Search Caraka Samhita  (चरक-खोज-पृष्ठ)     Caraka Samhita Home (चरक-स्ंहिता-आदि-पृष्ठ)     Site Home  (वेब-फलक-आदि-पृष्ठ)

DIRECT SEARCH(unicode Sanskrit)
  

ALPHABET SEARCH
                                 अं       लृ                                    
                                                            क्ष   त्र   ज्ञ

Alphabet search found 473 results for 'इ'

इति     (1.1.2.0)
इति     (2.1.2.0)
इति     (3.1.2.0)
इति     (4.1.2.0)
इति     (5.1.2.0)
इति     (6.1.2.0)
इति     (6.1.2.0)
इति     (6.1.2.0)
इति     (6.1.2.0)
इति     (7.1.2.0)
इति     (8.1.2.0)
इन्द्रमुग्रतपा     (1.1.3.0)
इन्द्रमुग्रतपा     (2.1.3.0)
इन्द्रमुग्रतपा     (3.1.3.0)
इन्द्रमुग्रतपा     (4.1.3.0)
इन्द्रमुग्रतपा     (5.1.3.0)
इन्द्रमुग्रतपा     (6.1.3.0)
इन्द्रमुग्रतपा     (6.1.3.0)
इन्द्रमुग्रतपा     (6.1.3.0)
इन्द्रमुग्रतपा     (6.1.3.0)
इन्द्रमुग्रतपा     (7.1.3.0)
इन्द्रमुग्रतपा     (8.1.3.0)
इवाग्न्यः     (1.1.14.0)
इवाग्न्यः     (2.1.14.0)
इवाग्न्यः     (3.1.14.0)
इवाग्न्यः     (4.1.14.0)
इवाग्न्यः     (5.1.14.0)
इवाग्न्यः     (6.1.14.0)
इवाग्न्यः     (6.1.14.0)
इवाग्न्यः     (6.1.14.0)
इवाग्न्यः     (6.1.14.0)
इवाग्न्यः     (7.1.14.0)
इवाग्न्यः     (8.1.14.0)
इत्युक्त्वा     (1.1.17.0)
इत्युक्त्वा     (2.1.17.0)
इत्युक्त्वा     (3.1.17.0)
इत्युक्त्वा     (4.1.17.0)
इत्युक्त्वा     (5.1.17.0)
इत्युक्त्वा     (6.1.17.0)
इत्युक्त्वा     (6.1.17.0)
इत्युक्त्वा     (6.1.17.0)
इत्युक्त्वा     (6.1.17.0)
इत्युक्त्वा     (7.1.17.0)
इत्युक्त्वा     (8.1.17.0)
इत्युच्चैरब्रुवन्     (1.1.35.0)
इत्युच्चैरब्रुवन्     (2.1.35.0)
इत्युच्चैरब्रुवन्     (3.1.35.0)
इत्युच्चैरब्रुवन्     (4.1.35.0)
इत्युच्चैरब्रुवन्     (5.1.35.0)
इत्युच्चैरब्रुवन्     (6.1.35.0)
इत्युच्चैरब्रुवन्     (6.1.35.0)
इत्युच्चैरब्रुवन्     (6.1.35.0)
इत्युच्चैरब्रुवन्     (6.1.35.0)
इत्युच्चैरब्रुवन्     (7.1.35.0)
इत्युच्चैरब्रुवन्     (8.1.35.0)
इत्युक्तं     (1.1.53.0)
इत्युक्तं     (2.1.53.0)
इत्युक्तं     (3.1.53.0)
इत्युक्तं     (4.1.53.0)
इत्युक्तं     (5.1.53.0)
इत्युक्तं     (6.1.53.0)
इत्युक्तं     (6.1.53.0)
इत्युक्तं     (6.1.53.0)
इत्युक्तं     (6.1.53.0)
इत्युक्तं     (7.1.53.0)
इत्युक्तं     (8.1.53.0)
इत्युक्ता     (1.1.80.0)
इत्युक्ता     (2.1.80.0)
इत्युक्ता     (3.1.80.0)
इत्युक्ता     (4.1.80.0)
इत्युक्ता     (5.1.80.0)
इत्युक्ता     (6.1.80.0)
इत्युक्ता     (6.1.80.0)
इत्युक्ता     (6.1.80.0)
इत्युक्ता     (6.1.80.0)
इत्युक्ता     (7.1.80.0)
इत्युक्ता     (8.1.80.0)
इतीहोक्तानि     (1.1.105.0)
इतीहोक्तानि     (2.1.105.0)
इतीहोक्तानि     (3.1.105.0)
