अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

चुक्रः  चक्रम्  चक्रम्  चक्रवर्ती  चक्रवालम्  चक्षुष्या  चञ्चुः  चञ्चलं  चटकः  चटकैरः  चटका  चटका  चटिकाशिरः  चूडामणिः  चूडाला  
चण्डः  चण्डालः  चण्डालः  चण्डांशोः परिपार्श्विकः  चेत्  चैत्यम्  चैत्रः  चतुरब्दा  चतुर्भद्रम्  चैत्ररथम्  चतुर्वर्गः  चन्द्रकः  चन्द्रशाला  चन्द्रिका  चपेटः  
चपलः  चपलः  चमूः  चमसम्  चमसी  चयः  चरुः  चरकम्  चर्चरी  चर्चा  चर्चा  चूर्णः  चूर्णम्  चूर्णिः  चूर्णितः  
चर्मकारः  चर्मप्रभेदिका  चर्मप्रसेविका  चर्मी  चर्या  चरिष्णुः  चलनम्  चैलम्  चूलिका  चव्यम्  चषकः  चषालः  चाक्रिकः  चाङ्गेरी  चाण्डालिका  
चातुर्वर्णम्  चाम्पेयः  चाम्पेयः  चामरम्  चारः  चारणः  चालनी  चाषः  चिक्कणम्  चिक्कसम्  चिकित्सा  चित्  चित्तम्  चित्ताभोगः  चित्रकरः  
चित्रभानुः  चित्रम्  चित्रम्  चित्रशिखण्डिनः  चित्रा  चित्रा  चिता  चिन्ता  चिबुकम्  चिरप्रसूता  चिरम्  चिरिविल्वः  चीरम्  चीवरम्  चोचम्  
चोलः  चौरकः  चौरिका  

SEARCH BY CLASS