Search Caraka Samhita  (चरक-खोज-पृष्ठ)     Caraka Samhita Home (चरक-स्ंहिता-आदि-पृष्ठ)     Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 327 results for 'त्र'

त्रिसूत्रं     (1.1.24.0)
त्रिसूत्रं     (2.1.24.0)
त्रिसूत्रं     (3.1.24.0)
त्रिसूत्रं     (4.1.24.0)
त्रिसूत्रं     (5.1.24.0)
त्रिसूत्रं     (6.1.24.0)
त्रिसूत्रं     (6.1.24.0)
त्रिसूत्रं     (6.1.24.0)
त्रिसूत्रं     (6.1.24.0)
त्रिसूत्रं     (7.1.24.0)
त्रिसूत्रं     (8.1.24.0)
त्रिस्कन्धमायुर्वेदं     (1.1.25.0)
त्रिस्कन्धमायुर्वेदं     (2.1.25.0)
त्रिस्कन्धमायुर्वेदं     (3.1.25.0)
त्रिस्कन्धमायुर्वेदं     (4.1.25.0)
त्रिस्कन्धमायुर्वेदं     (5.1.25.0)
त्रिस्कन्धमायुर्वेदं     (6.1.25.0)
त्रिस्कन्धमायुर्वेदं     (6.1.25.0)
त्रिस्कन्धमायुर्वेदं     (6.1.25.0)
त्रिस्कन्धमायुर्वेदं     (6.1.25.0)
त्रिस्कन्धमायुर्वेदं     (7.1.25.0)
त्रिस्कन्धमायुर्वेदं     (8.1.25.0)
त्रयमेतत्त्रिदण्डवत्     (1.1.46.0)
त्रयमेतत्त्रिदण्डवत्     (2.1.46.0)
त्रयमेतत्त्रिदण्डवत्     (3.1.46.0)
त्रयमेतत्त्रिदण्डवत्     (4.1.46.0)
त्रयमेतत्त्रिदण्डवत्     (5.1.46.0)
त्रयमेतत्त्रिदण्डवत्     (6.1.46.0)
त्रयमेतत्त्रिदण्डवत्     (6.1.46.0)
त्रयमेतत्त्रिदण्डवत्     (6.1.46.0)
त्रयमेतत्त्रिदण्डवत्     (6.1.46.0)
त्रयमेतत्त्रिदण्डवत्     (7.1.46.0)
त्रयमेतत्त्रिदण्डवत्     (8.1.46.0)
त्रिविधो     (1.1.54.0)
त्रिविधो     (2.1.54.0)
त्रिविधो     (3.1.54.0)
त्रिविधो     (4.1.54.0)
त्रिविधो     (5.1.54.0)
त्रिविधो     (6.1.54.0)
त्रिविधो     (6.1.54.0)
त्रिविधो     (6.1.54.0)
त्रिविधो     (6.1.54.0)
त्रिविधो     (7.1.54.0)
त्रिविधो     (8.1.54.0)
त्रिवृदधोगुडा     (1.1.77.0)
त्रिवृदधोगुडा     (2.1.77.0)
त्रिवृदधोगुडा     (3.1.77.0)
त्रिवृदधोगुडा     (4.1.77.0)
त्रिवृदधोगुडा     (5.1.77.0)
त्रिवृदधोगुडा     (6.1.77.0)
त्रिवृदधोगुडा     (6.1.77.0)
त्रिवृदधोगुडा     (6.1.77.0)
त्रिवृदधोगुडा     (6.1.77.0)
त्रिवृदधोगुडा     (7.1.77.0)
त्रिवृदधोगुडा     (8.1.77.0)
त्रपुषं     (1.1.81.0)
त्रपुषं     (2.1.81.0)
त्रपुषं     (3.1.81.0)
त्रपुषं     (4.1.81.0)
त्रपुषं     (5.1.81.0)
त्रपुषं     (6.1.81.0)
त्रपुषं     (6.1.81.0)
त्रपुषं     (6.1.81.0)
त्रपुषं     (6.1.81.0)
त्रपुषं     (7.1.81.0)
त्रपुषं     (8.1.81.0)
त्रपुषं     (1.1.84.0)
त्रपुषं     (2.1.84.0)
त्रपुषं     (3.1.84.0)
त्रपुषं     (4.1.84.0)
त्रपुषं     (5.1.84.0)
त्रपुषं     (6.1.84.0)
त्रपुषं     (6.1.84.0)
त्रपुषं     (6.1.84.0)
त्रपुषं     (6.1.84.0)
त्रपुषं     (7.1.84.0)
त्रपुषं     (8.1.84.0)
त्र्यो     (1.1.114.0)
त्र्यो     (2.1.114.0)
