Search Caraka Samhita  (चरक-खोज-पृष्ठ)     Caraka Samhita Home (चरक-स्ंहिता-आदि-पृष्ठ)     Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 226 results for 'ख'

खादीन्यात्मा     (1.1.48.0)
खादीन्यात्मा     (2.1.48.0)
खादीन्यात्मा     (3.1.48.0)
खादीन्यात्मा     (4.1.48.0)
खादीन्यात्मा     (5.1.48.0)
खादीन्यात्मा     (6.1.48.0)
खादीन्यात्मा     (6.1.48.0)
खादीन्यात्मा     (6.1.48.0)
खादीन्यात्मा     (6.1.48.0)
खादीन्यात्मा     (7.1.48.0)
खादीन्यात्मा     (8.1.48.0)
खरः     (1.1.59.0)
खरः     (2.1.59.0)
खरः     (3.1.59.0)
खरः     (4.1.59.0)
खरः     (5.1.59.0)
खरः     (6.1.59.0)
खरः     (6.1.59.0)
खरः     (6.1.59.0)
खरः     (6.1.59.0)
खरः     (7.1.59.0)
खरः     (8.1.59.0)
खादयस्त्रयः     (1.1.64.0)
खादयस्त्रयः     (2.1.64.0)
खादयस्त्रयः     (3.1.64.0)
खादयस्त्रयः     (4.1.64.0)
खादयस्त्रयः     (5.1.64.0)
खादयस्त्रयः     (6.1.64.0)
खादयस्त्रयः     (6.1.64.0)
खादयस्त्रयः     (6.1.64.0)
खादयस्त्रयः     (6.1.64.0)
खादयस्त्रयः     (7.1.64.0)
खादयस्त्रयः     (8.1.64.0)
खुराः     (1.1.69.0)
खुराः     (2.1.69.0)
खुराः     (3.1.69.0)
खुराः     (4.1.69.0)
खुराः     (5.1.69.0)
खुराः     (6.1.69.0)
खुराः     (6.1.69.0)
खुराः     (6.1.69.0)
खुराः     (6.1.69.0)
खुराः     (7.1.69.0)
खुराः     (8.1.69.0)
खरस्य     (1.1.94.0)
खरस्य     (2.1.94.0)
खरस्य     (3.1.94.0)
खरस्य     (4.1.94.0)
खरस्य     (5.1.94.0)
खरस्य     (6.1.94.0)
खरस्य     (6.1.94.0)
खरस्य     (6.1.94.0)
खरस्य     (6.1.94.0)
खरस्य     (7.1.94.0)
खरस्य     (8.1.94.0)
खरमूत्रमपस्मारोन्मादग्रहविनाशनम्     (1.1.104.0)
खरमूत्रमपस्मारोन्मादग्रहविनाशनम्     (2.1.104.0)
खरमूत्रमपस्मारोन्मादग्रहविनाशनम्     (3.1.104.0)
खरमूत्रमपस्मारोन्मादग्रहविनाशनम्     (4.1.104.0)
खरमूत्रमपस्मारोन्मादग्रहविनाशनम्     (5.1.104.0)
खरमूत्रमपस्मारोन्मादग्रहविनाशनम्     (6.1.104.0)
खरमूत्रमपस्मारोन्मादग्रहविनाशनम्     (6.1.104.0)
खरमूत्रमपस्मारोन्मादग्रहविनाशनम्     (6.1.104.0)
खरमूत्रमपस्मारोन्मादग्रहविनाशनम्     (6.1.104.0)
खरमूत्रमपस्मारोन्मादग्रहविनाशनम्     (7.1.104.0)
खरमूत्रमपस्मारोन्मादग्रहविनाशनम्     (8.1.104.0)
खादेन्मात्रां     (1.5.9.0)
खादेद्बुभुक्षितः     (1.5.9.0)
खादेन्मात्रां     (2.5.9.0)
खादेद्बुभुक्षितः     (2.5.9.0)
खादेन्मात्रां     (3.5.9.0)
खादेद्बुभुक्षितः     (3.5.9.0)
खादेन्मात्रां     (4.5.9.0)
खादेद्बुभुक्षितः     (4.5.9.0)
खादेन्मात्रां     (5.5.9.0)
खादेद्बुभुक्षितः     (5.5.9.0)
खादेन्मात्रां     (6.5.9.0)
खादेद्बुभुक्षितः     (6.5.9.0)
खादेन्मात्रां     (7.5.9.0)
खादेद्बुभुक्षितः     (7.5.9.0)
खादेन्मात्रां     (8.5.9.0)
खादेद्बुभुक्षितः     (8.5.9.0)
खालित्यं     (1.5.30.0)
खालित्यं     (2.5.30.0)
खालित्यं     (3.5.30.0)
खालित्यं     (4.5.30.0)
खालित्यं     (5.5.30.0)
खालित्यं     (6.5.30.0)
खालित्यं     (7.5.30.0)
खालित्यं     (8.5.30.0)
खरान्     (1.5.80.0)
खरान्     (2.5.80.0)
खरान्     (3.5.80.0)
खरान्     (4.5.80.0)
खरान्     (5.5.80.0)
खरान्     (6.5.80.0)
खरान्     (7.5.80.0)
खरान्     (8.5.80.0)
खालित्यं     (1.5.81.0)
खालित्यं     (2.5.81.0)
खालित्यं     (3.5.81.0)
खालित्यं     (4.5.81.0)
खालित्यं     (5.5.81.0)
खालित्यं     (6.5.81.0)
खालित्यं     (7.5.81.0)
खालित्यं     (8.5.81.0)