इतीहोक्तानि     (4.1.105.0)
इतीहोक्तानि     (5.1.105.0)
इतीहोक्तानि     (6.1.105.0)
इतीहोक्तानि     (6.1.105.0)
इतीहोक्तानि     (6.1.105.0)
इतीहोक्तानि     (6.1.105.0)
इतीहोक्तानि     (7.1.105.0)
इतीहोक्तानि     (8.1.105.0)
इमांस्त्रीनपरान्     (1.1.116.0)
इमांस्त्रीनपरान्     (2.1.116.0)
इमांस्त्रीनपरान्     (3.1.116.0)
इमांस्त्रीनपरान्     (4.1.116.0)
इमांस्त्रीनपरान्     (5.1.116.0)
इमांस्त्रीनपरान्     (6.1.116.0)
इमांस्त्रीनपरान्     (6.1.116.0)
इमांस्त्रीनपरान्     (6.1.116.0)
इमांस्त्रीनपरान्     (6.1.116.0)
इमांस्त्रीनपरान्     (7.1.116.0)
इमांस्त्रीनपरान्     (8.1.116.0)
इत्युक्ताः     (1.1.119.0)
इत्युक्ताः     (2.1.119.0)
इत्युक्ताः     (3.1.119.0)
इत्युक्ताः     (4.1.119.0)
इत्युक्ताः     (5.1.119.0)
इत्युक्ताः     (6.1.119.0)
इत्युक्ताः     (6.1.119.0)
इत्युक्ताः     (6.1.119.0)
इत्युक्ताः     (6.1.119.0)
इत्युक्ताः     (7.1.119.0)
इत्युक्ताः     (8.1.119.0)
इति     (1.1.141.0)
इति     (2.1.141.0)
इति     (3.1.141.0)
इति     (4.1.141.0)
इति     (5.1.141.0)
इति     (6.1.141.0)
इति     (6.1.141.0)
इति     (6.1.141.0)
इति     (6.1.141.0)
इति     (7.1.141.0)
इति     (8.1.141.0)
इति     (1.5.2.0)
इति     (2.5.2.0)
इति     (3.5.2.0)
इति     (4.5.2.0)
इति     (5.5.2.0)
इति     (6.5.2.0)
इति     (7.5.2.0)
इति     (8.5.2.0)
इन्द्रियाण्युपतप्यन्ते     (1.5.56.0)
इन्द्रियाण्युपतप्यन्ते     (2.5.56.0)
इन्द्रियाण्युपतप्यन्ते     (3.5.56.0)
इन्द्रियाण्युपतप्यन्ते     (4.5.56.0)
इन्द्रियाण्युपतप्यन्ते     (5.5.56.0)
इन्द्रियाण्युपतप्यन्ते     (6.5.56.0)
इन्द्रियाण्युपतप्यन्ते     (7.5.56.0)
इन्द्रियाण्युपतप्यन्ते     (8.5.56.0)
इन्द्रियाणि     (1.5.83.0)
इन्द्रियाणि     (2.5.83.0)
इन्द्रियाणि     (3.5.83.0)
इन्द्रियाणि     (4.5.83.0)
इन्द्रियाणि     (5.5.83.0)
इन्द्रियाणि     (6.5.83.0)
इन्द्रियाणि     (7.5.83.0)
इन्द्रियाणि     (8.5.83.0)
इच्छंस्तेषामनुत्पत्तिं     (1.7.25.0)
इच्छंस्तेषामनुत्पत्तिं     (2.7.25.0)
इच्छंस्तेषामनुत्पत्तिं     (3.7.25.0)
इच्छंस्तेषामनुत्पत्तिं     (4.7.25.0)
इच्छंस्तेषामनुत्पत्तिं     (5.7.25.0)
इच्छंस्तेषामनुत्पत्तिं     (6.7.25.0)
इच्छंस्तेषामनुत्पत्तिं     (7.7.25.0)
इच्छंस्तेषामनुत्पत्तिं     (8.7.25.0)
इमांस्तु     (1.7.26.0)
इमांस्तु     (2.7.26.0)
इमांस्तु     (3.7.26.0)
इमांस्तु     (4.7.26.0)
इमांस्तु     (5.7.26.0)
इमांस्तु     (6.7.26.0)
इमांस्तु     (7.7.26.0)
इमांस्तु     (8.7.26.0)
इति     (1.7.33.0)
इति     (2.7.33.0)
इति     (3.7.33.0)
इति     (4.7.33.0)
इति     (5.7.33.0)
इति     (6.7.33.0)
इति     (7.7.33.0)
इति     (8.7.33.0)
इवाकर्षन्     (1.7.35.0)