त्र्यो     (3.1.114.0)
त्र्यो     (4.1.114.0)
त्र्यो     (5.1.114.0)
त्र्यो     (6.1.114.0)
त्र्यो     (6.1.114.0)
त्र्यो     (6.1.114.0)
त्र्यो     (6.1.114.0)
त्र्यो     (7.1.114.0)
त्र्यो     (8.1.114.0)
त्रिभागसौहित्यमर्धसौहित्यं     (1.5.7.0)
त्रिभागसौहित्यमर्धसौहित्यं     (2.5.7.0)
त्रिभागसौहित्यमर्धसौहित्यं     (3.5.7.0)
त्रिभागसौहित्यमर्धसौहित्यं     (4.5.7.0)
त्रिभागसौहित्यमर्धसौहित्यं     (5.5.7.0)
त्रिभागसौहित्यमर्धसौहित्यं     (6.5.7.0)
त्रिभागसौहित्यमर्धसौहित्यं     (7.5.7.0)
त्रिभागसौहित्यमर्धसौहित्यं     (8.5.7.0)
त्रिचतुः     (1.5.37.0)
त्रिचतुः     (2.5.37.0)
त्रिचतुः     (3.5.37.0)
त्रिचतुः     (4.5.37.0)
त्रिचतुः     (5.5.37.0)
त्रिचतुः     (6.5.37.0)
त्रिचतुः     (7.5.37.0)
त्रिचतुः     (8.5.37.0)
त्रिकोषाफलितं     (1.5.50.0)
त्रिकोषाफलितं     (2.5.50.0)
त्रिकोषाफलितं     (3.5.50.0)
त्रिकोषाफलितं     (4.5.50.0)
त्रिकोषाफलितं     (5.5.50.0)
त्रिकोषाफलितं     (6.5.50.0)
त्रिकोषाफलितं     (7.5.50.0)
त्रिकोषाफलितं     (8.5.50.0)
त्रिषु     (1.5.56.0)
त्रिषु     (2.5.56.0)
त्रिषु     (3.5.56.0)
त्रिषु     (4.5.56.0)
त्रिषु     (5.5.56.0)
त्रिषु     (6.5.56.0)
त्रिषु     (7.5.56.0)
त्रिषु     (8.5.56.0)
त्र्यहात्र्यहाच्च     (1.5.69.0)
त्र्यहात्र्यहाच्च     (2.5.69.0)
त्र्यहात्र्यहाच्च     (3.5.69.0)
त्र्यहात्र्यहाच्च     (4.5.69.0)
त्र्यहात्र्यहाच्च     (5.5.69.0)
त्र्यहात्र्यहाच्च     (6.5.69.0)
त्र्यहात्र्यहाच्च     (7.5.69.0)
त्र्यहात्र्यहाच्च     (8.5.69.0)
त्रपुरीतिमयानि     (1.5.74.0)
त्रपुरीतिमयानि     (2.5.74.0)
त्रपुरीतिमयानि     (3.5.74.0)
त्रपुरीतिमयानि     (4.5.74.0)
त्रपुरीतिमयानि     (5.5.74.0)
त्रपुरीतिमयानि     (6.5.74.0)
त्रपुरीतिमयानि     (7.5.74.0)
त्रपुरीतिमयानि     (8.5.74.0)
त्रिविधा     (1.5.106.0)
त्रिविधा     (2.5.106.0)
त्रिविधा     (3.5.106.0)
त्रिविधा     (4.5.106.0)
त्रिविधा     (5.5.106.0)
त्रिविधा     (6.5.106.0)
त्रिविधा     (7.5.106.0)
त्रिविधा     (8.5.106.0)
त्र्यन्तरं     (1.7.37.0)
त्र्यन्तरं     (2.7.37.0)
त्र्यन्तरं     (3.7.37.0)
त्र्यन्तरं     (4.7.37.0)
त्र्यन्तरं     (5.7.37.0)
त्र्यन्तरं     (6.7.37.0)
त्र्यन्तरं     (7.7.37.0)
त्र्यन्तरं     (8.7.37.0)
त्रयः     (1.9.25.0)
त्रयः     (5.9.25.0)
त्रयः     (6.9.25.0)
त्रयः     (7.9.25.0)
त्रयः     (8.9.25.0)
त्रिविधश्चाल्पमध्यमोत्कृष्टतां     (1.10.10.0)
त्रिविधश्चाल्पमध्यमोत्कृष्टतां     (5.10.10.0)
त्रिविधश्चाल्पमध्यमोत्कृष्टतां     (6.10.10.0)
त्रिविधश्चाल्पमध्यमोत्कृष्टतां     (7.10.10.0)
त्रिविधश्चाल्पमध्यमोत्कृष्टतां     (8.10.10.0)