खरत्वं     (1.5.90.0)
खरत्वं     (2.5.90.0)
खरत्वं     (3.5.90.0)
खरत्वं     (4.5.90.0)
खरत्वं     (5.5.90.0)
खरत्वं     (6.5.90.0)
खरत्वं     (7.5.90.0)
खरत्वं     (8.5.90.0)
खानि     (1.7.42.0)
खानि     (2.7.42.0)
खानि     (3.7.42.0)
खानि     (4.7.42.0)
खानि     (5.7.42.0)
खानि     (6.7.42.0)
खानि     (7.7.42.0)
खानि     (8.7.42.0)
खलु     (1.8.3.0)
खलु     (2.8.3.0)
खलु     (3.8.3.0)
खलु     (4.8.3.0)
खलु     (5.8.3.0)
खलु     (6.8.3.0)
खलु     (7.8.3.0)
खलु     (8.8.3.0)
खं     (1.8.9.0)
खं     (2.8.9.0)
खं     (3.8.9.0)
खं     (4.8.9.0)
खं     (5.8.9.0)
खं     (6.8.9.0)
खं     (7.8.9.0)
खं     (8.8.9.0)
खं     (1.8.14.0)
खं     (2.8.14.0)
खं     (3.8.14.0)
खं     (4.8.14.0)
खं     (5.8.14.0)
खं     (6.8.14.0)
खं     (7.8.14.0)
खं     (8.8.14.0)
खुड्डाकचतुष्पादमध्यायं     (1.9.1.0)
खुड्डाकचतुष्पादमध्यायं     (5.9.1.0)
खुड्डाकचतुष्पादमध्यायं     (6.9.1.0)
खुड्डाकचतुष्पादमध्यायं     (7.9.1.0)
खुड्डाकचतुष्पादमध्यायं     (8.9.1.0)
खुड्डाके     (1.9.28.0)
खुड्डाके     (5.9.28.0)
खुड्डाके     (6.9.28.0)
खुड्डाके     (7.9.28.0)
खुड्डाके     (8.9.28.0)
खलु     (1.11.17.0)
खलु     (5.11.17.0)
खलु     (6.11.17.0)
खलु     (7.11.17.0)
खलु     (8.11.17.0)
खलु     (1.11.34.0)
खलु     (5.11.34.0)
खलु     (6.11.34.0)
खलु     (7.11.34.0)
खलु     (8.11.34.0)
खलुशरीरमेवाश्रित्य     (1.11.55.0)
खलुशरीरमेवाश्रित्य     (5.11.55.0)
खलुशरीरमेवाश्रित्य     (6.11.55.0)
खलुशरीरमेवाश्रित्य     (7.11.55.0)
खलुशरीरमेवाश्रित्य     (8.11.55.0)
खलु     (1.11.57.0)
खलु     (5.11.57.0)
खलु     (6.11.57.0)
खलु     (7.11.57.0)
खलु     (8.11.57.0)
खलु     (1.12.7.0)
खलु     (6.12.7.0)
खलु     (6.12.7.0)
खलु     (8.12.7.0)
खलु     (8.12.7.0)
खलु     (1.12.17.0)
खलु     (6.12.17.0)
खलु     (6.12.17.0)
खलु     (8.12.17.0)
खलु     (8.12.17.0)
खड:     (1.13.24.0)
खड:     (6.13.24.0)
खानि     (1.13.49.0)
खानि     (6.13.49.0)
खरत्वं     (1.13.58.0)
खरत्वं     (6.13.58.0)
खल्लीष्वामेषु     (1.14.24.0)
खल्लीष्वामेषु     (6.14.24.0)
खानयेच्छयनस्याधः     (1.14.51.0)
खानयेच्छयनस्याधः     (6.14.51.0)
खलु     (1.15.3.0)
खलु     (6.15.3.0)
खलु     (1.15.10.0)
खलु     (6.15.10.0)
खल्वेनं     (1.15.11.0)
खल्वेनं     (6.15.11.0)
खल्वेनं     (1.15.14.0)
खल्वेनं     (6.15.14.0)
खल्वागन्तोर्नखदशनपतनाभिचाराभिशापाभिषाङ्गभिघातव्यधबन्धनवेष्टनपीदनरज्जुदहनशस्त्रशनिभूतोपसर्गादीनि     (1.20.4.0)
खल्वागन्तोर्नखदशनपतनाभिचाराभिशापाभिषाङ्गभिघातव्यधबन्धनवेष्टनपीदनरज्जुदहनशस्त्रशनिभूतोपसर्गादीनि     (6.20.4.0)
खल्वागन्तुनिजयो:     (1.20.5.0)
खल्वागन्तुनिजयो:     (6.20.5.0)
खल्वेतेऽभिप्रवृधाश्चत्वारो     (1.20.6.0)
खल्वेतेऽभिप्रवृधाश्चत्वारो     (6.20.6.0)
खलु     (1.21.3.0)
खलु     (6.21.3.0)
खरत्वं     (1.22.10.0)
खरत्वं     (6.22.10.0)
खरं     (1.22.12.0)
खरं     (6.22.12.0)
खरं     (1.22.14.0)
खरं     (6.22.14.0)
खलिपिण्याकतक्राणां     (1.22.28.0)
खलिपिण्याकतक्राणां     (6.22.28.0)
खदिरो     (1.23.12.0)
खदिरो     (6.23.12.0)
खराह्वा     (1.23.15.0)
खराह्वा     (6.23.15.0)
खर्जूरमृद्वीकावृक्षाम्लाम्लालीकदाडिमैः।परुषकैः     (1.23.38.0)
खर्जूरमृद्वीकावृक्षाम्लाम्लालीकदाडिमैः।परुषकैः     (6.23.38.0)

SEARCH BY CLASS
Sthana