इवाकर्षन्     (2.7.35.0)
इवाकर्षन्     (3.7.35.0)
इवाकर्षन्     (4.7.35.0)
इवाकर्षन्     (5.7.35.0)
इवाकर्षन्     (6.7.35.0)
इवाकर्षन्     (7.7.35.0)
इवाकर्षन्     (8.7.35.0)
इन्द्रियोपक्रमणीयमध्यायं     (1.8.1.0)
इन्द्रियोपक्रमणीयमध्यायं     (2.8.1.0)
इन्द्रियोपक्रमणीयमध्यायं     (3.8.1.0)
इन्द्रियोपक्रमणीयमध्यायं     (4.8.1.0)
इन्द्रियोपक्रमणीयमध्यायं     (5.8.1.0)
इन्द्रियोपक्रमणीयमध्यायं     (6.8.1.0)
इन्द्रियोपक्रमणीयमध्यायं     (7.8.1.0)
इन्द्रियोपक्रमणीयमध्यायं     (8.8.1.0)
इति     (1.8.2.0)
इति     (2.8.2.0)
इति     (3.8.2.0)
इति     (4.8.2.0)
इति     (5.8.2.0)
इति     (6.8.2.0)
इति     (7.8.2.0)
इति     (8.8.2.0)
इह     (1.8.3.0)
इत्युक्तमिन्द्रियाधिकारे     (1.8.3.0)
इह     (2.8.3.0)
इत्युक्तमिन्द्रियाधिकारे     (2.8.3.0)
इह     (3.8.3.0)
इत्युक्तमिन्द्रियाधिकारे     (3.8.3.0)
इह     (4.8.3.0)
इत्युक्तमिन्द्रियाधिकारे     (4.8.3.0)
इह     (5.8.3.0)
इत्युक्तमिन्द्रियाधिकारे     (5.8.3.0)
इह     (6.8.3.0)
इत्युक्तमिन्द्रियाधिकारे     (6.8.3.0)
इह     (7.8.3.0)
इत्युक्तमिन्द्रियाधिकारे     (7.8.3.0)
इह     (8.8.3.0)
इत्युक्तमिन्द्रियाधिकारे     (8.8.3.0)
इत्याहुरेके     (1.8.4.0)
इत्याहुरेके     (2.8.4.0)
इत्याहुरेके     (3.8.4.0)
इत्याहुरेके     (4.8.4.0)
इत्याहुरेके     (5.8.4.0)
इत्याहुरेके     (6.8.4.0)
इत्याहुरेके     (7.8.4.0)
इत्याहुरेके     (8.8.4.0)
इत्येतत्     (1.8.12.0)
इत्येतत्     (2.8.12.0)
इत्येतत्     (3.8.12.0)
इत्येतत्     (4.8.12.0)
इत्येतत्     (5.8.12.0)
इत्येतत्     (6.8.12.0)
इत्येतत्     (7.8.12.0)
इत्येतत्     (8.8.12.0)
इन्द्रियोपक्रमेध्याये     (1.8.30.0)
इन्द्रियोपक्रमेध्याये     (2.8.30.0)
इन्द्रियोपक्रमेध्याये     (3.8.30.0)
इन्द्रियोपक्रमेध्याये     (4.8.30.0)
इन्द्रियोपक्रमेध्याये     (5.8.30.0)
इन्द्रियोपक्रमेध्याये     (6.8.30.0)
इन्द्रियोपक्रमेध्याये     (7.8.30.0)
इन्द्रियोपक्रमेध्याये     (8.8.30.0)
इति     (1.9.2.0)
इति     (5.9.2.0)
इति     (6.9.2.0)
इति     (7.9.2.0)
इति     (8.9.2.0)
इति     (1.10.2.0)
इति     (5.10.2.0)
इति     (6.10.2.0)
इति     (7.10.2.0)
इति     (8.10.2.0)
इति     (1.10.4.0)
इति     (5.10.4.0)
इति     (6.10.4.0)
इति     (7.10.4.0)
इति     (8.10.4.0)
इदं     (1.10.6.0)
इदं     (5.10.6.0)
इदं     (6.10.6.0)
इदं     (7.10.6.0)
इदं     (8.10.6.0)
इहौषधं     (1.10.23.0)
इहौषधं     (5.10.23.0)
इहौषधं     (6.10.23.0)
इहौषधं     (7.10.23.0)
इहौषधं     (8.10.23.0)
इति     (1.11.2.0)
इति     (5.11.2.0)
इति     (6.11.2.0)
इति     (7.11.2.0)
इति     (8.11.2.0)
इति     (1.11.29.0)
इति     (5.11.29.0)
इति     (6.11.29.0)
इति     (7.11.29.0)
इति     (8.11.29.0)