त्रिदोषजम्     (1.10.19.0)
त्रिदोषजम्     (5.10.19.0)
त्रिदोषजम्     (6.10.19.0)
त्रिदोषजम्     (7.10.19.0)
त्रिदोषजम्     (8.10.19.0)
त्रिकालममलं     (1.11.18.0)
त्रिकालममलं     (5.11.18.0)
त्रिकालममलं     (6.11.18.0)
त्रिकालममलं     (7.11.18.0)
त्रिकालममलं     (8.11.18.0)
त्रिविधं     (1.11.21.0)
त्रिकालं     (1.11.21.0)
त्रिविधं     (5.11.21.0)
त्रिकालं     (5.11.21.0)
त्रिविधं     (6.11.21.0)
त्रिकालं     (6.11.21.0)
त्रिविधं     (7.11.21.0)
त्रिकालं     (7.11.21.0)
त्रिविधं     (8.11.21.0)
त्रिकालं     (8.11.21.0)
त्रिवर्ग:     (1.11.25.0)
त्रिवर्ग:     (5.11.25.0)
त्रिवर्ग:     (6.11.25.0)
त्रिवर्ग:     (7.11.25.0)
त्रिवर्ग:     (8.11.25.0)
त्रय     (1.11.34.0)
त्रिविधं     (1.11.34.0)
त्रीणयायतनानि     (1.11.34.0)
त्रयो     (1.11.34.0)
त्रयो     (1.11.34.0)
त्रिविधा     (1.11.34.0)
त्रिविधमौषधमिति॥     (1.11.34.0)
त्रय     (5.11.34.0)
त्रिविधं     (5.11.34.0)
त्रीणयायतनानि     (5.11.34.0)
त्रयो     (5.11.34.0)
त्रयो     (5.11.34.0)
त्रिविधा     (5.11.34.0)
त्रिविधमौषधमिति॥     (5.11.34.0)
त्रय     (6.11.34.0)
त्रिविधं     (6.11.34.0)
त्रीणयायतनानि     (6.11.34.0)
त्रयो     (6.11.34.0)
त्रयो     (6.11.34.0)
त्रिविधा     (6.11.34.0)
त्रिविधमौषधमिति॥     (6.11.34.0)
त्रय     (7.11.34.0)
त्रिविधं     (7.11.34.0)
त्रीणयायतनानि     (7.11.34.0)
त्रयो     (7.11.34.0)
त्रयो     (7.11.34.0)
त्रिविधा     (7.11.34.0)
त्रिविधमौषधमिति॥     (7.11.34.0)
त्रय     (8.11.34.0)
त्रिविधं     (8.11.34.0)
त्रीणयायतनानि     (8.11.34.0)
त्रयो     (8.11.34.0)
त्रयो     (8.11.34.0)
त्रिविधा     (8.11.34.0)
त्रिविधमौषधमिति॥     (8.11.34.0)
त्रय     (1.11.35.0)
त्रय     (5.11.35.0)
त्रय     (6.11.35.0)
त्रय     (7.11.35.0)
त्रय     (8.11.35.0)
त्रिविधं     (1.11.36.0)
त्रिविधं     (5.11.36.0)
त्रिविधं     (6.11.36.0)
त्रिविधं     (7.11.36.0)
त्रिविधं     (8.11.36.0)
त्रीणयायतनानीति--अर्थानां     (1.11.37.0)
त्रीणयायतनानीति--अर्थानां     (5.11.37.0)
त्रीणयायतनानीति--अर्थानां     (6.11.37.0)
त्रीणयायतनानीति--अर्थानां     (7.11.37.0)
त्रीणयायतनानीति--अर्थानां     (8.11.37.0)
त्रिविधिविकल्पं     (1.11.41.0)
त्रिविधमेव     (1.11.41.0)
त्रिविधिविकल्पं     (5.11.41.0)
त्रिविधमेव     (5.11.41.0)
त्रिविधिविकल्पं     (6.11.41.0)
त्रिविधमेव     (6.11.41.0)
त्रिविधिविकल्पं     (7.11.41.0)
त्रिविधमेव     (7.11.41.0)
त्रिविधिविकल्पं     (8.11.41.0)
त्रिविधमेव     (8.11.41.0)
त्रयस्त्रिविधविकल्पा     (1.11.43.0)
त्रयस्त्रिविधविकल्पा     (5.11.43.0)
