अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

खगः  खगः  खगगतिक्रिया  खञ्जः  खञ्जरीटः  खटः  खेटकः  खड्गः  खद्योतः  खनति  खनिः  खनित्रम्  खम्  खेयम्  खुरः  
खरणाः  खुरणाः  खर्वः  खर्वटः  खराश्वा  खलु  खलपूः  खलिनी  खारीवापः  खिलम्  

SEARCH BY CLASS