अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

Data Entry/Edit  (डेटा-निवेश)           Search Amarakosha  (डेटा-चित्रण)           The team (अमरकोश मंडली)           Home  (आदि-पृष्ठ)
DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

रक्तपा  रक्तम्  रक्तोत्पलम्  रूक्षः  रक्षःसभम्  रक्ष्णः  रक्षिवर्गः  रुग्णम्  रुचकः  रचना  रुचिः  रजः  रजः  रजकः  रजतम्  
रजस्वला  रणः  रणः  रत्नम्  रत्नम्  रत्निः  रथः  रथकुटुम्बिनः  रथकारः  रथकारः  रथगुप्तिः  रथ्यः  रथ्या  रथाङ्गम्  रथी  
रथी  रुधिरम्  रुप्यम्  रूप्यम्  रूप्याध्यक्षः  रभसः  रल्लकः  रवणः  रेवा  रुशती  रश्मिः  रसज्ञा  रसाः  रसाः  रसाञ्जनम्  
रसालः  रसिलः  रंहः  रुहस्तकः  रहस्यम्  राः  राक्षसः  राक्षसी  राका  राङ्कवम्  राजकम्  राजन्वान्  राजबीजी  राज्याङ्गानि  राजवान्  
राजसूयम्  राजहंसः  राजा  राजा  राजादनः  राजादनम्  राजिलः  राधा  रामः  राशिः  राशिः  राष्टः  राष्ट्रियः  रासभा  रिङ्गणम्  
रिष्टम्  रीतिः  रीतिः  रीतिपुष्पम्  रोगः  रोगहारी  रोचनः  रोदनम्  रोदसी  रोमन्थः  रोमाञ्चः  रोहितः  रोहितम्  रोही  रौद्रम्  
रौमकम्  रौहिणेयः  

SEARCH BY CLASS