाण्डवे     (1.19.220.10.32)
खादता     (1.19.221.10.21)
खे     (1.19.222.10.4)
खाण्डवे     (1.19.222.10.16)
खाण्डवं     (1.19.223.10.25)
खाण्डवं     (1.19.225.10.5)
खाण्डवप्रस्थे     (2.20.2.0.1)
खड्गहस्ताः     (2.20.5.0.77)
खेचरीणां     (2.20.10.0.2)
खे     (2.20.10.0.3)
ख्यातः     (2.21.13.0.39)
खाण्डवप्रस्थमध्यास्ते     (2.23.23.0.10)
खाण्डवप्रस्थात्प्रतीचीमभितो     (2.23.29.0.2)
खं     (2.25.35.0.24)
खादतः     (2.26.41.0.21)
खाण्डवप्रस्थमद्यैव     (2.27.45.0.56)
खरोष्ट्रं     (2.27.47.0.11)
खशा     (2.27.48.0.3)
खलु     (2.27.57.0.17)
खर्वं     (2.27.58.0.3)
खनीः     (2.27.59.0.8)
खलु     (2.27.60.0.33)
खाण्डवप्रस्थमाविश     (2.27.65.0.15)
खड्गमादाय     (2.28.66.0.14)
खं     (3.29.3.0.19)
खं     (3.31.13.0.20)
खं     (3.31.13.0.24)
खे     (3.31.21.0.25)
खगमान्ख     (3.31.22.0.3)
खं     (3.31.23.0.14)
खलु     (3.31.31.0.21)
खल्विह     (3.31.33.0.3)
खरकण्डूयितं     (3.31.34.0.64)
खड्गी     (3.31.38.0.11)
खड्गं     (3.31.39.0.11)
खाण्डवे     (3.31.40.0.36)
खड्गपाणिरतिष्ठत     (3.31.40.0.40)
खड्गमसक्तं     (3.31.40.0.41)
खं     (3.31.41.0.26)
खनमाना     (3.32.45.0.26)
खाण्डवेऽग्निमतर्पयत्     (3.32.46.0.14)
खाण्डवे     (3.32.46.0.40)
खादन्तो     (3.32.48.0.32)
खगमांस्त्वरमाणोपचक्रमे     (3.32.50.0.23)
खगास्ते     (3.32.58.0.14)
खड्गमुत्तमम्     (3.32.59.0.16)
खमुल्लिखद्भिरेतैर्हि     (3.32.61.0.50)
खलु     (3.32.65.0.21)
ख्यातः     (3.32.67.0.14)
खेचरः     (3.32.70.0.1)
खे     (3.32.70.0.1)
खड्गेन     (3.32.77.0.16)
खड्गायुधगदाधरौ     (3.32.79.0.18)
ख्यातं     (3.33.80.0.95)
ख्यातं     (3.33.81.0.122)
ख्यातो     (3.33.82.0.106)
ख्यातिं     (3.33.83.0.112)
ख्याता     (3.33.85.0.18)
ख्यातो     (3.33.85.0.19)
ख्यायते     (3.33.87.0.3)
ख्यातः     (3.33.87.0.10)
ख्यातं     (3.33.87.0.12)
ख्याता     (3.33.88.0.10)
ख्यातो     (3.33.88.0.20)
ख्यायते     (3.33.88.0.22)
खं     (3.33.93.0.22)
ख्यातः     (3.33.97.0.26)
खड्गानां     (3.33.99.0.4)
खं     (3.33.99.0.12)
खनन्तः     (3.33.105.0.19)
खन्यमानः     (3.33.105.0.20)
खनतां     (3.33.105.0.23)
ख्यातः     (3.33.106.0.10)
खुरेषु     (3.33.106.0.10)
ख्यातः     (3.33.106.0.39)
ख्यातो     (3.33.110.0.19)
खण्डशस्तदा     (3.33.117.0.13)
खाण्डवायनाः     (3.33.117.0.13)
ख्यातं     (3.33.118.0.9)
खड्गेन     (3.33.120.0.9)
खल्विदमित्युक्त्वा     (3.33.122.0.13)
खद्योतवदभिज्ञातं     (3.33.122.0.19)
ख्यातं     (3.33.134.0.11)
ख्याता     (3.33.142.0.18)
