अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

पक्कणः  पंक्तिः  पंकम्  पक्वम्  पक्षः  पक्षः  पक्षः  पक्षतिः  पक्षतिः  पक्षतिः  पक्षद्वारम्  पक्ष्म  पक्षान्तौ  पक्षिणी  पंकिलः  
पूगः  पुङ्खः  पेचकः  पुच्छः  पचितः  पूज्यः  पूज्यः  पूजा  पूजितः  पञ्च धाराः  पञ्चशाखः  पुञ्जः  पञ्जरम्  पञ्जिका  पटः  
पटः  पटुः  पेटकः  पट्टिशः  पटुपर्णी  पटलम्  पटलम्  पैठरम्  पणः  पणः  पणः  पुण्डरीकः  पुण्डरीकम्  पण्डितः  पुण्यकम्  
पुण्यम्  पूतः  पतङ्गः  पतङ्गः  पतङ्गिका  पत्त्रम्  पत्त्रोणम्  पत्तिः  पतद्ग्रहः  पत्नी  पूतम्  पूतम्  पैत्रः अहोरात्रः  पत्रपाश्या  पत्रम्  
पत्रलेखा  पत्रिन्  पुत्रौ  पैतृष्वसेयः  पताका  पताकी  पतिः  पूतिगन्धिः  पृथुकः  पृथुकः  पृथग्  पृथग्जनः  पृथुरोमा  पृथ्वीका  पथिकः  
पुद्गलः  पदम्  पद्मकम्  पद्मम्  पद्माकरः  पद्यम्  पद्यरागः  पदातिः  पदायता  पुनः  पुनः  पुन्नागः  पुनर्नवा  पुनर्भूः  पुनर्भवः  
पनसः  पूयः  पयः  पूयम्  पयस्य  पयोधरः  पुरः  पुरः  परः  पुरः  प्रकृतिः  प्रक्रमः  प्रेक्षा  प्रकाण्डः  प्रकारः  
प्रकाशः  प्रकाशः  प्रकीर्यः  प्रकोष्ठः  प्रगण्डः  प्रग्राहः  प्रग्रीवम्  प्रगल्भः  प्रगाढम्  प्रघाणः  प्रचक्रम्  प्रच्छदिका  प्रच्छन्नम्  प्रचेताः  प्रज्ञुः  
प्रज्ञानम्  प्रजने  प्रजनः  पर्जन्यः  प्रजा  प्रजावती  पूर्णः  पूर्णकुम्भः  प्रणयः  प्रणयः  पर्णशाला  प्रणादः  पर्णासः  प्रणिधिः  प्रणीतः  
प्रणीतम्  प्रेतः  परतन्त्रः  पूर्तम्  प्रेत्य  प्रत्यक्षम्  प्रत्यग्रः  प्रत्युत्क्रमः  प्रत्यन्तः  प्रत्ययः  प्रत्यूषः  प्रत्याख्यानम्  प्रत्यादिष्टः  प्रत्यासारः  प्रत्याहारः  
प्रतलः  प्रेताः  प्रतापः  प्रतिग्रहः  प्रतिग्राहः  प्रतिदानम्  प्रतिबन्धः  प्रतिभुवः  प्रतिमा  प्रतिमानम्   प्रतियत्नः  प्रतिवाक्यम्  प्रतिश्रुत्  प्रतिश्रयः  प्रतिशासनम्  
प्रतिसरः  प्रतिसीरा  प्रतिहासः  प्रतीकः  प्रतीकारः  प्रतीतः  प्रतीतः  प्रतीहारः  प्रथमः  प्रथा  प्रदरः  प्रद्रावः  पुरद्वारम्  प्रदेशिनी  प्रदोषः  
प्रधानम्  प्रधानम्  प्रधानम्  परैधिता  प्रपञ्चः  प्रपुन्नाडः  प्रपा  प्रपातः  प्रपितामहः  प्रपौण्डरीकम्  प्रफुल्लः  प्रबोधनम्  प्रभवः  प्रभष्टकम्  प्रभा  
पुरम्  प्रमथाः  प्रमदवनम्  परम्पराकम्  प्रेमा  प्रमा  प्रमाणम्  प्रमादः  परमान्नम्  प्रमितिः  प्रमिला  प्रमीतः  पर्यङ्कः  पर्यङ्कः  पर्यटनम्  
पर्यन्तभूः  पर्येषणा  प्रयस्तम्  पर्यायः  प्रयोक्तृ  प्रयोगः  प्रर्याप्तिः  प्रेरितः  प्रलयः  प्रलापः  पर्व  पर्व  पूर्वः  पूर्वजः  प्रवणम्  
प्रवेणी  प्रवृद्धः  प्रवृद्धम्  प्रवल्हिका  प्रवहः  प्रवारणम्  प्रवालम्  प्रवाहः  प्रवीणः  पर्शुका  प्रश्नः  पुरुषः  पुरुषः  प्रैषः  प्रष्टप्लुष्टोषिता  
