अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

Data Entry/Edit  (डेटा-निवेश)           Search Amarakosha  (डेटा-चित्रण)           The team (अमरकोश मंडली)           Home  (आदि-पृष्ठ)
DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

बुक्का  बत  बद्धः  बुद्धम्  बुद्धिः  बुद्बुदः  बध्यः  बधिरः  बन्धुता  बन्धनम्  बन्धनम्  बन्ध्यः  बन्ध्या  बन्धुरम्  बुभुक्षा  
बुभुक्षितः  बभ्रुः  बर्करः  ब्रह्म  बर्हम्  ब्रह्मचारी  ब्रह्मत्वम्  ब्रह्मबन्धुः  ब्रह्मबिन्दुः  ब्रह्मवर्चसम्  ब्रह्मा  ब्रह्मासनम्  ब्राह्मः अहोरात्रः  ब्राह्मण्यम्  ब्राह्म्यम्  
ब्राह्मी  ब्राह्मी  बरिवासितः  बलभद्रः  बलम्  बलम्  बलवत्  बलवान्  बला  बलाका  बलिः  बलिनः  बलिशम्  बष्कयणी  बुस्तम्  
बृहती  बहुप्रदः  बहुमूल्यम्  बहुलः  बहुसूतिः  बृहस्पतिः  बाढम्  बाणः  बाणः  बान्धकिनेयः  बान्धवः  बालः  बालः  बालपाश्या  बालम्  
बालहस्तः  बालिशः  बाहुदा  बाहुमूलः  बाह्लीकम्  बिम्बः  बिल्वः  बिस्तः  बीजाकृतम्  बीभत्सः  बीभत्सम्  बोधिद्रुमः  

SEARCH BY CLASS