Search Caraka Samhita  (चरक-खोज-पृष्ठ)     Caraka Samhita Home (चरक-स्ंहिता-आदि-पृष्ठ)     Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 504 results for 'ल'

लोकाक्षः     (1.1.12.0)
लोकाक्षः     (2.1.12.0)
लोकाक्षः     (3.1.12.0)
लोकाक्षः     (4.1.12.0)
लोकाक्षः     (5.1.12.0)
लोकाक्षः     (6.1.12.0)
लोकाक्षः     (6.1.12.0)
लोकाक्षः     (6.1.12.0)
लोकाक्षः     (6.1.12.0)
लोकाक्षः     (7.1.12.0)
लोकाक्षः     (8.1.12.0)
लेभे     (1.1.26.0)
लेभे     (2.1.26.0)
लेभे     (3.1.26.0)
लेभे     (4.1.26.0)
लेभे     (5.1.26.0)
लेभे     (6.1.26.0)
लेभे     (6.1.26.0)
लेभे     (6.1.26.0)
लेभे     (6.1.26.0)
लेभे     (7.1.26.0)
लेभे     (8.1.26.0)
लेभिरे     (1.1.29.0)
लेभिरे     (2.1.29.0)
लेभिरे     (3.1.29.0)
लेभिरे     (4.1.29.0)
लेभिरे     (5.1.29.0)
लेभिरे     (6.1.29.0)
लेभिरे     (6.1.29.0)
लेभिरे     (6.1.29.0)
लेभिरे     (6.1.29.0)
लेभिरे     (7.1.29.0)
लेभिरे     (8.1.29.0)
लोकांस्त्रीनन्ववा(ना)दयत्     (1.1.37.0)
लोकांस्त्रीनन्ववा(ना)दयत्     (2.1.37.0)
लोकांस्त्रीनन्ववा(ना)दयत्     (3.1.37.0)
लोकांस्त्रीनन्ववा(ना)दयत्     (4.1.37.0)
लोकांस्त्रीनन्ववा(ना)दयत्     (5.1.37.0)
लोकांस्त्रीनन्ववा(ना)दयत्     (6.1.37.0)
लोकांस्त्रीनन्ववा(ना)दयत्     (6.1.37.0)
लोकांस्त्रीनन्ववा(ना)दयत्     (6.1.37.0)
लोकांस्त्रीनन्ववा(ना)दयत्     (6.1.37.0)
लोकांस्त्रीनन्ववा(ना)दयत्     (7.1.37.0)
लोकांस्त्रीनन्ववा(ना)दयत्     (8.1.37.0)
लेभिरे     (1.1.40.0)
लेभिरे     (2.1.40.0)
लेभिरे     (3.1.40.0)
लेभिरे     (4.1.40.0)
लेभिरे     (5.1.40.0)
लेभिरे     (6.1.40.0)
लेभिरे     (6.1.40.0)
लेभिरे     (6.1.40.0)
लेभिरे     (6.1.40.0)
लेभिरे     (7.1.40.0)
लेभिरे     (8.1.40.0)
लोकयोरुभयोर्हितम्     (1.1.43.0)
लोकयोरुभयोर्हितम्     (2.1.43.0)
लोकयोरुभयोर्हितम्     (3.1.43.0)
लोकयोरुभयोर्हितम्     (4.1.43.0)
लोकयोरुभयोर्हितम्     (5.1.43.0)
लोकयोरुभयोर्हितम्     (6.1.43.0)
लोकयोरुभयोर्हितम्     (6.1.43.0)
लोकयोरुभयोर्हितम्     (6.1.43.0)
लोकयोरुभयोर्हितम्     (6.1.43.0)
लोकयोरुभयोर्हितम्     (7.1.43.0)
लोकयोरुभयोर्हितम्     (8.1.43.0)
लोकस्तिष्ठति     (1.1.46.0)
लोकस्तिष्ठति     (2.1.46.0)
लोकस्तिष्ठति     (3.1.46.0)
लोकस्तिष्ठति     (4.1.46.0)
लोकस्तिष्ठति     (5.1.46.0)
लोकस्तिष्ठति     (6.1.46.0)
लोकस्तिष्ठति     (6.1.46.0)
लोकस्तिष्ठति     (6.1.46.0)
लोकस्तिष्ठति     (6.1.46.0)
