अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

नक्रः  नक्षत्रम्  नक्षत्रमाला  नखः  नगः  नग्नः  नग्निका  नैगमः  नृगवाद्या  नगाः  नैचिकी  नडः  नडः  नड्या  नड्वलः  
नतनासिकः  नृत्यः  नेत्रम्  नूदः  नदी  नदी  नदीमातृकः add देवमातृकः both are different  नदीसर्जः  नध्री  ननु  ननु  नन्दकः  नन्दनम्  नन्दी  ननन्दा  
नूनम्  नूनम्  नप्त्री  नेपथ्यम्  नूपुरः  नृपलक्ष्म  नृपसभम्  नृपासनम्  नभः  नभस्यः  नमस्कारी  नेमिः  नेमिः  नयः  न्यक्षम्  
न्यग्रोधः  न्यग्रोधः  न्युङ्खः  न्युब्जः  न्यस्तः  न्यायः  न्याय्यम्  नरकभेदाः  नर्तकी  नलकूवरः  नलमीनः  नल्वः  नलिनी  नवनीतम्  नृशंसः  
नष्टः  नृसेनम्  नस्योतः  नहि  नाकः  नाकुली  नागः  नागरम्  नागसीसः  नागाः  नाडिका  नाडी  नाडी   नाडी  नाडीब्रणः  
नादेयी  नान्दीवादी  नाना  नापितः  नाभिः  नाभिः  नाम  नायकः  नारकः  नारदः  नाराचः  नाराची  नारिकेलः  नाला  नाव्यम्  
नासा  नासा   नासामलम्  निः  निःषमम्  निकुञ्जः  निकृतः  निकृतः  निकषः  निकृष्टः  निकायः  निकारः  निकारः  निगमः  निग्रहः  
निगादः  निगारः  निगालः  निघः  निचुलः  निचोलः  निजः  नितम्बः  निद्रा  निदानम्  निदिग्धिका  निधनम्  निधिः  निधिः  निम्नम्  
निमितम्  नियुतम्  नियुद्धम्  नियमः  नियमः  नियामकः  निर्णयः  निर्णिक्तम्  निर्देशः  निरन्तरम्  निर्मुक्तः  निर्मदः  निर्याणम्  निर्यातनम्  निर्यासः  
निर्व्यूहः  निर्वेशः  निर्वाणः  निर्वादः  निरस्तः  निरस्तम्  निर्हारः  निराकृतिः  निराकरिष्णुः  निवातः  निवार्यः  निवीतम्  निवीतम्  निश्रेणिः  निशा  
निशा  निष्कः  निष्कला  निष्कुहः  निष्कासितः  निष्टुरम्  निष्ठेवनम्  निष्ठा  निष्ठा  निषद्वरः  निष्पक्वम्  निष्प्रभः  निह्नवः  निहाका  नीतिवेदिनां त्रिवर्गः  
नीपः  नीलकण्ठः  नीलङ्गुः  नीलाम्बुजन्म  नीली  नीवृत्  नीवाकः  नीवी  नीवी  नीशारः  नौः  नौकादण्डः  

SEARCH BY CLASS