Search Caraka Samhita  (चरक-खोज-पृष्ठ)     Caraka Samhita Home (चरक-स्ंहिता-आदि-पृष्ठ)     Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 16 results for 'औ'

औषधं     (1.1.125.0)
औषधं     (2.1.125.0)
औषधं     (3.1.125.0)
औषधं     (4.1.125.0)
औषधं     (5.1.125.0)
औषधं     (6.1.125.0)
औषधं     (6.1.125.0)
औषधं     (6.1.125.0)
औषधं     (6.1.125.0)
औषधं     (7.1.125.0)
औषधं     (8.1.125.0)
औत्सुक्यारतिसंमोहकरमिन्द्रियनाशनम्     (1.10.20.0)
औत्सुक्यारतिसंमोहकरमिन्द्रियनाशनम्     (5.10.20.0)
औत्सुक्यारतिसंमोहकरमिन्द्रियनाशनम्     (6.10.20.0)
औत्सुक्यारतिसंमोहकरमिन्द्रियनाशनम्     (7.10.20.0)
औत्सुक्यारतिसंमोहकरमिन्द्रियनाशनम्     (8.10.20.0)

SEARCH BY CLASS
Sthana