Search Caraka Samhita  (चरक-खोज-पृष्ठ)     Caraka Samhita Home (चरक-स्ंहिता-आदि-पृष्ठ)     Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 149 results for 'ष'

षड्भ्यः     (1.1.30.0)
षड्भ्यः     (2.1.30.0)
षड्भ्यः     (3.1.30.0)
षड्भ्यः     (4.1.30.0)
षड्भ्यः     (5.1.30.0)
षड्भ्यः     (6.1.30.0)
षड्भ्यः     (6.1.30.0)
षड्भ्यः     (6.1.30.0)
षड्भ्यः     (6.1.30.0)
षड्भ्यः     (7.1.30.0)
षड्भ्यः     (8.1.30.0)
षटकोऽयं     (1.1.65.0)
षटकोऽयं     (2.1.65.0)
षटकोऽयं     (3.1.65.0)
षटकोऽयं     (4.1.65.0)
षटकोऽयं     (5.1.65.0)
षटकोऽयं     (6.1.65.0)
षटकोऽयं     (6.1.65.0)
षटकोऽयं     (6.1.65.0)
षटकोऽयं     (6.1.65.0)
षटकोऽयं     (7.1.65.0)
षटकोऽयं     (8.1.65.0)
षोडशैकोना     (1.1.74.0)
षोडशैकोना     (2.1.74.0)
षोडशैकोना     (3.1.74.0)
षोडशैकोना     (4.1.74.0)
षोडशैकोना     (5.1.74.0)
षोडशैकोना     (6.1.74.0)
षोडशैकोना     (6.1.74.0)
षोडशैकोना     (6.1.74.0)
षोडशैकोना     (6.1.74.0)
षोडशैकोना     (7.1.74.0)
षोडशैकोना     (8.1.74.0)
षड्     (1.1.76.0)
षड्     (2.1.76.0)
षड्     (3.1.76.0)
षड्     (4.1.76.0)
षड्     (5.1.76.0)
षड्     (6.1.76.0)
षड्     (6.1.76.0)
षड्     (6.1.76.0)
षड्     (6.1.76.0)
षड्     (7.1.76.0)
षड्     (8.1.76.0)
षड्वृक्षाञ्छोधनानेतानपि     (1.1.118.0)
षड्वृक्षाञ्छोधनानेतानपि     (2.1.118.0)
षड्वृक्षाञ्छोधनानेतानपि     (3.1.118.0)
षड्वृक्षाञ्छोधनानेतानपि     (4.1.118.0)
षड्वृक्षाञ्छोधनानेतानपि     (5.1.118.0)
षड्वृक्षाञ्छोधनानेतानपि     (6.1.118.0)
षड्वृक्षाञ्छोधनानेतानपि     (6.1.118.0)
षड्वृक्षाञ्छोधनानेतानपि     (6.1.118.0)
षड्वृक्षाञ्छोधनानेतानपि     (6.1.118.0)
षड्वृक्षाञ्छोधनानेतानपि     (7.1.118.0)
षड्वृक्षाञ्छोधनानेतानपि     (8.1.118.0)
षड्     (1.1.119.0)
षड्     (2.1.119.0)
षड्     (3.1.119.0)
षड्     (4.1.119.0)
षड्     (5.1.119.0)
षड्     (6.1.119.0)
षड्     (6.1.119.0)
षड्     (6.1.119.0)
षड्     (6.1.119.0)
षड्     (7.1.119.0)
षड्     (8.1.119.0)
षड्     (1.1.139.0)
षड्     (2.1.139.0)
षड्     (3.1.139.0)
षड्     (4.1.139.0)
षड्     (5.1.139.0)
षड्     (6.1.139.0)
षड्     (6.1.139.0)
षड्     (6.1.139.0)
षड्     (6.1.139.0)
षड्     (7.1.139.0)
