अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

Data Entry/Edit  (डेटा-निवेश)           Search Amarakosha  (डेटा-चित्रण)           The team (अमरकोश मंडली)           Home  (आदि-पृष्ठ)
DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

लक्ष्म  लक्ष्मणा  लक्ष्मीः  लक्ष्मीवतः  लक्ष्यम्  लक्षा  लेखकः  लेखा  लगुडः  लग्नम्  लघुः  लङ्का  लज्जाशीलः  लज्जितः  लट्वा  
लुठितः  लूता  लता  लतार्कः  लुप्तवर्णपदम्  लुब्धकः  लब्धम्  लम्बनम्  लयः  ललाटम्  लुलापः  ललामकम्  ललामम्  लवः  लवङ्गम्  
लवणः  लशुनम्  लस्तकः  लाक्षा  लाक्षा  लाङ्गलपद्धतिः  लाङ्गलिकी  लाङ्गली  लाजाः  लाभः  लालसम्  लालसा  लालाटिकः  लिक्षा  लिङ्गम्  
लिपिः  लीला  लोकः  लोकायतम्  लोकालोकः  लोचनम्  लोप्त्रम्  लोपामुद्रा  लोलः  लोलुपः  लोष्ठानि  लोहः  लोहकारः  लोहपृष्ठः  लोहलः  
लोहाभिहारः  लोहितकः  

SEARCH BY CLASS