लोकस्तिष्ठति     (7.1.46.0)
लोकस्तिष्ठति     (8.1.46.0)
लघुः     (1.1.59.0)
लघुः     (2.1.59.0)
लघुः     (3.1.59.0)
लघुः     (4.1.59.0)
लघुः     (5.1.59.0)
लघुः     (6.1.59.0)
लघुः     (6.1.59.0)
लघुः     (6.1.59.0)
लघुः     (6.1.59.0)
लघुः     (7.1.59.0)
लघुः     (8.1.59.0)
लवणः     (1.1.65.0)
लवणः     (2.1.65.0)
लवणः     (3.1.65.0)
लवणः     (4.1.65.0)
लवणः     (5.1.65.0)
लवणः     (6.1.65.0)
लवणः     (6.1.65.0)
लवणः     (6.1.65.0)
लवणः     (6.1.65.0)
लवणः     (7.1.65.0)
लवणः     (8.1.65.0)
लोमानि     (1.1.69.0)
लोमानि     (2.1.69.0)
लोमानि     (3.1.69.0)
लोमानि     (4.1.69.0)
लोमानि     (5.1.69.0)
लोमानि     (6.1.69.0)
लोमानि     (6.1.69.0)
लोमानि     (6.1.69.0)
लोमानि     (6.1.69.0)
लोमानि     (7.1.69.0)
लोमानि     (8.1.69.0)
लोहाः     (1.1.70.0)
लवणं     (1.1.70.0)
लोहाः     (2.1.70.0)
लवणं     (2.1.70.0)
लोहाः     (3.1.70.0)
लवणं     (3.1.70.0)
लोहाः     (4.1.70.0)
लवणं     (4.1.70.0)
लोहाः     (5.1.70.0)
लवणं     (5.1.70.0)
लोहाः     (6.1.70.0)
लवणं     (6.1.70.0)
लोहाः     (6.1.70.0)
लवणं     (6.1.70.0)
लोहाः     (6.1.70.0)
लवणं     (6.1.70.0)
लोहाः     (6.1.70.0)
लवणं     (6.1.70.0)
लोहाः     (7.1.70.0)
लवणं     (7.1.70.0)
लोहाः     (8.1.70.0)
लवणं     (8.1.70.0)
लवणानि     (1.1.75.0)
लवणानि     (2.1.75.0)
लवणानि     (3.1.75.0)
लवणानि     (4.1.75.0)
लवणानि     (5.1.75.0)
लवणानि     (6.1.75.0)
लवणानि     (6.1.75.0)
लवणानि     (6.1.75.0)
लवणानि     (6.1.75.0)
लवणानि     (7.1.75.0)
लवणानि     (8.1.75.0)
लवणान्यूर्ध्वं     (1.1.92.0)
लवणान्यूर्ध्वं     (2.1.92.0)
लवणान्यूर्ध्वं     (3.1.92.0)
लवणान्यूर्ध्वं     (4.1.92.0)
लवणान्यूर्ध्वं     (5.1.92.0)
लवणान्यूर्ध्वं     (6.1.92.0)
लवणान्यूर्ध्वं     (6.1.92.0)
लवणान्यूर्ध्वं     (6.1.92.0)
लवणान्यूर्ध्वं     (6.1.92.0)
लवणान्यूर्ध्वं     (7.1.92.0)
लवणान्यूर्ध्वं     (8.1.92.0)
लवणान्वितम्     (1.1.94.0)
लवणान्वितम्     (2.1.94.0)
लवणान्वितम्     (3.1.94.0)
लवणान्वितम्     (4.1.94.0)
लवणान्वितम्     (5.1.94.0)
लवणान्वितम्     (6.1.94.0)
लवणान्वितम्     (6.1.94.0)
लवणान्वितम्     (6.1.94.0)
लवणान्वितम्     (6.1.94.0)
लवणान्वितम्     (7.1.94.0)
लवणान्वितम्     (8.1.94.0)
लवणं     (1.1.102.0)
लवणं     (2.1.102.0)
लवणं     (3.1.102.0)
लवणं     (4.1.102.0)
लवणं     (5.1.102.0)
लवणं     (6.1.102.0)
लवणं     (6.1.102.0)
