अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

कष्टम्  कुष्ठम्  कुष्ठम्  क्षणः  क्षणः  कृष्णः  क्षणः  कृष्णपाकफलः  कृष्णा  क्षत्त्रिया  क्षत्ता  क्षत्ता  क्षेत्रज्ञः  क्षेत्रज्ञः  क्षेत्रम्  
क्षेत्रम्  क्षत्रियः  क्षत्रियी  क्षतव्रतः  क्षुद्रशंखः  क्षुद्रा  क्षुपः  क्षेपणम्  क्षेपिष्ठः  क्षेमः  क्षमम्  क्षमा  कूष्माण्डकः  क्षयः  क्षयः  
क्षयः  क्षुरः  क्षुरप्रः  क्षुल्लकः  क्षवः  क्षवः  क्ष्वेडः  क्ष्वेडा  क्ष्वेडितम्  क्षान्तिः  कषायः  क्षारकः  कृषि  क्षितिः  क्षिया  
क्षीरम्  क्षीरविदारी  क्षीरावी  क्षौमम्  

SEARCH BY CLASS