अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

Data Entry/Edit  (डेटा-निवेश)           Search Amarakosha  (डेटा-चित्रण)           The team (अमरकोश मंडली)           Home  (आदि-पृष्ठ)
DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

धृतिः  धनुः  धेनुका  धनुर्धरः  धनी  धूमकेतुः  धमनी  धम्मिल्लः  धूम्रः  धूर्तः  धूर्तः  धर्मः  धर्मः  धर्मः  धर्मध्वजी  
धर्मराजः  धर्मराजः  ध्रुवः  ध्रुवः  धुरावहः  धूलिः  धवः  ध्वाङ्क्षः  धवित्रम्  धृष्टः  धातुः  धातुः  धात्री  धान्यम्  धान्यम्  
धाना  धाम  धामार्गवः  धार्तराष्ट्रः  धारासंपातः  धिक्  धिक्कृतः  धीः  धीन्द्रियम्  

SEARCH BY CLASS