लवणं     (6.1.102.0)
लवणं     (6.1.102.0)
लवणं     (7.1.102.0)
लवणं     (8.1.102.0)
लवणानि     (1.1.119.0)
लवणानि     (2.1.119.0)
लवणानि     (3.1.119.0)
लवणानि     (4.1.119.0)
लवणानि     (5.1.119.0)
लवणानि     (6.1.119.0)
लवणानि     (6.1.119.0)
लवणानि     (6.1.119.0)
लवणानि     (6.1.119.0)
लवणानि     (7.1.119.0)
लवणानि     (8.1.119.0)
लवणानि     (1.1.138.0)
लवणानि     (2.1.138.0)
लवणानि     (3.1.138.0)
लवणानि     (4.1.138.0)
लवणानि     (5.1.138.0)
लवणानि     (6.1.138.0)
लवणानि     (6.1.138.0)
लवणानि     (6.1.138.0)
लवणानि     (6.1.138.0)
लवणानि     (7.1.138.0)
लवणानि     (8.1.138.0)
लघूनि     (1.5.6.0)
लघून्यन्गिसन्धुक्षणस्वभावान्यल्पदोषाणि     (1.5.6.0)
लघूनि     (2.5.6.0)
लघून्यन्गिसन्धुक्षणस्वभावान्यल्पदोषाणि     (2.5.6.0)
लघूनि     (3.5.6.0)
लघून्यन्गिसन्धुक्षणस्वभावान्यल्पदोषाणि     (3.5.6.0)
लघूनि     (4.5.6.0)
लघून्यन्गिसन्धुक्षणस्वभावान्यल्पदोषाणि     (4.5.6.0)
लघूनि     (5.5.6.0)
लघून्यन्गिसन्धुक्षणस्वभावान्यल्पदोषाणि     (5.5.6.0)
लघूनि     (6.5.6.0)
लघून्यन्गिसन्धुक्षणस्वभावान्यल्पदोषाणि     (6.5.6.0)
लघूनि     (7.5.6.0)
लघून्यन्गिसन्धुक्षणस्वभावान्यल्पदोषाणि     (7.5.6.0)
लघूनि     (8.5.6.0)
लघून्यन्गिसन्धुक्षणस्वभावान्यल्पदोषाणि     (8.5.6.0)
लघूनामपि     (1.5.7.0)
लघूनामपि     (2.5.7.0)
लघूनामपि     (3.5.7.0)
लघूनामपि     (4.5.7.0)
लघूनामपि     (5.5.7.0)
लघूनामपि     (6.5.7.0)
लघूनामपि     (7.5.7.0)
लघूनामपि     (8.5.7.0)
लिम्पेच्छरेषीकां     (1.5.23.0)
लिम्पेच्छरेषीकां     (2.5.23.0)
लिम्पेच्छरेषीकां     (3.5.23.0)
लिम्पेच्छरेषीकां     (4.5.23.0)
लिम्पेच्छरेषीकां     (5.5.23.0)
लिम्पेच्छरेषीकां     (6.5.23.0)
लिम्पेच्छरेषीकां     (7.5.23.0)
लिम्पेच्छरेषीकां     (8.5.23.0)
लक्ष्यते     (1.5.34.0)
लक्ष्यते     (2.5.34.0)
लक्ष्यते     (3.5.34.0)
लक्ष्यते     (4.5.34.0)
लक्ष्यते     (5.5.34.0)
लक्ष्यते     (6.5.34.0)
लक्ष्यते     (7.5.34.0)
लक्ष्यते     (8.5.34.0)
लक्षणम्     (1.5.38.0)
लक्षणम्     (2.5.38.0)
लक्षणम्     (3.5.38.0)
लक्षणम्     (4.5.38.0)
लक्षणम्     (5.5.38.0)
लक्षणम्     (6.5.38.0)
लक्षणम्     (7.5.38.0)
लक्षणम्     (8.5.38.0)
लघुतां     (1.5.52.0)
लघुतां     (2.5.52.0)
लघुतां     (3.5.52.0)
लघुतां     (4.5.52.0)
लघुतां     (5.5.52.0)
लघुतां     (6.5.52.0)
लघुतां     (7.5.52.0)
लघुतां     (8.5.52.0)
लभन्तेऽभ्यधिकं     (1.5.61.0)
लभन्तेऽभ्यधिकं     (2.5.61.0)
