अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

यक्षकर्दमः  यक्षधूपः  युगः  युगंधरम्  युगम्  युग्मम्  यज्ञः  यज्ञियम्  यजमानः  यज्वा  यत्  यत्नः  यतिः  यूथनाथः  यूथम्  
यथायथम्  यथार्थम्  यदृच्छा  युद्धम्  यन्ता  यूपः  यूपाग्रम्  यमः  यमः  यवः  यवक्षारः  यव्यम्  युवा  यशः  यशःपटहः  
यष्टिः  यूषम्  यागः  याचितः  याञ्चयाप्तः  याञ्चा  याञ्चा  यातयामम्  यात्रा  यात्रा  याता  यादः  यामः  यावत्  यावागू  
याष्टीकः  यासः  योगः  योग्यम्  योजनम्  योद्धा  यौतकम्  यौतवम्  यौवतम्  

SEARCH BY CLASS