षड्     (8.1.139.0)
षष्टिकाञ्छालिमुद्गांश्च     (1.5.12.0)
षष्टिकाञ्छालिमुद्गांश्च     (2.5.12.0)
षष्टिकाञ्छालिमुद्गांश्च     (3.5.12.0)
षष्टिकाञ्छालिमुद्गांश्च     (4.5.12.0)
षष्टिकाञ्छालिमुद्गांश्च     (5.5.12.0)
षष्टिकाञ्छालिमुद्गांश्च     (6.5.12.0)
षष्टिकाञ्छालिमुद्गांश्च     (7.5.12.0)
षष्टिकाञ्छालिमुद्गांश्च     (8.5.12.0)
षोडशगुणं     (1.9.10.0)
षोडशगुणं     (5.9.10.0)
षोडशगुणं     (6.9.10.0)
षोडशगुणं     (7.9.10.0)
षोडशगुणं     (8.9.10.0)
षड्गुणास्तस्य     (1.9.21.0)
षड्गुणास्तस्य     (5.9.21.0)
षड्गुणास्तस्य     (6.9.21.0)
षड्गुणास्तस्य     (7.9.21.0)
षड्गुणास्तस्य     (8.9.21.0)
षोडशकलं     (1.10.3.0)
षोडशगुणमिति     (1.10.3.0)
षोडशकलं     (5.10.3.0)
षोडशगुणमिति     (5.10.3.0)
षोडशकलं     (6.10.3.0)
षोडशगुणमिति     (6.10.3.0)
षोडशकलं     (7.10.3.0)
षोडशगुणमिति     (7.10.3.0)
षोडशकलं     (8.10.3.0)
षोडशगुणमिति     (8.10.3.0)
षण्णां     (1.11.12.0)
षण्णां     (5.11.12.0)
षण्णां     (6.11.12.0)
षण्णां     (7.11.12.0)
षण्णां     (8.11.12.0)
षड्धातुसंतोगाद्गर्भाणां     (1.11.23.0)
षड्धातुसंतोगाद्गर्भाणां     (5.11.23.0)
षड्धातुसंतोगाद्गर्भाणां     (6.11.23.0)
षड्धातुसंतोगाद्गर्भाणां     (7.11.23.0)
षड्धातुसंतोगाद्गर्भाणां     (8.11.23.0)
षडिमे     (1.12.4.0)
षडिमे     (6.12.4.0)
षडिमे     (6.12.4.0)
षडिमे     (8.12.4.0)
षडिमे     (8.12.4.0)
षड्     (1.12.20.0)
षड्     (6.12.20.0)
षड्     (6.12.20.0)
षड्     (8.12.20.0)
षड्     (8.12.20.0)
षड्भिस्त्रिषष्टिधा     (1.13.28.0)
षड्भिस्त्रिषष्टिधा     (6.13.28.0)
षट्     (1.14.71.0)
षट्     (6.14.71.0)
षाष्ठे     (1.15.16.0)
षाष्ठे     (6.15.16.0)
ष्ठीवनं     (1.16.7.0)
ष्ठीवनं     (6.16.7.0)
षट्कौ     (1.19.15.0)
षट्कौ     (6.19.15.0)
षडग्निवेशप्रमुखानुक्तवान्     (1.22.3.0)
षडग्निवेशप्रमुखानुक्तवान्     (6.22.3.0)
षण्णामेषां     (1.22.8.0)
षण्णामेषां     (6.22.8.0)
षण्णामेषां     (1.22.40.0)
षण्णामेषां     (6.22.40.0)
षट्     (1.22.41.0)
षट्     (6.22.41.0)
षट्त्वं     (1.22.42.0)
षट्त्वं     (6.22.42.0)
षडुपक्रमा:     (1.22.43.0)
षडुपक्रमा:     (6.22.43.0)
षोडष     (1.23.21.0)
षोडष     (6.23.21.0)

SEARCH BY CLASS
Sthana