लभन्तेऽभ्यधिकं     (3.5.61.0)
लभन्तेऽभ्यधिकं     (4.5.61.0)
लभन्तेऽभ्यधिकं     (5.5.61.0)
लभन्तेऽभ्यधिकं     (6.5.61.0)
लभन्तेऽभ्यधिकं     (7.5.61.0)
लभन्तेऽभ्यधिकं     (8.5.61.0)
लभते     (1.5.63.0)
लभते     (2.5.63.0)
लभते     (3.5.63.0)
लभते     (4.5.63.0)
लभते     (5.5.63.0)
लभते     (6.5.63.0)
लभते     (7.5.63.0)
लभते     (8.5.63.0)
लवड्गस्य     (1.5.77.0)
लवड्गस्य     (2.5.77.0)
लवड्गस्य     (3.5.77.0)
लवड्गस्य     (4.5.77.0)
लवड्गस्य     (5.5.77.0)
लवड्गस्य     (6.5.77.0)
लवड्गस्य     (7.5.77.0)
लवड्गस्य     (8.5.77.0)
लभते     (1.5.91.0)
लभते     (2.5.91.0)
लभते     (3.5.91.0)
लभते     (4.5.91.0)
लभते     (5.5.91.0)
लभते     (6.5.91.0)
लभते     (7.5.91.0)
लभते     (8.5.91.0)
लोम्नां     (1.5.111.0)
लोम्नां     (2.5.111.0)
लोम्नां     (3.5.111.0)
लोम्नां     (4.5.111.0)
लोम्नां     (5.5.111.0)
लोम्नां     (6.5.111.0)
लोम्नां     (7.5.111.0)
लोम्नां     (8.5.111.0)
लोभशोकभयक्रोधमानवेगान्     (1.7.27.0)
लोभशोकभयक्रोधमानवेगान्     (2.7.27.0)
लोभशोकभयक्रोधमानवेगान्     (3.7.27.0)
लोभशोकभयक्रोधमानवेगान्     (4.7.27.0)
लोभशोकभयक्रोधमानवेगान्     (5.7.27.0)
लोभशोकभयक्रोधमानवेगान्     (6.7.27.0)
लोभशोकभयक्रोधमानवेगान्     (7.7.27.0)
लोभशोकभयक्रोधमानवेगान्     (8.7.27.0)
लाघवं     (1.7.32.0)
लाघवं     (2.7.32.0)
लाघवं     (3.7.32.0)
लाघवं     (4.7.32.0)
लाघवं     (5.7.32.0)
लाघवं     (6.7.32.0)
लाघवं     (7.7.32.0)
लाघवं     (8.7.32.0)
लाघवं     (1.7.33.0)
लाघवं     (2.7.33.0)
लाघवं     (3.7.33.0)
लाघवं     (4.7.33.0)
लाघवं     (5.7.33.0)
लाघवं     (6.7.33.0)
लाघवं     (7.7.33.0)
लाघवं     (8.7.33.0)
लाघवान्मलसंक्षयम्     (1.7.43.0)
लाघवान्मलसंक्षयम्     (2.7.43.0)
लाघवान्मलसंक्षयम्     (3.7.43.0)
लाघवान्मलसंक्षयम्     (4.7.43.0)
लाघवान्मलसंक्षयम्     (5.7.43.0)
लाघवान्मलसंक्षयम्     (6.7.43.0)
लाघवान्मलसंक्षयम्     (7.7.43.0)
लाघवान्मलसंक्षयम्     (8.7.43.0)
लुब्धाः     (1.7.56.0)
लुब्धाः     (2.7.56.0)
लुब्धाः     (3.7.56.0)
लुब्धाः     (4.7.56.0)
लुब्धाः     (5.7.56.0)
लुब्धाः     (6.7.56.0)
लुब्धाः     (7.7.56.0)
लुब्धाः     (8.7.56.0)
लोकान्     (1.8.33.0)
लोकान्     (2.8.33.0)
लोकान्     (3.8.33.0)
लोकान्     (4.8.33.0)
लोकान्     (5.8.33.0)
लोकान्     (6.8.33.0)
लोकान्     (7.8.33.0)
लोकान्     (8.8.33.0)
लिङ्गे     (1.9.19.0)
लिङ्गे     (5.9.19.0)