प्रष्ठावाड्  प्रष्ठौही  प्रसूः  पुरस्कृतः  प्रसूतम्  प्रसूता  पुरस्तात्  प्रसूतिः  प्रसृतिः  प्रस्थः  प्रसन्नः  प्रसूनम्  प्रस्फोटनम्  प्रसभम्  प्रसरः  
प्रसरणम्  प्रसवः  प्रसव्यः  प्रसह्य  प्रसादः  प्रसादः  प्रसाधनी  प्रसिद्धः  पुरा  पराक्रमः  प्राकारः  परागः  परागः  प्राग्वंशः  प्राघारः  
प्राङ्गः  पराङ्मुखः  प्राच्यः  प्राचिका  प्राचीनम्  प्राचीनावीतम्  प्राज्ञा  प्राज्ञी  प्राजनम्  पराजयः  पराजितः  प्राड्विवाकः  पुराणः  पुराणम्  प्राणाः  
प्राणी  प्राथितः  प्रादुः  प्रादुः  प्रादेशः  प्राध्वम्  प्रान्तरम्  परान्नः  प्राप्तः  प्राप्तरूपः  प्राप्तिः  प्राप्यम्  प्राभृतम्  प्रायः  प्रायः  
प्रालम्बम्  प्रालम्बिका  प्रावृष्  प्रावारः  प्रासङ्गः  प्रासादः  प्रासिकः  परिकरः  परिक्षिप्तम्  परिग्रहः  परिघः  परिघः  परिचयः  परिचरः  परिणामः  
परितः  परिदानम्  परिधिः  परिबर्हः  परिभाषणम्  परिमलः  परियाणः  परिरम्भः  परिवेत्ता  परिव्याधः  परिवेषः  परिवादिनी  परिवित्तिः  परिसर्पः  परिसर्या  
परीक्षकः  परीवापः  परीवारः  पुरोडाशः  पुरोभागिन्  प्रोष्टपदाः  प्रोष्ठी  परोष्णी  पुरोहितः  प्लक्षः  पलगण्डः  पलङ्कषा  पलम्  पललः  पल्लवः  
प्लवगः  प्लवंगमः  पेलवम्  पुलाकः  पलाण्डुः  पलाशः  पुलिनम्  पुलोमजा  पवनम्  पश्चात्तापः  पश्चाद्  पशुजातयः  पृश्निः  पृश्निपर्णी  पशुरज्जुः  
पेशलः  पेशी  पुष्करम्  पुष्करिणी  पुष्टम्  पृष्ठम्  पृष्ठ्यः  पृषत्  पृषदाज्यम्  पुष्पकम्  पुष्परथः  पुष्पवन्तौ  पुष्यः  पुस्तम्  पाकः  
पाकः  पाक्यम्  पाकस्थानम्  पाखण्डा  पाञ्चजन्यः  पाञ्चालिका  पाटलः  पाटलिः  पाठः  पाठः  पाठा  पाठी  पाण्डुकम्बली  पाणिवादा  पातुकः  
पातकः  पात्रम्  पात्रम्  पात्रीवम्  पातालम्  पादः  पादः  पादः  पादुका  पाद्ग्रहणम्  पादबन्धनम्  पाद्यम्  पादस्त्रीयः  पादस्फोटः  पादाग्रः  
पादातम्  पानभाजनम्  पामनः  पायसः  पारम्  पारशवः  पारश्वधिकः  पार्श्वभागः  पार्श्वम्  पार्श्वम्  पार्शष्णिः  पार्ष्णिग्राहः  पारुष्यम्  पारस्त्रैणेयः  पारावतः  
पारावताङ्घ्रिः  पारिभद्रः  पारी  पालङ्की  पालशदण्डः  पालाशः  पालिः  पालितम्  पाशः  पाशकः  पाषाणः  पिच्चटम्  पिच्छा  पिच्छा  पिच्छिलम्  
पिच्छिला  पिच्छिला  पिचण्डः  पिचुलः  पिञ्जलः  पिटकः  पिठरः  पिठरम्  पिण्डः  पिण्डीतकः  पिण्याकः  पिण्याकम्  पितृदानम्  पित्रम्  पितरौ  
पितृव्यः  पितामहः  पिनाकः  पिनाकः  पिपासा  पिपीलिका  पिशुनः  पिष्टातः  पीठम्  पीडनम्  पीडा  पीतः  पीतद्रुः  पीतद्रुः  पीतनः  
पीतसालकः  पीनसः  पीनोघ्नी  पीयूषः  पीयूषम्  पीलुः  पीलुः  पोटा  पोतः  पोतः  पोतः  पोत्रम्  पोताधानम्  पौर्णमासः  पौर्णमासी  
पौरुषम्  पौरुषम्  पौरोगवः  पौषः  पौष्करं मूलम्  

SEARCH BY CLASS