अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

कः  कृकणः  ककुदः  कुकुभः  कुकूलम्  कृकवाकुः  कक्ष्या  कुक्षिंभरिः  केका  कङ्कणम्  कुङ्कुमम्  कङ्कालः  कङ्गुः  कच्चित्  कच्छः  
कच्छूः  कच्छपी  कृच्छम्  कुचाग्रम्  कञ्चुकः  कञ्चुकः  कञ्चुकी  कुञ्जः  कुञ्जरः  कटु  कटः  कूटः  कटुः  कटुः  कटकः  
कटकः  कुटजः  कुट्टकः  कुट्टनी  कुट्टिमः  कुट्टिमम्  कुटन्नटम्  कटम्  कूटम्  कुटुम्बनी  ‍कुटुम्बव्यापृतः  कुट्मलः  कटाक्षः  कटाहः  कटिः  
कटी  कुटी  कुठरः  कुठारः  कुडङ्गकः  कडङ्गरः  कडारः  कणः  कण्टकः  कण्टकम्  कण्ठः  कुण्ठः  कण्ठः  कण्डूः  कुण्डलम्  
कण्डोलः  कुणपः  कणा  कुणिः  कणिका  कणिशम्  कूतुः  केतुः  कत्तृणम्  केतनम्  कुतपः  कृतम्  कृत्या  कृतसपत्निका  कृतहस्तः  
कृतान्तः  कथा  कदरः  केदरः  कदली  कदाचित्  कैदारकम्  कनकाध्यक्षः  कुन्तः  कन्था  कुन्दः  कन्दः  क्न्दुकः  कन्दुर्वा  कन्या  
कनिष्ठः  कनिष्ठा  कनीयान्  कूपकः  कूपकः  कूपकः  कपटः  कृपणः  कपर्दः  कपाटम्  कपिः  कपित्थः  कपिला  कपोतपालिका  कफः  
कफोणिः  कुब्जः  कबन्धः  कूबरः  कुबेरः  कबरी  कम्  कमठी  कमण्डलुः  कुमुदम्  कुमुद्वती  कुमुद्वान्  कम्बुः  कम्बुग्रीवा  कम्बलः  
कम्बलः  कुम्भः  कुम्भः  कुम्भकारः  कुम्भम्  कमलः  कमलोत्त्रम्  कुमारः  केयूरम्  करः  करः  करः  करकः  कर्कः  करकः  
कर्कन्धूः  कर्कन्धूः  कर्कया  कर्करेटुः  कर्कशः  कर्कशः  कुरङ्गकः  कूर्चम्  कर्चूरकः  कूर्चशीर्षः  कूर्चिका  करञ्जः  करटः  करेणुः  करणः  
कर्णः  कर्णेजपः  कर्णजलौका  कुरुण्टकः  कुरण्टकः  करण्डः  कर्णधारः  करणम्  कर्णिका  कर्णिका  कर्णीरथः  कर्तरी  करतोया  क्रन्दनम्  क्रन्दनम्  
क्रन्दितम्  कर्पटः  करपत्रम्  कर्परः  कर्पूरम्  कर्परी  कर्पासम्  कुरबकः  कुरबकः  करभः  करभः  कर्म  कूर्मः  क्रमुकः  कर्मकरः  
कर्मक्षमः  कर्मकारः  कर्मेन्द्रियम्  करम्भः  कर्मशूरः  कर्मशीलः  कर्मसचिवः  क्रयः  क्रेयम्  क्रयिकः  कुररः  क्रूरः  करवालिका  कुरुविन्दः  कर्षः  
कर्षूः  कर्षकः  करहाटः  करालः  करिगर्जितम्  करिणी  करिपिप्पली  क्रिया  क्रिया  क्रियावान्  क्रीडा  करीरः  करीरः  करीषः  क्रौञ्चः  
कलः  कलंकः  कल्कः  कुलकः  कुलकम्  कलङ्कः  कलत्रम्  कलधौतम्  कल्पः  क्ल्पः  कलभः  कूलम्  कुलम्  क्लमः  कलम्बी  