लिङ्गे     (6.9.19.0)
लिङ्गे     (7.9.19.0)
लिङ्गे     (8.9.19.0)
लक्षणम्     (1.10.13.0)
लक्षणम्     (5.10.13.0)
लक्षणम्     (6.10.13.0)
लक्षणम्     (7.10.13.0)
लक्षणम्     (8.10.13.0)
लब्धाल्पसुखमल्पेन     (1.10.17.0)
लब्धाल्पसुखमल्पेन     (5.10.17.0)
लब्धाल्पसुखमल्पेन     (6.10.17.0)
लब्धाल्पसुखमल्पेन     (7.10.17.0)
लब्धाल्पसुखमल्पेन     (8.10.17.0)
लोकानुग्रहप्रवृत्त:     (1.11.27.0)
लोकानुग्रहप्रवृत्त:     (5.11.27.0)
लोकानुग्रहप्रवृत्त:     (6.11.27.0)
लोकानुग्रहप्रवृत्त:     (7.11.27.0)
लोकानुग्रहप्रवृत्त:     (8.11.27.0)
लक्षणोत्पत्ति:     (1.11.30.0)
लक्षणोत्पत्ति:     (5.11.30.0)
लक्षणोत्पत्ति:     (6.11.30.0)
लक्षणोत्पत्ति:     (7.11.30.0)
लक्षणोत्पत्ति:     (8.11.30.0)
लाभाल्लाभाच्चानिष्टस्योपजायते॥     (1.11.45.0)
लाभाल्लाभाच्चानिष्टस्योपजायते॥     (5.11.45.0)
लाभाल्लाभाच्चानिष्टस्योपजायते॥     (6.11.45.0)
लाभाल्लाभाच्चानिष्टस्योपजायते॥     (7.11.45.0)
लाभाल्लाभाच्चानिष्टस्योपजायते॥     (8.11.45.0)
लोके     (1.11.46.0)
लोके     (5.11.46.0)
लोके     (6.11.46.0)
लोके     (7.11.46.0)
लोके     (8.11.46.0)
लभन्ते     (1.11.51.0)
लभन्ते     (5.11.51.0)
लभन्ते     (6.11.51.0)
लभन्ते     (7.11.51.0)
लभन्ते     (8.11.51.0)
लभन्ते     (1.11.52.0)
लभन्ते     (5.11.52.0)
लभन्ते     (6.11.52.0)
लभन्ते     (7.11.52.0)
लभन्ते     (8.11.52.0)
लभते     (1.11.56.0)
लभते     (5.11.56.0)
लभते     (6.11.56.0)
लभते     (7.11.56.0)
लभते     (8.11.56.0)
लभते     (1.11.59.0)
लभते     (5.11.59.0)
लभते     (6.11.59.0)
लभते     (7.11.59.0)
लभते     (8.11.59.0)
लाङ्गुलबद्धेवाकृष्यमाणा     (1.11.62.0)
लाङ्गुलबद्धेवाकृष्यमाणा     (5.11.62.0)
लाङ्गुलबद्धेवाकृष्यमाणा     (6.11.62.0)
लाङ्गुलबद्धेवाकृष्यमाणा     (7.11.62.0)
लाङ्गुलबद्धेवाकृष्यमाणा     (8.11.62.0)
लोके     (1.12.17.0)
लोकमशुभेनोपघातकाल     (1.12.17.0)
लोके     (6.12.17.0)
लोकमशुभेनोपघातकाल     (6.12.17.0)
लोके     (6.12.17.0)
लोकमशुभेनोपघातकाल     (6.12.17.0)
लोके     (8.12.17.0)
लोकमशुभेनोपघातकाल     (8.12.17.0)
लोके     (8.12.17.0)
लोकमशुभेनोपघातकाल     (8.12.17.0)
लेहास्तथैव     (1.13.25.0)
लेहास्तथैव     (6.13.25.0)
लघुता     (1.13.46.0)
लघुता     (6.13.46.0)
लावतैत्तिमायूहांसवाराहकौक्कुटाः     (1.13.84.0)
लावतैत्तिमायूहांसवाराहकौक्कुटाः     (6.13.84.0)
लवणोपहिताः     (1.13.100.0)
लवणोपहिताः     (6.13.100.0)
