अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

इक्ष्वाकुः  इङ्गुदी  इच्छावती  इज्याशीलः  इडा  इतरः  इति  इतिहासः  इनः  इन्द्रः  इन्द्रायुधम्  इन्धनम्  इन्वकाः  इरा  इरिणम्  
इला  इष्टम्  इष्टिः  

SEARCH BY CLASS