इह     (1.11.30.0)
इहागमनमितश्च्युतानामिति     (1.11.30.0)
इह     (5.11.30.0)
इहागमनमितश्च्युतानामिति     (5.11.30.0)
इह     (6.11.30.0)
इहागमनमितश्च्युतानामिति     (6.11.30.0)
इह     (7.11.30.0)
इहागमनमितश्च्युतानामिति     (7.11.30.0)
इह     (8.11.30.0)
इहागमनमितश्च्युतानामिति     (8.11.30.0)
इतश्चान्यद्भविष्यतीति     (1.11.31.0)
इतश्चान्यद्भविष्यतीति     (5.11.31.0)
इतश्चान्यद्भविष्यतीति     (6.11.31.0)
इतश्चान्यद्भविष्यतीति     (7.11.31.0)
इतश्चान्यद्भविष्यतीति     (8.11.31.0)
इति     (1.11.32.0)
इति     (5.11.32.0)
इति     (6.11.32.0)
इति     (7.11.32.0)
इति     (8.11.32.0)
इति     (1.11.33.0)
इति     (5.11.33.0)
इति     (6.11.33.0)
इति     (7.11.33.0)
इति     (8.11.33.0)
इति--     (1.11.35.0)
इहैवोपदेक्ष्यते॥     (1.11.35.0)
इति--     (5.11.35.0)
इहैवोपदेक्ष्यते॥     (5.11.35.0)
इति--     (6.11.35.0)
इहैवोपदेक्ष्यते॥     (6.11.35.0)
इति--     (7.11.35.0)
इहैवोपदेक्ष्यते॥     (7.11.35.0)
इति--     (8.11.35.0)
इहैवोपदेक्ष्यते॥     (8.11.35.0)
इति     (1.11.41.0)
इति     (1.11.41.0)
इति     (5.11.41.0)
इति     (5.11.41.0)
इति     (6.11.41.0)
इति     (6.11.41.0)
इति     (7.11.41.0)
इति     (7.11.41.0)
इति     (8.11.41.0)
इति     (8.11.41.0)
इत्यसात्म्येन्द्रियार्थसंयोग:     (1.11.43.0)
इत्यसात्म्येन्द्रियार्थसंयोग:     (5.11.43.0)
इत्यसात्म्येन्द्रियार्थसंयोग:     (6.11.43.0)
इत्यसात्म्येन्द्रियार्थसंयोग:     (7.11.43.0)
इत्यसात्म्येन्द्रियार्थसंयोग:     (8.11.43.0)
इति--शाखा     (1.11.48.0)
इति--शाखा     (5.11.48.0)
इति--शाखा     (6.11.48.0)
इति--शाखा     (7.11.48.0)
इति--शाखा     (8.11.48.0)
इति--     (1.11.50.0)
इति--     (5.11.50.0)
इति--     (6.11.50.0)
इति--     (7.11.50.0)
इति--     (8.11.50.0)
इच्छेत्     (1.11.63.0)
इच्छेत्     (5.11.63.0)
इच्छेत्     (6.11.63.0)
इच्छेत्     (7.11.63.0)
इच्छेत्     (8.11.63.0)
इति     (1.12.2.0)
इति     (6.12.2.0)
इति     (6.12.2.0)
इति     (8.12.2.0)
इति     (8.12.2.0)
इव     (1.12.17.0)
इव     (1.12.17.0)
इति॥     (1.12.17.0)
इव     (6.12.17.0)
इव     (6.12.17.0)
इति॥     (6.12.17.0)
इव     (6.12.17.0)
इव     (6.12.17.0)
इति॥     (6.12.17.0)
इव     (8.12.17.0)
इव     (8.12.17.0)
इति॥     (8.12.17.0)
इव     (8.12.17.0)
इव     (8.12.17.0)
इति॥     (8.12.17.0)
इत्यग्निवेशकृते     (1.12.22.0)
इत्यग्निवेशकृते     (6.12.22.0)
इत्यग्निवेशकृते     (6.12.22.0)
इत्यग्निवेशकृते     (8.12.22.0)
इत्यग्निवेशकृते     (8.12.22.0)
इति     (1.12.23.0)
इति     (6.12.23.0)
इति     (6.12.23.0)
इति     (8.12.23.0)
इति     (8.12.23.0)
इति     (1.13.2.0)
इति     (6.13.2.0)
इति     (1.13.31.0)