लक्षणम्     (1.14.15.0)
लक्षणम्     (6.14.15.0)
लोहाकस्वेद     (1.14.64.0)
लोहाकस्वेद     (6.14.64.0)
लोमहर्षेण     (1.15.11.0)
ललाटप्रतिग्रहे     (1.15.11.0)
लोमहर्षेण     (6.15.11.0)
ललाटप्रतिग्रहे     (6.15.11.0)
लक्?णेन     (1.15.12.0)
लक्?णेन     (6.15.12.0)
लोहितशालितण्डुलानां     (1.15.16.0)
लावकपिञ्जलादीनामन्यतमस्य     (1.15.16.0)
लोहितशालितण्डुलानां     (6.15.16.0)
लावकपिञ्जलादीनामन्यतमस्य     (6.15.16.0)
लक्षंणम्     (1.15.24.0)
लक्षंणम्     (6.15.24.0)
लाघवं     (1.16.5.0)
लाघवं     (6.16.5.0)
लक्षणान्यविरिक्तानां     (1.16.8.0)
लक्षणान्यविरिक्तानां     (6.16.8.0)
लिङ्गान्येतान्येव     (1.16.11.0)
लिङ्गान्येतान्येव     (6.16.11.0)
लिङ्गानि     (1.16.16.0)
लिङ्गानि     (6.16.16.0)
लभते     (1.16.19.0)
लभते     (6.16.19.0)
लङ्घ्नपाचनैः     (1.16.20.0)
लङ्घ्नपाचनैः     (6.16.20.0)
लभते     (1.16.23.0)
लभते     (6.16.23.0)
लक्षंणं     (1.16.39.0)
लक्षंणं     (6.16.39.0)
लिङ्गानि     (1.16.40.0)
लिङ्गानि     (6.16.40.0)
लोहितपित्तमिति     (1.19.6.0)
लोहितपित्तमिति     (6.19.6.0)
लसीका     (1.20.8.0)
लसीका     (6.20.8.0)
लङ्घनं     (1.21.11.0)
लङ्घनं     (6.21.11.0)
लघु     (1.21.20.0)
लघु     (6.21.20.0)
लेप:     (1.21.53.0)
लेप:     (6.21.53.0)
लङ्घनबृंहणीयमध्यायं     (1.22.1.0)
लङ्घनबृंहणीयमध्यायं     (6.22.1.0)
लङ्घनं     (1.22.4.0)
लङ्घनं     (6.22.4.0)
लङ्घनप्रभृतीनां     (1.22.8.0)
लक्षणं     (1.22.8.0)
लङ्घनप्रभृतीनां     (6.22.8.0)
लक्षणं     (6.22.8.0)
लघूष्णतीक्ष्णविशदं     (1.22.12.0)
लघूष्णतीक्ष्णविशदं     (6.22.12.0)
लघु     (1.22.14.0)
लघु     (6.22.14.0)
लघु     (1.22.17.0)
लघु     (6.22.17.0)
लङ्घनम्     (1.22.18.0)
लङ्घनम्     (6.22.18.0)
लङ्घनीया     (1.22.19.0)
लङ्घनीया     (6.22.19.0)
लङ्घनं     (1.22.24.0)
लङ्घनं     (6.22.24.0)
लघवो     (1.22.26.0)
लघवो     (6.22.26.0)
लङ्घनेऽतिकृते     (1.22.36.0)
लङ्घनेऽतिकृते     (6.22.36.0)
लक्षणं     (1.22.37.0)
लक्षणं     (6.22.37.0)
लब्धे     (1.22.38.0)
लब्धे     (6.22.38.0)
लक्षणं     (1.22.40.0)
लक्षणं     (6.22.40.0)
लङ्घनबृंहणीयो     (1.22.44.0)
लङ्घनबृंहणीयो     (6.22.44.0)
लेपो     (1.23.7.0)
लेपो     (6.23.7.0)
लोहोदकाप्लुत:॥     (1.23.18.0)
लोहोदकाप्लुत:॥     (6.23.18.0)
लवणास्यता॥     (1.24.14.0)
लवणास्यता॥     (6.24.14.0)
लघुदीपनीयं     (1.24.23.0)
लघुदीपनीयं     (6.24.23.0)

SEARCH BY CLASS
Sthana