अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

एकतालः  एकब्रह्मव्रतचारिणः  एकेभैकरथा  एकहायनी  एकाकी  एकाग्रः  एकाग्रः  एडूकम्  एडमूकः  एतहि  एलापर्णी  एलाबालुकम्  एवम्  एवम्  

SEARCH BY CLASS