अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

Data Entry/Edit  (डेटा-निवेश)           Search Amarakosha  (डेटा-चित्रण)           The team (अमरकोश मंडली)           Home  (आदि-पृष्ठ)
DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

दक्षणीयः  दक्षिणः  दुग्धम्  दृढः  दृढसन्धिः  दण्डः  दण्डः  दण्डनीतिः  द्ण्डाहतम्  दूतः  दूत्यम्  दॄतिः  दूती  द्दृष्टम्  दन्तः  
दन्तकः  दन्तभागः  दुन्दुभिः  दम्पती  द्यूतः  दयालुः  द्यावापृथिव्यौ  द्यौः  दरः  द्रुः  दरः  दुर्जनः  द्रुणी  दरत्  द्रुतावदीर्णः  
द्र्द्रुणः  दुर्दिनम्  दुर्नामकम्  दुर्नामा  दर्पः  दर्पणः  द्रप्सम्  दुर्बलः  दूरम्  दुर्मुखः  दुर्मना  द्रुमोत्पलः  द्रवः  दुर्वणम्  द्रव्यम्  
द्रव्यम्  दूर्वा  द्रविणम्  दर्शः  दरी  द्रोणः  द्रोणः  द्रोणक्षीरा  द्रोणकाकः  द्रोणदुग्धा  द्रोणी  दुरोदरः  दवः  दैवः अहोरात्रः  देवखातम्  
दैवज्ञः  देवतरुः  द्वन्द्वः  देवनम्  द्वैपः  दैवम्  दैवम्  देवमातृकः  देवयोनयः  देवरः  देवलः  द्वेष्यः  द्वाः  देवानञ्चितः  द्वापरः  
द्वारपालः  दविः  द्विगुणाकृतम्  द्विजः  द्विजा  द्विजिह्वः  द्विपाद्यः  द्विवर्षा  देवी  द्वीपम्  द्वीयः  देशः  दशनः  दशमीस्थः  दशा  
दशाः  देशिकः  दंशी  दूषः  दृष्टान्तः  दृष्टिः  दूष्यम्  दूष्या  दूषिका  दुहिता  दाक्षायण्यः  दाक्षाय्यः  दात्यूहः  दात्रम्  दान्तः  
दापितः  दायादः  दारकः  दारुकः  दारितः  दावः  दाविकः  दासीसभम्  दिक्करिण्यः  दिक्पतयः  दिग्  दिग्  दिग्गजाः  दिग्धः  दिग्धलिप्तहः  
दिधिषूः  दिनान्तः  दिव्योपादुकः  दिवा  दिवौकसः  दिश्  दिश्यम्  दिष्टम्  दिष्ट्या  दीक्षितः  दीनः  दीपः  दीपकः  दीर्घमायतम्  दीर्घसूत्रः  
दोः  दोला  दोषा  दोहदम्  

SEARCH BY CLASS