अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

Data Entry/Edit  (डेटा-निवेश)           Search Amarakosha  (डेटा-चित्रण)           The team (अमरकोश मंडली)           Home  (आदि-पृष्ठ)
DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

हुं  हञ्जे  हञ्जिका  हट्टः  हण्डे  हेतुः  हेतुशून्या  हेतिः  हूतिः  हृदयम्  हृदयालुः  हनुः  हन्त  हेमन्तः  हेमपुष्पिका  
हैयङ्गवीनम्  हयपुच्छी  हयाः  ह्रदः  हर्म्यम्  हर्षमाणः  ह्रेषा  ह्रादिनी  हरिः  हरिचन्दनम्  हरिणः  हरिणी  हरितः  हरितालम्  हरिद्रा  
ह्रीः  हलम्  हल्या  हल्लकम्  हला  ह्लादिनी  हवः  हवः  हव्यम्  हविः  हृष्टः  हृषीकम्  हसः  हंसः  हंसः  
हस्तः  हस्तः  हस्त्यारोहः  हस्तिमखः  हस्ती  हा  हायनः  हारः  हारभेदः  हावाः  हास्तिकम्  हि  हिक्का  हिङ्गुलः  हिङ्गुली  
हिमानी  हिमांशुः  हिरण्यम्  हिलमोचिका  हिंसा  हीनम्  होता  होरा  

SEARCH BY CLASS