अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

सृक्कणी  संकटम्  सकृत्  सैकतम्  सुकृती  सक्थि  स्कन्ददेशः  स्कन्धः  स्कन्धः  स्कन्धशाखा  सुकुमारः  संक्रमः  सुकरा  सुकलः  संकल्पः  
संकुलम्  संक्षेपणम्  सूक्ष्मम्  सूक्ष्मम्  संकीर्णः  सख्यम्  स्खलितम्  सखी  सृगः  संगतम्  सग्धिः  संगरः  संग्राहः  सुगहना  सङ्करः  
सङ्कीर्णः  सङ्कीर्णम्  सङ्गूढः  सङ्गमम्  सङ्घः  सुचरित्रा  सुचेलकः  सूचिः  सचिवः  सज्जनः  सज्जनम्  सज्जना  संज्ञा  संजिका  सञ्जवनम्  
सृणिका  सत्  सुतः  सूतः  सेतुः  ‍सूतः  सत्कृता  सततम्  स्तुतिपाठकः  स्तनः  स्तनंधयी  स्तनितम्  स्तनौ  स्तूपः  स्तम्बः  
स्तम्बः  स्तम्बघ्नः  स्तम्भः  संतमसम्  सत्यम्  सत्यम्  सत्यानृतम्  सत्यापनम्  सत्रम्  स्त्री  स्तवः  सत्वम्  सुत्वा  सूतिमासः  सतीनकः  
सतीर्थ्यः  स्तोमः  स्थण्डिलम्  स्थण्डिलशायी  स्थूणा  स्थपतिः  स्थपतिः  स्थूलपीवरः  स्थलम्  स्थूलम्  स्थूलशाटकः  स्थूलोच्चयः  स्थविरः  स्थाणुः  स्थाणुः  
स्थानपञ्चकम्  स्थानम्  स्थायुकः  स्थालम्  स्थावरः  स्थास्नुः  स्थितिः  स्थितिः  सूदः  सुदर्शनः  सधुरन्धरः  सुधर्मा  सुधा  स्नुः  सनत्कुमारः  
सन्ततिः  सूनृतम्  सन्तापः  सन्तापितः  संनद्धः  सुन्दरम्  सन्देशवाच्  सन्दानम्  सन्दानितम्  सन्धः  सन्ध्या  सैन्धवः  सन्धा  सन्धानम्  सन्धिः  
सन्धिनी  सन्नद्धः  सन्नयः  सन्निधिः  सन्निवेशः  स्नुषा  सेना  सूना  सेना  सना  सेनाङ्गम्  स्नातकः  स्नानम्  सेनानीः  सेनाभिगमनम्  
सैनिकः  स्निग्धः  सूपकारः  सप्तपर्णः  सप्तला  सप्तला  सपदि  सुप्रलापः  स्पर्शः  स्पशः  स्पष्टम्  स्पृष्टिः  सृपाटी  सपिण्डः  सपीतिः  
स्फुट्नम्  स्फटा  स्फूर्जथुः  स्फुरणम्  स्फुल्लिङ्गः  स्फिचः  सुभगासुतः  संभेदः  सभर्तृका  सभा  सभासदः  सभिका  समः  समग्रम्  समुच्छ्रयः  
समजः  समज्या  स्मृतिः  समुद्गः  समुद्गकः  समृद्धः  समृद्धिः  समुद्रः  समुद्रियम्  समुन्दनम्  समुन्नद्धः  सुमनसः  सुमनाः  सम्पत्तिः  सम्प्रदायः  
सम्परायः  सम्भ्रमः  सम्मृष्टम्  सम्मार्जनी  समयः  समया  समया  समूर्च्छनम्  समर्थः  समर्थनम्  सम्राट्  सम्वेदः  समस्तुल्यः  समस्या  समूहः  
समूह्यः  समाकर्षिन्  समाजः  समाधिः  समान:  समालम्भः  समावृत्तः  समांसभीना  समाहृतिः  समाहारः  स्मितम्  समितिः  समीरणः  स्यूत  स्यन्नम्  
स्याद्रसाला  संयोजितः  सूरः  सरः  सुरः  सरकः  सर्गः  सरघा  सुरङ्गा  सरटः  सरणा  सैरन्ध्री  सर्पः  सुरभिः  सुरभिः  
सरमा  सूर्मी  सैरेयकः  सूर्यसूतः  स्रवः  सर्वज्ञः  सर्वरसाग्रे  सर्ववेदाः  सर्वान्नीनः  सर्वानुभूतिः  सर्वाभिसारः  सर्षपः  स्रस्तम्  सरस्वतः  सुरा  
सुरा  सरितः  स्रोतः  स्रोतः  संलापः  स्वः  स्वः  स्वः  सेवकः  संवेगः  स्वच्छन्दः  संवत्  स्वतन्त्रः  संवत्सरः  स्वेद्जाः  
सेवनम्  स्वनितम्  स्वप्नक्  स्वपि  स्वम्  सव्यं  स्वयम्बरा  स्वरुः  स्वर्गः  स्वर्गः  स्वर्णकारः  स्वर्णम्  संवर्तः  संवर्त्तिका  सुव्रता  
स्वरूपः  स्वर्वैद्यौ  स्वराः  स्वराः  स्वैरिणी  स्वैरिता  स्वस्ति  संवसथः  सेवा  स्वातिः  स्वादुः  स्वादुकण्टकः  स्वाध्यायः  स्वामी  सैवाल्पा  
संवाहनम्  स्वाहा  स्वाहा  संवित्  स्वित्  संवित्  संवीक्षणम्  संशप्तकः  सृष्टम्  सुषमा  सुषीमः  संसक्तः  संस्कृतम्  संस्त्यायः  संस्तरः  
संस्तावः  संस्थानम्  संसरणम्  संसिद्धिः  सहः  सहकारः  संहतजानुकः  संहूतिः  सहसम्  सहस्रद्रंष्ट्रः  सहस्रवेधी  सहसा  सहा  सहाञ्चत्ति  सहायता  
सहिष्णुः  सहोदरः  साकल्यवचनम्  साक्षात्  साचि  सात्त्विकम्  सातिः  सातिः  सातिसारः  सांदृष्टिकम्  सादिनः  साधुः  साधनम्  साधुवाही  साधारणम्  
साधिष्ठः  साधीयः  साधीयान्  सान्त्वम्  साम  सामुद्रम्  सामुद्रिकः  सामुद्रिका  साम्प्रतम्  सामि  सामिधेनी  सायं  सायकः  सांयुगीनः  सांयात्रिकः  
सारः  सारः  सारङ्गः  सार्धम्  सारसः  सारसनम्  सारिका  सारिवः  सालः  सांशयिकः  सास्ना  साहस्रः  साहस्रकारीषम्  सिकता  सितः  
सिद्धः  सिद्धान्तः  सिध्मला  सिध्रका  सिन्दुकः  सिन्दूरम्  सिन्धुः  सिनीवाली  सिंहः  सिंहनादः  सिंहासनम्  सीधु  सीम  सीमन्तः  सीहुण्डः  
सोकपात्रम्  सोढः  सोपप्लवः  सोमपः  सोमवल्कः  सोल्लुणठनम्  सौगन्धिकम्  सौचिकः  सौधः  सौम्यम्  सौरिः  सौवर्चलम्  सौवर्चलम्  सौहित्यम्  

SEARCH BY CLASS