अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

Data Entry/Edit  (डेटा-निवेश)           Search Amarakosha  (डेटा-चित्रण)           The team (अमरकोश मंडली)           Home  (आदि-पृष्ठ)
DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

तु  तक्रम्  तक्षकः  तेजः  तेजितः  तटी  तण्डकः  तण्डुलीयः  तुण्डिकेरी  तुण्डिकेरी  तुण्डिलः  तृणद्रुमः  तृणम्  तृणम्  तृणम्  
तृण्या  तृणशून्यम्  तूणी  तत्कालः  तैत्तिरम्  तत्पन्नी  तत्परः  तत्पलः  ततम्  तदा  तनुः  तन्त्रः  तन्तवः  तन्तुवायः  तुन्दम्  
तन्द्री  तन्द्री  तुन्दिलः  तुन्नः  तनूरुहम्  तपः  तपः  तपःक्लेशसहः  तपस्विनी  तपस्वी  तूबरः  तमः  तुम्बी  तुमुलम्  तमस्  
तमालः  तमालम्  तमिस्रा  तमोनुद्  तमोपहः  त्यक्तम्  त्यागः  तरक्षुः  तर्जनी  त्रुटिः  तर्णकः  तरुणी  त्रेता  त्रेता  तर्पणम्  
त्र्यब्दा  त्रयी  त्रयोऽग्नयः  तरलः  तुरुष्कः  त्रसरः  तरस्विनः  त्रातम्  त्रिकुटः  त्रिकूटः  त्रिकम्  त्रिगुणाकृतम्  त्रिफला  त्रिवर्गः  त्रिसन्ध्यम्  
तल्पम्  तलम्  तैलम्  तुल्यम्  तुला  तूलिका  तलिनम्  त्वक्  त्वक्  त्वक्पत्रम्  त्वमी  तुवरः  त्वष्टा  त्विट्  तुषः  
तष्टः  तृष्णा  तूष्णीम्  तूष्णीशीलः  त्सरुः  ताण्डवम्  ताण्डवम्  तातः  तान्त्रिकः  ताम्बूलवल्ली  ताम्रकम्  तारः  तारः  तार्क्ष्यः  तारका  
तारुण्यम्  तालः  तालुः  तालः  तालः  तालपर्णी  तालमालम्  तिक्तः  तिग्मम्  तितिन्डी  तिथिः  तिन्तिडीकम्  तिन्दुकः  तिन्दुकी  तिनिशः  
तिरः  तिर्यङ्  तिरीटम्  तिलकः  तिलकः  तिलकम्  तिलकम्  तिलकम्  तिलपर्णी  तिलम्  तिल्यम्  तिष्यः  तिष्यफला  तीक्ष्णम्  तीर्थम्  
तीरम्  तोक्मः  तोटकम्  तोत्रम्  तोमरः  तोरणम्  तौर्यत्रिकम्  

SEARCH BY CLASS