अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

Data Entry/Edit  (डेटा-निवेश)           Search Amarakosha  (डेटा-चित्रण)           The team (अमरकोश मंडली)           Home  (आदि-पृष्ठ)
DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

मुकुटम्  मुक्ता  मुक्तास्फोटः  मुक्तिः  मकरन्दः  मकूलकः  मुखम्  मुखम्  मुख्यः  मेखला  मेखला  मृगः  मृगः  मृगतृष्णा  मृगनाभिः  
मृगया  मृगशीर्षम्  मेघः  मेघज्योतिः  मङ्गल्या  मञ्जिष्ठा  मठः  मेढ्रः  मण्डं  मण्डः  मुण्डः  मण्डूकपर्णः  मण्डनः  मण्डपः  मुण्डम्  
मण्डलेश्वरः  मण्डितः  मुण्डितम्  मृणालः  मृणाली  मणितम्  मृत्  मृतः  मत्तः  मत्तः  मृत्युः  मूत्रम्  मतल्लिका  मृतस्नातः  मत्स्यण्डी  
मत्स्याधानी  मत्सरः  मृत्सा  मैथुनम्  मुद्  मदः  मेदः  मदः  मृदुः  मदः  मदकलः  मुद्गपर्णी  मुद्गरः  मृदङ्गाः  मदनः  
मृद्वीका  मधु  मधुः  मधूकः  मधुकम्  मधुच्छिष्टम्  मध्यदेशः  मध्यम्  मध्यमम्  मध्यमा  मध्यमा  मधुरः  मधुरः  मधूलकः  मधुव्रतः  
मधुवारा  मधुशिग्रुः  मेधा  मेधिः  मनुः  मनःशिला  मन्त्रः  मन्त्री  मन्थदण्डः  मन्थनी  मन्दः  मन्दः  मन्दगामी  मन्द्रः  मन्दाक्षम्  
मन्दाकिनी  मन्दारः  मन्युः  मन्युः  मन्या  मन्वन्तरम्  मनुष्यः  मुनिः  मनोजवसः  मनोहतः  मयूखः  मयूरः  मेरुः  मरुः  मरुः  
मरकत  मूर्खः  मूर्च्छालः  मूर्च्छितः  मूर्छा  मरुतः  मूर्तिः  मूर्धाभिषिक्तः  मरुन्माला  मर्म  मर्मरः  मूर्वा  मुरार्यश्वाः  मेलकः  मूलकम्  
मूलकर्म  मलम्  मूलम्  मूलम्  मलम्  मूल्यम्  मूल्यम्  मल्लः  मल्लिकाक्षः  म्लिष्टम्  मलीमसम्  मुष्कः  मेषकम्बलम्  मुष्टिबन्धः  मूषा  
मृषा  मूषा  मूषितम्  मस्तिष्कम्  मसूरः  मुसलः  मुसल्यः  मुसली  मसी  महः  मुहुः  महेच्छः  महत्  महती  मुहूर्तम्  
महाजाली  महामात्रः  महारण्यम्  महिषी  महीध्रः  महीलता  महोत्साहः  मा  मागधः  मागधः  मागधी  माढिः  माणव्यम्  माणिक्यम्  मातङ्गः  
मातरः  मात्रा  मातुलः  मातुलपुत्रकः  मातुलानी  मातुलानी  मातलिः  मातृष्वसुः  मातामहः  माध्यम्  माधवकः  मानः  मानम्  मानुष्यकम्  मायुः  
मायूरम्  मायाकारः  मार्कवः  मार्गशीर्षः  मार्जना  मार्जारः  मारणम्  मार्दाङ्गिका  मारिषः  मालुधानः  माल्यम्  मालाकारः  मालातृणकम्  माषकः  मासः  
मांसम्  मासवः  मांसिकः  माहेयी  माहिष्यः  मित्रः  मित्रम्  मिथः  मिथुनम्  मिथ्याभियोगः  मिथ्याभिशंसनम्  मिध्यादृष्टिः  मीढम्  मोघम्  मोदकः  
मोरटम्  मौथुनम्  मौद्गीनम्  मौनम्  मौलिः  

SEARCH BY CLASS