Search Caraka Samhita  (चरक-खोज-पृष्ठ)     Caraka Samhita Home (चरक-स्ंहिता-आदि-पृष्ठ)     Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 37 results for 'ओ'

ओषध्यः     (1.1.72.0)
ओषध्यः     (2.1.72.0)
ओषध्यः     (3.1.72.0)
ओषध्यः     (4.1.72.0)
ओषध्यः     (5.1.72.0)
ओषध्यः     (6.1.72.0)
ओषध्यः     (6.1.72.0)
ओषध्यः     (6.1.72.0)
ओषध्यः     (6.1.72.0)
ओषध्यः     (7.1.72.0)
ओषध्यः     (8.1.72.0)
ओषधिर्नामरूपाभ्यं     (1.1.120.0)
ओषधिर्नामरूपाभ्यं     (2.1.120.0)
ओषधिर्नामरूपाभ्यं     (3.1.120.0)
ओषधिर्नामरूपाभ्यं     (4.1.120.0)
ओषधिर्नामरूपाभ्यं     (5.1.120.0)
ओषधिर्नामरूपाभ्यं     (6.1.120.0)
ओषधिर्नामरूपाभ्यं     (6.1.120.0)
ओषधिर्नामरूपाभ्यं     (6.1.120.0)
ओषधिर्नामरूपाभ्यं     (6.1.120.0)
ओषधिर्नामरूपाभ्यं     (7.1.120.0)
ओषधिर्नामरूपाभ्यं     (8.1.120.0)
ओषधीनां     (1.1.121.0)
ओषधीनां     (2.1.121.0)
ओषधीनां     (3.1.121.0)
ओषधीनां     (4.1.121.0)
ओषधीनां     (5.1.121.0)
ओषधीनां     (6.1.121.0)
ओषधीनां     (6.1.121.0)
ओषधीनां     (6.1.121.0)
ओषधीनां     (6.1.121.0)
ओषधीनां     (7.1.121.0)
ओषधीनां     (8.1.121.0)
ओदनश्च     (1.13.24.0)
ओदनश्च     (6.13.24.0)
ओकर्तुव्याधिपुरुषान्     (1.13.29.0)
ओकर्तुव्याधिपुरुषान्     (6.13.29.0)

SEARCH BY CLASS
Sthana