कुल्माषः  कुल्माषः  कल्यः  कुल्या  कल्या  कलल:  कलशः  कलुषः  कुलस्त्री  कुलसम्भवः  कलहंसः  कला  कला  कला  कलादिकम्  
कलापः  कुलायः  कैलासः  कलिः  कलिका  कलिका  कलिका  कलिङ्गः  कलिङ्गम्  क्लिन्नाक्षः  कलिलम्  क्लिष्टः  क्लीबम्  कुलीरः  क्लीवः  
कव्यम्  कैवर्तः  कवलः  केवलम्  कुवादः  कविका  कवियम्  केशः  केशः  कुशम्  कुशम्  कश्यः  कश्यम्  कशेरुका  कुशलम्  
केशवः  कशा  कैशिकम्  कशिपु  कष्टम्  कृष्टम्  कुष्ठम्  कुष्ठम्  क्षणः  क्षणः  क्षणः  कृष्णः  कृष्णपाकफलः  कृष्णा  क्षत्त्रिया  
क्षत्ता  क्षत्ता  क्षेत्रज्ञः  क्षेत्रज्ञः  क्षेत्रम्  क्षेत्रम्  क्षत्रियः  क्षत्रियी  क्षतव्रतः  क्षुद्रशंखः  क्षुद्रा  क्षुपः  क्षेपणम्  क्षेपिष्ठः  क्षेमः  
क्षमम्  क्षमा  कूष्माण्डकः  क्षयः  क्षयः  क्षयः  क्षुरः  क्षुरप्रः  क्षुल्लकः  क्षवः  क्षवः  क्ष्वेडः  क्ष्वेडा  क्ष्वेडितम्  क्षान्तिः  
कषायः  क्षारकः  कृषि  क्षितिः  क्षिया  क्षीरम्  क्षीरविदारी  क्षीरावी  क्षौमम्  कुसुम्भम्  कसमर्दः  केसरः  कुसीदकः  कुहूः  कुहना  
कुहरम्  काकुः  काकः  काकचिञ्चा  काकेन्दुः  काकपक्षः  काकमाची  काकली  काकाङ्गी  काकिनी  काकोदुम्बरिका  काचः  काचित्  काण्डः  काण्डवान्  
कात्यायनी  कादम्बिनी  कान्तार्थिनी  कान्तारम्  कान्तारम्  कानीनः  कापोतम्  कामः  कामुकः  कामुकी  कामंगामी  काम्पिल्यः  काम्बलः  काम्बिकः  कामम्  
कामम्  काम्यदानम्  कामिनी  कायम्  कारुः  कारुण्यम्  कारणा  कार्तिकः  कार्तिकेयः  कारवेल्लः  कार्षापणः  कारा  कारिका  कारोत्तरः  कालः  
कालः  कालः  कालगुरु  कालपृष्ठम्  कालव्यापी  कालानुसार्यम्  कालिन्दी  काशम्  काष्ठम्  काष्ठा  काष्ठा  कासः  कासारः  किङ्किणी  किञ्चित्  
किञ्जल्कः  किञ्जलकः  किणः  किण्वम्  किन्नरः  किम्  किरणः  किराततिक्तः  किल  किल्मिषम्  किलासम्  किलासी  किंवदन्ती  किंशारुः  किंशारुः  
किशोरः  किष्कुः  कीकसम्  कीचकः  कीनाशः  कीरः  कीलः  कीलालम्  कोकः  कोकिलः  कोटः  कोटिः  कोटिः  कोटिः  कोटिशः  
कोठः  कोणः  कोणः  कोपः  कोपक्रमम्  कोपज्ञम्  कोपना स्त्री  कोलकम्  कोलम्  कोलम्बकः  कोलाहलः  कोविदारः  कोशः  कोशातकी  कोष्ठः  
कोष्णम्  कौक्कुटिकः  कौतूहलम्  कौन्तिकः  कौपीनम्  कौमोदकी  कौलटिनेयः  कौलीनम्  कौशेयम्  कौशिकः  कौस्तुभः  

SEARCH BY CLASS