खद्गवन्तोऽमितौजसः     (3.33.143.0.1)
खग     (3.33.145.0.4)
खादाम     (3.33.152.0.14)
ख्यातो     (3.34.154.0.4)
खगैः     (3.35.155.0.48)
खल्वासीत्पुनर्युद्धं     (3.35.157.0.3)
खाण्डवे     (3.35.157.0.20)
खड्गं     (3.35.157.0.28)
खड्गं     (3.35.159.0.25)
खं     (3.35.163.0.34)
खड्गैश्चित्रैः     (3.35.166.0.15)
खड्गांस्त्रिशूलांश्च     (3.35.167.0.20)
खचरं     (3.35.170.0.8)
खमुत्पेतुः     (3.35.170.0.21)
खचरं     (3.35.170.0.23)
ख्यातं     (3.35.170.0.38)
खड्गधरा     (3.36.174.0.4)
खदिराः     (3.36.174.0.23)
ख्याप्यं     (3.36.176.0.11)
खं     (3.37.179.0.2)
ख्यातमद्यापि     (3.37.185.0.47)
खल्वयं     (3.37.190.0.9)
खलु     (3.37.191.0.2)
खलु     (3.37.191.0.4)
खल्विन्द्रद्युम्नसरो     (3.37.191.0.9)
खल्विहैव     (3.37.191.0.14)
ख्यात     (3.37.192.0.4)
खं     (3.37.192.0.13)
ख्यातो     (3.37.192.0.27)
खानयामास     (3.37.195.0.19)
खात्वा     (3.37.195.0.20)
खड्गैश्च     (3.37.195.0.22)
ख्यातो     (3.37.195.0.29)
खं     (3.37.201.0.16)
ख्यातान्नानात्वं     (3.37.207.0.20)
खं     (3.37.221.0.30)
ख्यातं     (3.37.221.0.76)
खादति     (3.38.222.0.30)
खेचराः     (3.39.230.0.7)
खण्डशोऽभ्यहनन्रथम्     (3.39.230.0.30)
खचरास्त्वरिताश्च     (3.39.233.0.6)
खचरान्रणे     (3.39.233.0.11)
खगमाः     (3.39.234.0.5)
खमुपादाय     (3.39.234.0.10)
खे     (3.39.234.0.22)
खचरैर्दिव्यास्त्रप्रतिमन्त्रितैः     (3.39.234.0.23)
खेचराः     (3.39.235.0.14)
खेचरैः     (3.39.237.0.3)
खचरा     (3.39.237.0.11)
ख्यातं     (3.39.238.0.9)
खड्गैः     (3.39.240.0.17)
ख्यातं     (3.40.244.0.13)
ख्यापय     (3.42.249.0.13)
खाण्डवप्रस्थगताः     (3.42.250.0.5)
ख्यापय     (3.42.254.0.3)
खड्गयोधी     (3.42.254.0.15)
खड्गधृक्     (3.42.255.0.10)
खड्गेन     (3.42.255.0.21)
खरः     (3.42.259.0.8)
खरो     (3.42.259.0.12)
खरः     (3.42.259.0.19)
ख्यापितं     (3.42.261.0.17)
खलु     (3.42.261.0.18)
खरेणासीन्महद्वैरं     (3.42.261.0.41)
खरं     (3.42.261.0.43)
खरदूषणसंयुक्तं     (3.42.261.0.51)
खड्गगोधाङ्गुलित्रवान्     (3.42.262.0.19)
खमुपाचक्रमे     (3.42.262.0.40)
खड्गमादाय     (3.42.263.0.5)
खड्गेन     (3.42.263.0.33)
खड्गेनाजघ्निवान्बली     (3.42.263.0.34)
खादाम     (3.42.264.0.47)
खादत     (3.42.264.0.49)
खरस्वनाः     (3.42.264.0.52)
खिन्ना     (3.42.266.0.43)
खगाधिपः     (3.42.266.0.48)
ख्यातो     (3.42.267.0.45)
खादिरैः     (3.42.268.0.3)
खमुत्पत्य     (3.42.268.0.19)
खादतां     (3.42.268.0.36)
खरः     (3.42.269.0.2)