त्रयस्त्रिविधविकल्पा     (6.11.43.0)
त्रयस्त्रिविधविकल्पा     (7.11.43.0)
त्रयस्त्रिविधविकल्पा     (8.11.43.0)
त्रयमेतन्मानसं     (1.11.46.0)
त्रयमेतन्मानसं     (5.11.46.0)
त्रयमेतन्मानसं     (6.11.46.0)
त्रयमेतन्मानसं     (7.11.46.0)
त्रयमेतन्मानसं     (8.11.46.0)
त्रिवर्गस्यान्ववेक्षणम्     (1.11.47.0)
त्रिवर्गस्यान्ववेक्षणम्     (5.11.47.0)
त्रिवर्गस्यान्ववेक्षणम्     (6.11.47.0)
त्रिवर्गस्यान्ववेक्षणम्     (7.11.47.0)
त्रिवर्गस्यान्ववेक्षणम्     (8.11.47.0)
त्रयो     (1.11.48.0)
त्रयो     (5.11.48.0)
त्रयो     (6.11.48.0)
त्रयो     (7.11.48.0)
त्रयो     (8.11.48.0)
त्रिविधा     (1.11.50.0)
त्रिविधा     (5.11.50.0)
त्रिविधा     (6.11.50.0)
त्रिविधा     (7.11.50.0)
त्रिविधा     (8.11.50.0)
त्रिविधमौषधमिति--दैवव्यपाश्रयं     (1.11.54.0)
त्रिविधमौषधमिति--दैवव्यपाश्रयं     (5.11.54.0)
त्रिविधमौषधमिति--दैवव्यपाश्रयं     (6.11.54.0)
त्रिविधमौषधमिति--दैवव्यपाश्रयं     (7.11.54.0)
त्रिविधमौषधमिति--दैवव्यपाश्रयं     (8.11.54.0)
त्रातारमनासाद्य     (1.11.62.0)
त्रातारमनासाद्य     (5.11.62.0)
त्रातारमनासाद्य     (6.11.62.0)
त्रातारमनासाद्य     (7.11.62.0)
त्रातारमनासाद्य     (8.11.62.0)
त्रित्वेनाष्टौ     (1.11.65.0)
त्रित्वेनाष्टौ     (5.11.65.0)
त्रित्वेनाष्टौ     (6.11.65.0)
त्रित्वेनाष्टौ     (7.11.65.0)
त्रित्वेनाष्टौ     (8.11.65.0)
त्रिफलायाश्च     (1.13.79.0)
त्रिफलायाश्च     (6.13.79.0)
त्र्वहः     (1.13.81.0)
त्र्वहः     (6.13.81.0)
त्रयोदश     (1.14.41.0)
त्रयोदश     (6.14.41.0)
त्रिभागं     (1.14.57.0)
त्रिभागं     (6.14.57.0)
त्रयोदशविधः     (1.14.64.0)
त्रयोदशविधः     (6.14.64.0)
त्रयोदशविधः     (1.14.71.0)
त्रयोदशविधः     (6.14.71.0)
त्रिवृत्कल्कमक्षमात्रं     (1.15.17.0)
त्रिवृत्कल्कमक्षमात्रं     (6.15.17.0)
त्रय:     (1.19.6.0)
त्रीणि     (1.19.6.0)
त्रिविधं     (1.19.6.0)
त्रय:     (6.19.6.0)
त्रीणि     (6.19.6.0)
त्रिविधं     (6.19.6.0)
त्रिकाश्चोक्तास्त्रयस्त्रय:     (1.19.14.0)
त्रिकाश्चोक्तास्त्रयस्त्रय:     (6.19.14.0)
त्रायाणामपि     (1.20.8.0)
त्रायाणामपि     (6.20.8.0)
त्रित्वं     (1.22.42.0)
त्रित्वं     (6.22.42.0)
त्रिफलारग्वधं     (1.23.11.0)
त्रिफलारग्वधं     (6.23.11.0)
त्रिफला     (1.23.12.0)
त्रिफला     (6.23.12.0)
त्र्यूषणं     (1.23.15.0)
त्र्यूषणं     (6.23.15.0)
त्रिफलायास्तथैव     (1.23.17.0)
त्रिफलायास्तथैव     (6.23.17.0)
त्र्यूषणं     (1.23.18.0)
त्रिफला     (1.23.18.0)
त्र्यूषणं     (6.23.18.0)
त्रिफला     (6.23.18.0)
त्रिफलां     (1.23.19.0)
त्रिफलां     (6.23.19.0)

SEARCH BY CLASS
Sthana