अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

Data Entry/Edit  (डेटा-निवेश)           Search Amarakosha  (डेटा-चित्रण)           The team (अमरकोश मंडली)           Home  (आदि-पृष्ठ)
DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

जगती  जगती  जगरः  जगलः  जघनम्  जघन्यः  जंघाकरिकः  जङ्घा  ज्ञप्तः  ज्ञातेयम्  ज्ञाता  ज्ञानम्  जटा  जटा  जठरः  
जडः  जडुलः  जतुकम्  जतुका  जैत्रः  जेता  जनता  जननी  जन्यः  जन्यम्  जनुस्  जनी  जम्बूः  जम्बुकः  जम्बीरः  
जृम्भः  जयः  जेयः  जयन्तः  जय्यः  ज्येष्ठः  ज्यैष्ठः  जया  ज्या  ज्यानिः  ज्यायान्  ज्योतिः  ज्यौत्स्नी  ज्यौत्स्नी  जरद्गवः  
जरा  जलनीली  जलप्रायम्  जल्पाकः  जलाशयः  जलोच्छ्वासाः  जवनः  जवनः  ज्वरः  जैवातृकः  जैवातृकः  ज्वालः  जुहुः  जागरूकः  जागर्या  
जातुषम्  जातिः  जातिः  जातीकोषम्  जातोक्षः  जानूः  जामाता  जामिः  जायकम्  जारः  जारजः  जालम्  जाल्मः  जालिकः  जालिकः  
जिह्मः  जीमूतः  जीरकः  जीर्णवस्त्रम्  जीवः  जीवन्ती  जीवनौषधम्  जीवान्तकः  जीविका  जोषम्  

SEARCH BY CLASS