खगपत्रैः     (3.42.269.0.13)
खरस्यापचितिः     (3.42.272.0.6)
खड्गमादाय     (3.42.273.0.27)
खेचरेण     (3.42.275.0.52)
खल्वनेनैव     (3.42.278.0.5)
ख्यातः     (3.42.278.0.7)
खमुत्पत्य     (3.42.278.0.32)
ख्यातिं     (3.42.281.0.56)
ख्यातास्त्वन्नामधेयाश्च     (3.42.281.0.57)
खेचरोत्तम     (3.43.284.0.26)
खस्थान्     (3.43.290.0.20)
ख्यातो     (3.43.293.0.13)
खात्     (3.44.297.0.40)
खात्     (3.44.297.0.41)
खाण्डवं     (4.45.2.0.9)
ख्यातो     (4.45.3.0.7)
खड्गांश्च     (4.45.5.0.24)
खजं     (4.45.7.0.1)
खाण्डवे     (4.46.18.0.10)
खलु     (4.47.24.0.3)
खर्वटेषु     (4.47.24.0.12)
खलु     (4.47.25.0.2)
खलु     (4.47.26.0.8)
खद्योतैरिव     (4.47.31.0.6)
खाण्डवेऽग्निमतर्पयत्     (4.47.35.0.10)
खड्गः     (4.47.38.0.31)
खड्गो     (4.47.38.0.32)
खड्गो     (4.47.38.0.58)
खं     (4.47.40.0.26)
खद्योतैरिव     (4.47.43.0.9)
ख्यायेद्यच्च     (4.47.47.0.9)
खेचरं     (4.47.51.0.7)
ख्यातकर्माणावुभौ     (4.47.53.0.21)
खस्थानां     (4.47.53.0.39)
खद्योताः     (4.47.59.0.11)
खं     (4.47.61.0.10)
खल्वपि     (4.48.66.0.18)
ख्याताः     (5.49.7.0.16)
खड्गकार्मुकनिर्यूहैः     (5.49.19.0.4)
खल्विमे     (5.51.35.0.7)
खलु     (5.51.37.0.57)
खट्वां     (5.51.39.0.27)
खस्थं     (5.53.47.0.73)
खाण्डवेऽग्निमतर्पयत्     (5.53.51.0.9)
खड्गो     (5.53.57.0.13)
खचरावुभौ     (5.53.62.0.7)
खचरौ     (5.53.62.0.11)
ख्यापितं     (5.54.78.0.2)
खे     (5.54.82.0.9)
खगः     (5.54.101.0.10)
खगः     (5.54.103.0.2)
खगस्योदर्कदारुणम्     (5.54.103.0.18)
खगः     (5.54.103.0.25)
खं     (5.54.108.11.14)
खग     (5.54.110.11.6)
खेचर     (5.54.110.11.7)
खमिवारोप्यते     (5.54.110.11.8)
खं     (5.54.110.11.11)
खग     (5.54.110.11.11)
खगः     (5.54.111.11.4)
खगः     (5.54.111.11.5)
खल्विदानीं     (5.54.111.11.22)
खग     (5.54.113.11.7)
ख्यातो     (5.54.115.11.1)
ख्यातो     (5.54.120.11.3)
खं     (5.54.120.11.9)
खं     (5.54.120.11.10)
खं     (5.54.120.11.11)
खं     (5.54.120.11.14)
खरीमृदुः     (5.54.131.12.14)
खरीवात्सल्यमाहुस्तन्निःसामर्थ्यमहेतुकम्     (5.54.133.12.6)
खड्गी     (5.56.149.0.20)
खानयामास     (5.56.149.0.74)
खाण्डवे     (5.57.155.0.7)
खड्गी     (5.57.155.0.18)
खाण्डवे     (5.57.155.0.26)
खशैश्च     (5.58.158.0.20)
खलु     (5.59.165.0.24)
खड्गं     (5.60.176.0.17)
खर्वाणि     (5.60.181.0.34)
खड्गेनाजौ     (5.60.182.0.11)
ख्यापयामास     (5.60.189.0.13)
ख्यापनार्थं     (5.60.191.0.20)

SEARCH BY CLASS
Parva