अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

Data Entry/Edit  (डेटा-निवेश)           Search Amarakosha  (डेटा-चित्रण)           The team (अमरकोश मंडली)           Home  (आदि-पृष्ठ)
DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

गुच्छः  गजबन्धनी  गजभक्ष्या  गञ्जा  गञ्जा  गुडः  गडकः  गड्डः  गणः  गुणः  गुण्ठितः  गण्डः  गण्डः  गण्डः  गण्डकः  
गण्डशैलः  गण्डूषा  गण्डीरः  गणदेवताः  गणनीयम्  गणरात्रम्  गुणाः  गणिका  गणिका  गणितम्  गुणिताहतः  गुत्स्तकः  गदः  गुदम्  गद्यम्  
गृध्नुः  गृध्रसी  गन्त्री  गुन्द्रः  गन्धनम्  गन्धफली  गन्धर्वः  गन्धर्वः  गन्धरसः  गन्धसारः  गन्धाश्मनि  गन्धिपर्णम्  गन्धोली  गूनम्  गुप्तः  
गुप्तिः  गम्भारी  गुरुः  गुरुः  गरुत्  गर्तः  गरुत्मान्  गरुत्मान्  गर्दभाण्डः  ग्रन्थिः  ग्रन्थितम्  गर्भः  गर्भः  गर्भकः  गर्भागारम्  
गर्भाशयः  गर्वः  ग्रैवेयकम्  ग्रहः  ग्रहः  ग्रहणी  गर्ह्यवादी  ग्रामणीः  ग्रामता  ग्रामधीनः  ग्राम्यम्  ग्राम्यसूकरः  ग्रामान्तम्  ग्रावन्  ग्राहः  
गैरिकम्  गैरिकम्  ग्रीवा  ग्रीष्मः  गुल्मः  गुल्मः  ग्लानः  गवेधुः  गव्यूतिः  गव्यम्  गवलम्  गवीश्वरः  गृहः  गृहगोधिका  गृहपतिः  
गृहम्  गुह्यम्  गृहयालुः  गह्वरम्  गृहस्थूणम्  गृहारामः  गृहावग्रहणी  गृही  गाङ्गेयम्  गाङ्गेरुकी  गाण्डीवः  गाणिकयः  गात्रम्  गात्रानुलेपनी  गायत्री  
गार्भिणम्  गालवः  गिरिका  गीतम्  गीर्णिः  गोकर्णः  गोकुलम्  गोजिह्वा  गोत्रम्  गोत्रा  गोधः  गोधापदी  गोधिकात्मजः  गोनसः  गोपः  
गोपः  गोपुरम्  गोपानसी  गोपालः  गोपी  गोलः  गोलकः  गोलीढः  गोलोमी  गोविट्  गोविन्दः  गोशालम्  गोष्ठम्  गोष्पदम्  गौः  
गौडः  गौरः  गौरी  गौष्ठीनम्  

SEARCH BY CLASS