Search Caraka Samhita  (चरक-खोज-पृष्ठ)     Caraka Samhita Home (चरक-स्ंहिता-आदि-पृष्ठ)     Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 191 results for 'उ'

उपागमत्     (1.1.3.0)
उपागमत्     (2.1.3.0)
उपागमत्     (3.1.3.0)
उपागमत्     (4.1.3.0)
उपागमत्     (5.1.3.0)
उपागमत्     (6.1.3.0)
उपागमत्     (6.1.3.0)
उपागमत्     (6.1.3.0)
उपागमत्     (6.1.3.0)
उपागमत्     (7.1.3.0)
उपागमत्     (8.1.3.0)
उच्यते     (1.1.41.0)
उच्यते     (2.1.41.0)
उच्यते     (3.1.41.0)
उच्यते     (4.1.41.0)
उच्यते     (5.1.41.0)
उच्यते     (6.1.41.0)
उच्यते     (6.1.41.0)
उच्यते     (6.1.41.0)
उच्यते     (6.1.41.0)
उच्यते     (7.1.41.0)
उच्यते     (8.1.41.0)
उक्तानि     (1.1.92.0)
उक्तानि     (2.1.92.0)
उक्तानि     (3.1.92.0)
उक्तानि     (4.1.92.0)
उक्तानि     (5.1.92.0)
उक्तानि     (6.1.92.0)
उक्तानि     (6.1.92.0)
उक्तानि     (6.1.92.0)
उक्तानि     (6.1.92.0)
उक्तानि     (7.1.92.0)
उक्तानि     (8.1.92.0)
उष्णं     (1.1.94.0)
उष्णं     (2.1.94.0)
उष्णं     (3.1.94.0)
उष्णं     (4.1.94.0)
उष्णं     (5.1.94.0)
उष्णं     (6.1.94.0)
उष्णं     (6.1.94.0)
उष्णं     (6.1.94.0)
उष्णं     (6.1.94.0)
उष्णं     (7.1.94.0)
उष्णं     (8.1.94.0)
उदरेष्वथ     (1.1.96.0)
उदरेष्वथ     (2.1.96.0)
उदरेष्वथ     (3.1.96.0)
उदरेष्वथ     (4.1.96.0)
उदरेष्वथ     (5.1.96.0)
उदरेष्वथ     (6.1.96.0)
उदरेष्वथ     (6.1.96.0)
उदरेष्वथ     (6.1.96.0)
उदरेष्वथ     (6.1.96.0)
उदरेष्वथ     (7.1.96.0)
उदरेष्वथ     (8.1.96.0)
उचितादहिताध्दीमान्     (1.7.36.0)
उचितादहिताध्दीमान्     (2.7.36.0)
उचितादहिताध्दीमान्     (3.7.36.0)
उचितादहिताध्दीमान्     (4.7.36.0)
उचितादहिताध्दीमान्     (5.7.36.0)
उचितादहिताध्दीमान्     (6.7.36.0)
उचितादहिताध्दीमान्     (7.7.36.0)
उचितादहिताध्दीमान्     (8.7.36.0)
उचिते     (1.7.64.0)
उचिते     (2.7.64.0)
उचिते     (3.7.64.0)
उचिते     (4.7.64.0)
उचिते     (5.7.64.0)
उचिते     (6.7.64.0)
उचिते     (7.7.64.0)
उचिते     (8.7.64.0)
उच्यते     (1.9.7.0)
उच्यते     (5.9.7.0)
उच्यते     (6.9.7.0)
उच्यते     (7.9.7.0)
उच्यते     (8.9.7.0)
उपचारज्ञता     (1.9.8.0)
उपचारज्ञता     (5.9.8.0)
उपचारज्ञता     (6.9.8.0)
उपचारज्ञता     (7.9.8.0)
उपचारज्ञता     (8.9.8.0)
उच्यते     (1.9.18.0)
उच्यते     (5.9.18.0)
उच्यते     (6.9.18.0)
उच्यते     (7.9.18.0)
उच्यते     (8.9.18.0)
उक्ता     (1.10.24.0)
उक्ता     (5.10.24.0)
उक्ता     (6.10.24.0)
उक्ता     (7.10.24.0)
उक्ता     (8.10.24.0)
उपस्तम्भा:     (1.11.34.0)
उपस्तम्भा:     (5.11.34.0)
उपस्तम्भा:     (6.11.34.0)
उपस्तम्भा:     (7.11.34.0)
उपस्तम्भा:     (8.11.34.0)
उपस्तम्भा     (1.11.35.0)
उपस्तम्भा     (5.11.35.0)
