अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

Data Entry/Edit  (डेटा-निवेश)           Search Amarakosha  (डेटा-चित्रण)           The team (अमरकोश मंडली)           Home  (आदि-पृष्ठ)
DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

तर्जनी  त्रुटिः  तर्णकः  तरुणी  त्रेता  त्रेता  तर्पणम्  त्र्यब्दा  त्रयी  त्रयोऽग्नयः  तरलः  तुरुष्कः  त्रसरः  तरस्विनः  त्रातम्  
त्रिकुटः  त्रिकूटः  त्रिकम्  त्रिगुणाकृतम्  त्रिफला  त्रिवर्गः  त्रिसन्ध्यम्  

SEARCH BY CLASS