अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

भूः  भेकः  भक्षकः  भैक्षम्  भक्षितः  भेकी  भंगः  भगम्  भगम्  भगिनी  भृङ्गारः  भृङ्गारी  भङ्गी  भुजः  भुजान्तरम्  
भट्टारकः  भट्टिनी  भूतकेशः  भूतम्  भृत्यः  भूतिः  भूतिः  भूतिकम्  भेदः  भद्रमुस्तकः  भूभृत्  भयद्रुतः  भ्रुः  भ्रकुटिः  भ्रकुंसः  
भूर्जः  भ्रूणः  भर्तृदारिका  भर्त्सनम्  भर्ता  भ्रमः  भ्रमः  भ्रमरकः  भैरवम्  भ्रेषः  भ्रातृजः  भ्रातरौ  भ्रातृव्यः  भ्रान्तिः  भूरिः  
भेरी  भेरी  भल्लः  भवः  भेषजम्  भूष्णुः  भूषा  भाग्यम्  भागिनेयः  भाण्डम्  भाण्डम्  भानुः  भारः  भारतम्  भारद्वाजः  
भारद्वाजी  भारवाहः  भावः  भावः  भावः  भाष्यम्  भिःसटा  भिक्षुः  भिक्षुः  भिक्षा  भित्तम्  भित्तिः  भिन्नार्थकः  भोः  भोगः  
भोगः  भोगवती  भोगिन्यः  भोजनम्  

SEARCH BY CLASS