अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

छत्त्रा  छत्रम्  छत्रा  छन्दः  छन्दः  छन्दः  छन्नः  छुरिका  छात्रः  छाया  छाया  छिन्नम्  

SEARCH BY CLASS