अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

Data Entry/Edit  (डेटा-निवेश)           Search Amarakosha  (डेटा-चित्रण)           The team (अमरकोश मंडली)           Home  (आदि-पृष्ठ)
DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

शकटः  शकृत्  शुक्तः  शक्तिः  शक्तिः  शुक्तिः  शूकधान्यः  शकुन्तः  शुक्रः  शक्रपादपः  शुक्रम्  शुक्लः  शक्लः  शकलम्  शैक्षाः  
शंखः  शेखरः  शृंगारः  शङ्खः  शङ्खिनी  शृङ्गम्  शृङ्गाटकम्  शृङ्गी  शृङ्गी  शुचिः  शटी  शुण्डापानम्  शुण्डी  शणसूत्रम्  शतद्रुः  
शतपत्रकः  शतपुष्पा  शृतम्  शतम्  शतमूली  शतमानम्  शतयष्टिकः  शत्रुः  शतादिकात्  शुद्धान्तः  शूद्रः  शूद्रा  शूद्री  शुनकः  शून्यम्  
शपनम्  शेफालिका  शेफ़ालिका  शब्दः  शब्दः  शंभुः  शुभच्छा  शुभंयुः  शुभ्रम्  शमः  शमथः  शम्पा  शम्बूकः  शम्बलः  शम्भुः  
शम्या  श्मश्रुः  श्मशानम्  शमी  शमी  शमीधान्यः  शमीरः  शय्या  श्यामः  श्यामा  श्यामा  श्यामा  श्यालः  श्यावः  शयितः  
शरः  शूरः  शर्करा  शर्करा  शर्करा  श्रृङ्खलम्  श्रृङ्खला  शरणम्  श्रेणी  श्रुतम्  श्रुतेरङ्गम्  श्रुतिः  श्रुतिः  शरद्  शरद्  
श्रद्धा  श्रद्धालुः  श्रद्धालुः  श्रयणम्  शर्वरी  श्रविष्टा  श्रेष्ठः  श्राद्धम्  शराभ्यासः  शरारुः  शरारिः  श्रावणः  श्रीपर्णम्  श्रीपर्णिका  शरीरम्  
श्रीवत्सः  श्रीवेष्टः  श्रीहस्तिनी  श्रोणः  श्रोणिफलकम्  श्रोत्रियः  शेलुः  शुल्कः  शुल्कः  शूलम्  शल्यम्  शलली  शुल्वः  शैलूषः  श्लेष्मलः  
शूलाकृतम्  शलाटुः  श्लोकः  श्वःश्रेयसम्  श्वेतम्  श्वेतसुरसा  श्वनिशम्  शवम्  श्वश्रूः  श्वशुर्यः  श्वशुरौ  श्वसनः  श्वा  श्वावित्  शुश्रूषा  
शश्वत्  शैशवम्  शशादनः  शशोणम्  शेषः  शष्पम्  शुषिरम्  शुषिरम्  शुषिरा  शस्त्रम्  शस्त्रम्  शस्त्रमार्जिकः  शस्त्राजीवः  शाकटभारः  शाक्तीकः  
शाकभेदाः  शाकम्  शाक्यमुनिः  शाखा  शाखानगरम्  शाटकः  शाटी  शाणी  शादः  शाद्वलः  शान्तः  शान्तिः  शाम्बरी  शारः  शारङ्गः  
शार्ङ्गम्  शारदः  शार्वरम्  शालूकम्  शालेयः  शालयः  शाला  शालावृकः  शालीनः  शाश्वतः  शास्त्रम्  शास्त्रवित्  ‍शिक्यं  शिखण्डः  शिखरिन्  
शिखा  शिखा  शिखा  शिखिग्रीवम्  शिखिन्  शिग्रुजम्  शिञ्जितम्  शितिः  शिपिविष्टः  शिफा  शिबिका  शिबिरः  शिरः  शिरः  शिरीषः  
शिरोस्थि  शिला  शिलाजतुः  शिली  शिलीमुखः  शिवमल्ली  शिवा  शिवा  शिश्नः  शिश्विदानः  शिशिरः  शीकरः  शीघ्रम्  शीतम्  शीर्षकम्  
शीर्षण्यः  शीलम्  शीलम्  शीलम्  शोणः  शोणः  शोफः  शोभा  शोभाञ्जनः  शौकम्  शौण्डिकः  

SEARCH BY CLASS