उपस्तम्भा     (6.11.35.0)
उपस्तम्भा     (7.11.35.0)
उपस्तम्भा     (8.11.35.0)
उच्यते     (1.11.42.0)
उच्यते     (5.11.42.0)
उच्यते     (6.11.42.0)
उच्यते     (7.11.42.0)
उच्यते     (8.11.42.0)
उत्पद्यमानं     (1.11.57.0)
उत्पद्यमानं     (5.11.57.0)
उत्पद्यमानं     (6.11.57.0)
उत्पद्यमानं     (7.11.57.0)
उत्पद्यमानं     (8.11.57.0)
उपशमनानि     (1.12.3.0)
उपशमनानि     (6.12.3.0)
उपशमनानि     (6.12.3.0)
उपशमनानि     (8.12.3.0)
उपशमनानि     (8.12.3.0)
उवाच     (1.12.5.0)
उवाच     (6.12.5.0)
उवाच     (6.12.5.0)
उवाच     (8.12.5.0)
उवाच     (8.12.5.0)
उवाच--     (1.12.7.0)
उवाच--     (6.12.7.0)
उवाच--     (6.12.7.0)
उवाच--     (8.12.7.0)
उवाच--     (8.12.7.0)
उवाच     (1.12.14.0)
उवाच     (6.12.14.0)
उवाच     (6.12.14.0)
उवाच     (8.12.14.0)
उवाच     (8.12.14.0)
उवाच--सोम     (1.12.16.0)
उवाच--सोम     (6.12.16.0)
उवाच--सोम     (6.12.16.0)
उवाच--सोम     (8.12.16.0)
उवाच--सोम     (8.12.16.0)
उवाच--सर्व     (1.12.17.0)
उवाच--सर्व     (6.12.17.0)
उवाच--सर्व     (6.12.17.0)
उवाच--सर्व     (8.12.17.0)
उवाच--सर्व     (8.12.17.0)
उन्मत्ताः     (1.13.33.0)
उन्मत्ताः     (6.13.33.0)
उष्णोदकोपचारी     (1.13.63.0)
उष्णोदकोपचारी     (6.13.63.0)
उदीर्णापित्ताऽल्पकफा     (1.13.70.0)
उदीर्णापित्ताऽल्पकफा     (6.13.70.0)
उदीर्णापित्ता     (1.13.71.0)
उदीर्णापित्ता     (6.13.71.0)
उक्तस्तस्याशितीये     (1.14.16.0)
उक्तस्तस्याशितीये     (6.14.16.0)
उभया     (1.14.37.0)
उभया     (6.14.37.0)
उष्णवीर्यैरलाभे     (1.14.38.0)
उष्णवीर्यैरलाभे     (6.14.38.0)
उष्णसदनं     (1.14.65.0)
उष्णसदनं     (6.14.65.0)
उपकल्पनीयमध्यायं     (1.15.1.0)
उपकल्पनीयमध्यायं     (6.15.1.0)
उपकल्पनीया     (1.15.3.0)
उपकल्पनीया     (6.15.3.0)
उवाच     (1.15.4.0)
उवाच     (6.15.4.0)
उपधार्य     (1.15.5.0)
उपधार्य     (6.15.5.0)
उपस्पृष्टोदकं     (1.15.15.0)
उच्चैर्भाष्यमत्याशनमतिस्थानमतिचङ्क्रमणं     (1.15.15.0)
उपस्पृष्टोदकं     (6.15.15.0)
उच्चैर्भाष्यमत्याशनमतिस्थानमतिचङ्क्रमणं     (6.15.15.0)
उर्ध्वभागमुभयब्भागं     (1.19.6.0)
उर्ध्वभागमुभयब्भागं     (6.19.6.0)
उष्णाभिप्राय:     (1.19.7.0)
उष्णाभिप्राय:     (6.19.7.0)
उपदेक्ष्यते     (1.20.8.0)
उर:     (1.20.8.0)
उपदेक्ष्यते     (6.20.8.0)
उर:     (6.20.8.0)
उदर्दश्च     (1.20.17.0)
उयाख्याता     (1.20.17.0)
उदर्दश्च     (6.20.17.0)
उयाख्याता     (6.20.17.0)
उच्यते     (1.21.23.0)
उच्यते     (6.21.23.0)
उपवासोऽसुखा     (1.21.56.0)
उपवासोऽसुखा     (6.21.56.0)
उवाच     (1.22.5.0)
उवाच     (6.22.5.0)
उष्णं     (1.22.16.0)
उष्णं     (6.22.16.0)
उक्तं     (1.23.26.0)
उक्तं     (6.23.26.0)

SEARCH BY CLASS
Sthana