इति     (6.13.31.0)
इति     (1.14.2.0)
इति     (6.14.2.0)
इष्यते     (1.14.8.0)
इष्यते     (6.14.8.0)
इत्येतानि     (1.14.31.0)
इत्येतानि     (6.14.31.0)
इत्येते     (1.14.41.0)
इत्येते     (6.14.41.0)
इति     (1.14.42.0)
इति     (6.14.42.0)
इति     (1.14.43.0)
इति     (6.14.43.0)
इत्युक्तोऽश्मधनस्वेदः     (1.14.51.0)
इत्युक्तोऽश्मधनस्वेदः     (6.14.51.0)
इत्येष     (1.14.64.0)
इति     (1.14.64.0)
इत्येष     (6.14.64.0)
इति     (6.14.64.0)
इत्युक्तो     (1.14.66.0)
इत्युक्तो     (6.14.66.0)
इत्येतत्त्रिविधं     (1.14.67.0)
इत्येतत्त्रिविधं     (6.14.67.0)
इति     (1.15.2.0)
इति     (6.15.2.0)
इह     (1.15.3.0)
इह     (6.15.3.0)
इदानीं     (1.15.6.0)
इदानीं     (6.15.6.0)
इति     (1.16.2.0)
इति     (6.16.2.0)
इन्द्रियाणि     (1.16.18.0)
इन्द्रियाणि     (6.16.18.0)
इति     (1.19.4.0)
इति     (1.19.4.0)
इति     (1.19.4.0)
इति     (1.19.4.0)
इति     (1.19.4.0)
इति     (1.19.4.0)
इति     (1.19.4.0)
इति     (1.19.4.0)
इति     (1.19.4.0)
इति     (1.19.4.0)
इति     (1.19.4.0)
इति     (1.19.4.0)
इति     (6.19.4.0)
इति     (6.19.4.0)
इति     (6.19.4.0)
इति     (6.19.4.0)
इति     (6.19.4.0)
इति     (6.19.4.0)
इति     (6.19.4.0)
इति     (6.19.4.0)
इति     (6.19.4.0)
इति     (6.19.4.0)
इति     (6.19.4.0)
इति     (6.19.4.0)
इति     (1.19.6.0)
इति     (6.19.6.0)
इति     (1.19.7.0)
इति     (6.19.7.0)
इत्यामत्रिदोषसमुत्थ:     (1.19.8.0)
इति     (1.19.8.0)
इति     (1.19.8.0)
इत्यामत्रिदोषसमुत्थ:     (6.19.8.0)
इति     (6.19.8.0)
इति     (6.19.8.0)
इत्यग्निवेशकृते     (1.19.16.0)
इत्यग्निवेशकृते     (6.19.16.0)
इति     (1.20.2.0)
इति     (6.20.2.0)
इति     (1.20.17.0)
इति     (6.20.17.0)
इत्यग्निवेशकृते     (1.20.26.0)
इत्यग्निवेशकृते     (6.20.26.0)
इति     (1.21.2.0)
इति     (6.21.2.0)
इह     (1.21.3.0)
इह     (6.21.3.0)
इति     (1.21.10.0)
इति     (6.21.10.0)
इक्षव:     (1.21.31.0)
इक्षव:     (6.21.31.0)
इव     (1.21.34.0)
इव     (6.21.34.0)
इन्द्रियाणामसामर्थ्यं     (1.21.48.0)
इन्द्रियाणामसामर्थ्यं     (6.21.48.0)
इत्यग्निवेशकृते     (1.21.63.0)
इत्यग्निवेशकृते     (6.21.63.0)
इति     (1.22.2.0)
इति     (6.22.2.0)
इं     (1.22.23.0)
इं     (6.22.23.0)
इति     (1.22.41.0)
इति     (6.22.41.0)
इत्यस्मिल्लँङ्घनाध्याये     (1.22.43.0)
इत्यस्मिल्लँङ्घनाध्याये     (6.22.43.0)
इत्यग्निवेशकृते     (1.22.44.0)
इत्यग्निवेशकृते     (6.22.44.0)
इति     (1.23.2.0)
इति     (6.23.2.0)
इन्द्रियस्रोतसां     (1.23.7.0)
इन्द्रियस्रोतसां     (6.23.7.0)
इति     (1.24.2.0)
इति     (6.24.2.0)
इति     (1.26.8.0)
इति     (6.26.8.0)

SEARCH BY CLASS
Sthana