अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

उक्तम्  उक्थम्  उक्षा  उग्रः  उच्चैःश्रवा  उच्चैर्धुष्टम्  उच्चावचम्  उच्छ्रताः  उच्छ्रितः  उच्छशिलम्  उच्छायः  उडुपम्  उत  उत्कण्ठा  उत्कर्षः  
उत्तप्तम्  उत्तेमनम्  उत्तमर्णः  उत्तरः  उत्तानम्  उत्थानम्  उत्थितः  उत्पत्तिः  उत्पलम्  उत्पातः  उत्सः  उत्सुकः  उत्सेधः  उत्सवः  उत्सादनम्  
उत्साहः  उत्साहवर्धनः  उद्गमनीयम्  उद्गूर्णोद्यते  उद्गाता  उद्गिरणम्  उद्गीतः  उदजः  उद्धृतः  उद्धवः  उद्भिजाः  उदुम्बरः  उदयः  उद्यमः  उद्यानम्  
उद्योगः  उदर्कः  उद्वेगः  उद्वेगम्  उद्वान्तं  उदारः  उदासीनः  उदीच्यः  उन्दुरुः  उन्नयः  उन्मत्तः  उन्मत्तः  उन्मना  उन्माथः  उन्मादः  
उन्मादः  उपकुञ्चिका  उपक्रमः  उपक्रमः  उपकार्या  उपघ्नः  उपज्ञा  उपज्ञा  उपत्यका  उपधा  उपधा  उपधानम्  उपन्यासः  उपनाहः  उपनिष्करम्  
उपनिषद्  उपभोगः  उपमानम्  उपरागः  उपरामः  उपलम्भः  उपला  उपवासः  उपवीतम्  उपशायः  उपस्करः  उपस्थः  उपस्पर्शः  उपह्वरम्  उपहारः  
उपाकृतः  उपाकरणम्  उपात्ययः  उपाध्यायः  उपाध्यायानी  उपाध्यायी  उपाधिः  उपायचतुष्टयम्  उपोदका  उपोद्धातः  उभयेद्युः  उमा  उरः  उरःसूत्रिका  उर्णा  
उर्वरा  उलूकः  उल्का  उल्का  उलूपी  उल्लोलः  उशीरम्  उष्ट्रः  उष्णीषः  

SEARCH BY CLASS