Search Caraka Samhita  (चरक-खोज-पृष्ठ)     Caraka Samhita Home (चरक-स्ंहिता-आदि-पृष्ठ)     Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 142 results for 'फ'

फलैर्वनस्पतिः     (1.1.72.0)
फलैरपि     (1.1.72.0)
फलपाकान्ताः     (1.1.72.0)
फलैर्वनस्पतिः     (2.1.72.0)
फलैरपि     (2.1.72.0)
फलपाकान्ताः     (2.1.72.0)
फलैर्वनस्पतिः     (3.1.72.0)
फलैरपि     (3.1.72.0)
फलपाकान्ताः     (3.1.72.0)
फलैर्वनस्पतिः     (4.1.72.0)
फलैरपि     (4.1.72.0)
फलपाकान्ताः     (4.1.72.0)
फलैर्वनस्पतिः     (5.1.72.0)
फलैरपि     (5.1.72.0)
फलपाकान्ताः     (5.1.72.0)
फलैर्वनस्पतिः     (6.1.72.0)
फलैरपि     (6.1.72.0)
फलपाकान्ताः     (6.1.72.0)
फलैर्वनस्पतिः     (6.1.72.0)
फलैरपि     (6.1.72.0)
फलपाकान्ताः     (6.1.72.0)
फलैर्वनस्पतिः     (6.1.72.0)
फलैरपि     (6.1.72.0)
फलपाकान्ताः     (6.1.72.0)
फलैर्वनस्पतिः     (6.1.72.0)
फलैरपि     (6.1.72.0)
फलपाकान्ताः     (6.1.72.0)
फलैर्वनस्पतिः     (7.1.72.0)
फलैरपि     (7.1.72.0)
फलपाकान्ताः     (7.1.72.0)
फलैर्वनस्पतिः     (8.1.72.0)
फलैरपि     (8.1.72.0)
फलपाकान्ताः     (8.1.72.0)
फलं     (1.1.73.0)
फलं     (2.1.73.0)
फलं     (3.1.73.0)
फलं     (4.1.73.0)
फलं     (5.1.73.0)
फलं     (6.1.73.0)
फलं     (6.1.73.0)
फलं     (6.1.73.0)
फलं     (6.1.73.0)
फलं     (7.1.73.0)
फलं     (8.1.73.0)
फलिनीः     (1.1.80.0)
फलिनीः     (2.1.80.0)
फलिनीः     (3.1.80.0)
फलिनीः     (4.1.80.0)
फलिनीः     (5.1.80.0)
फलिनीः     (6.1.80.0)
फलिनीः     (6.1.80.0)
फलिनीः     (6.1.80.0)
फलिनीः     (6.1.80.0)
फलिनीः     (7.1.80.0)
फलिनीः     (8.1.80.0)
फलं     (1.1.83.0)
फलं     (2.1.83.0)
फलं     (3.1.83.0)
फलं     (4.1.83.0)
फलं     (5.1.83.0)
फलं     (6.1.83.0)
फलं     (6.1.83.0)
फलं     (6.1.83.0)
फलं     (6.1.83.0)
फलं     (7.1.83.0)
फलं     (8.1.83.0)
फलान्येकोनविंशतिः     (1.1.86.0)
फलान्येकोनविंशतिः     (2.1.86.0)
फलान्येकोनविंशतिः     (3.1.86.0)
फलान्येकोनविंशतिः     (4.1.86.0)
फलान्येकोनविंशतिः     (5.1.86.0)
फलान्येकोनविंशतिः     (6.1.86.0)
फलान्येकोनविंशतिः     (6.1.86.0)
फलान्येकोनविंशतिः     (6.1.86.0)
फलान्येकोनविंशतिः     (6.1.86.0)
फलान्येकोनविंशतिः     (7.1.86.0)
फलान्येकोनविंशतिः     (8.1.86.0)
फलमूलिभिः     (1.1.114.0)
फलमूलिभिः     (2.1.114.0)
फलमूलिभिः     (3.1.114.0)
फलमूलिभिः     (4.1.114.0)
फलमूलिभिः     (5.1.114.0)
फलमूलिभिः     (6.1.114.0)
फलमूलिभिः     (6.1.114.0)
फलमूलिभिः     (6.1.114.0)
फलमूलिभिः     (6.1.114.0)
फलमूलिभिः     (7.1.114.0)
फलमूलिभिः     (8.1.114.0)
फलमूलिन्यः     (1.1.119.0)
फलमूलिन्यः     (2.1.119.0)
फलमूलिन्यः     (3.1.119.0)
फलमूलिन्यः     (4.1.119.0)
फलमूलिन्यः     (5.1.119.0)
फलमूलिन्यः     (6.1.119.0)
फलमूलिन्यः     (6.1.119.0)
फलमूलिन्यः     (6.1.119.0)
फलमूलिन्यः     (6.1.119.0)
फलमूलिन्यः     (7.1.119.0)
फलमूलिन्यः     (8.1.119.0)
फलिन्यश्च     (1.1.138.0)
फलिन्यश्च     (2.1.138.0)
फलिन्यश्च     (3.1.138.0)
फलिन्यश्च     (4.1.138.0)
फलिन्यश्च     (5.1.138.0)
फलिन्यश्च     (6.1.138.0)
फलिन्यश्च     (6.1.138.0)
फलिन्यश्च     (6.1.138.0)
फलिन्यश्च     (6.1.138.0)
फलिन्यश्च     (7.1.138.0)
फलिन्यश्च     (8.1.138.0)
फलानि     (1.5.77.0)
फलं     (1.5.77.0)
फलानि     (1.5.77.0)
फलानि     (2.5.77.0)
फलं     (2.5.77.0)
फलानि     (2.5.77.0)
फलानि     (3.5.77.0)
फलं     (3.5.77.0)
फलानि     (3.5.77.0)
फलानि     (4.5.77.0)
फलं     (4.5.77.0)
फलानि     (4.5.77.0)
फलानि     (5.5.77.0)
फलं     (5.5.77.0)
फलानि     (5.5.77.0)
फलानि     (6.5.77.0)
फलं     (6.5.77.0)
फलानि     (6.5.77.0)
फलानि     (7.5.77.0)
फलं     (7.5.77.0)
फलानि     (7.5.77.0)
फलानि     (8.5.77.0)
फलं     (8.5.77.0)
फलानि     (8.5.77.0)
फाणितं     (1.13.87.0)
फाणितं     (6.13.87.0)
फेनिलरक्तचन्द्रिकोपगमनमित्यतियोगलक्षणानि     (1.15.13.0)
फेनिलरक्तचन्द्रिकोपगमनमित्यतियोगलक्षणानि     (6.15.13.0)
फाणितं     (1.23.37.0)
फाणितं     (6.23.37.0)
फेनिलं     (1.24.20.0)
फेनिलं     (6.24.20.0)

SEARCH BY CLASS
Sthana