अमरकोश-खोज-पृष्ठ (Search Page for Amarakosha)

DIRECT SEARCH
(unicode Sanskrit/Hindi/English/Bangla/Punjabi/Oriya/Assamese/Maithili/Kannada languages)

  

ALPHABET SEARCH
                                                              
                                                      क्ष   त्र   ज्ञ

अक्षम्  अक्षान्तिः  अक्षोटः  अंकोटः  अखातम्  अगः  अग्न्युत्पातः  अग्निः  अग्निचित्  अग्निज्वाला  अग्रेदिधिषूः  अग्रेसरः  अगस्त्यः  अगाधम्  अंगारकः  
अघम्  अघमर्षणम्  अङ्कः  अङ्क्यः  अङ्कुशः  अङ्गनम्  अङ्गम्  अङ्गुलिमुद्रा  अङ्गुली  अङ्गलीयकः  अङ्गुष्ठः  अङ्गसंस्कारः  अङ्गहारः  अङ्गारः  अङ्गारधानिका  
अजः  अजगरः  अज्जुका  अज्ञः  अज्ञानम्  अजमोदा  अजशृङ्गी  अजा  अजाजीवः  अजितः  अजिनम्  अजिरम्  अञ्जनम्  अञ्जलिः  अट्टः  
अटवी  अण्डजाः  अणिः  अत्तिका  अत्यन्तीनः  अत्ययः  अत्यल्पम्  अत्याहितम्  अतसी  अतायी  अति  अतिक्रमः  अतिजवः  अतिनु  अतिपन्थाः  
अतिमुक्तः  अतिरिक्तः  अतिशयः  अथ  अद्धा  अद्य  अद्रिः  अद्रिः  अदृष्टम्  अदृष्टिः  अधमः  अध्यक्षः  अध्यक्षः  अध्येषणा  अध्याहारः  
अधरः  अध्वर्युः  अधिक्षिप्तः  अधिकारः  अधित्यका  अधिवासनम्  अधिष्ठानम्  अधीनः  अधीरः  अधोभुवनम्  अधोमुखः  अधोरुकम्  अनुकर्षः  अनुकल्पः  अनक्षरम्  
अनुग्रहः  अनुचरः  अनूचानः  अनुजः  अन्तः  अन्तःपुरम्  अनुत्तरः  अन्तर्गतम्  अन्तर्धा  अन्त्रम्  अन्तरम्  अन्तर्वंशिकः  अन्तरा  अन्तरीयम्  अन्तिकम्  
अन्तिका  अन्धः  अन्धुः  अन्धकारः  अन्धतमसम्  अन्धम्  अनधीनकः  अनन्तः  अनुपदम्  अनुबन्धः  अनुभावः  अनुभावः  अनुमतिः  अनयः  अनुरोधः  
अनुलापः  अन्वेषितम्  अनुवाकः  अन्वाहार्यम्  अनुशयः  अनुहारः  अनादरः  अनामयम्  अनामिका  अनायसकृतम्  अनाहतम्  अनिमिषः  अनिरुद्धः  अपचितिः  अपत्यम्  
अपत्रपा  अपदेशः  अपदिशम्  अपन्थाः  अपभ्रंशः  अप्रत्यक्षम्  अप्रधानम्  अपराद्धपृषत्कः  अपराधः  अपलापः  अपवादः  अप्सरसः  अपसव्यं  अपहारः  अपाङ्गः  
अपाङ्गः  अपामार्गः  अब्जः  अब्दः  अबद्धम्  अब्धिः  अबन्ध्यः  अब्रह्मण्यम्  अबाधम्  अभ्यन्तरम्  अभ्यमित्र्यः  अभ्यवस्कन्दनम्  अभया  अभ्रकम्  अभ्रम्  
अभ्रिः  अभ्रियम्  अभिक्रमः  अभिख्या  अभिचारः  अभिजनः  अभिजातः  अभितः  अभिध्या  अभिनिर्मुक्तः  अभिनीतः  अभिपन्नम्  अभिप्रायः  अभिप्रायः  अभिमानः  
अभियोगः  अभिरूपः  अभिवादकः  अभिषवः  अभिसङ्गः  अभिहारः  अभिहारः  अभीक्ष्णम्  अभीप्सितम्  अभीषुः  अमृतम्  अम्बूकृतम्  अम्बरम्  अम्बरीषम्  अम्बष्ठः  
अम्बा  अमरः  अमर्षणः  अमरावती  अम्लः  अम्लानः  अमा  अमावास्या  अयः  अयनम्  अयनम्  अर्कः  अर्गलम्  अर्घः  अरघट्टः  
अर्घ्यम्  अर्घरात्रः  अर्चिः  अरुणः  अरुणः  अरणिः  अर्तनम्  अरत्निः  अर्तिः  अर्थः  अर्थ्यः  अर्धनावम्  अर्धम्  अर्धर्चम्  अरुन्तुदः  
अर्बुदः  अर्बुदः  अर्मः  अर्यः  अर्याणी  अर्यी  अर्शसः  अर्शोघ्नः  अरुष्करः  अर्हितः  अरालम्  अरिः  अरित्रम्  अरिमेदः  अरिष्टः  
अरिष्टः  अरिष्टम्  अरिष्टम्  अलकः  अलक्ष्मीः  अलका  अलगर्दः  अलङ्कृता  अलङ्कर्ता  अलङ्कारः  अलङ्कारः  अल्पम्  अलम्  अलर्कः  अलिञ्जरः  
अलीकम्  अवेक्षा  अवगणितम्  अवग्रहः  अवग्राहः  अवगीतः  अवगीतम्  अवटुः  अवतमसम्  अवदातः  अवदानम्  अवधिः  अवनतानतम्  अवनायः  अवभृथः  
अव्यक्तः  अव्यथा  अव्ययम्  अवर्णः  अवरम्  अवरीणः  अवरोहः  अवल्गुजः  अवश्यायः  अवष्टब्धः  अवस्करः  अवस्था  अवसरः  अवसानम्  अवसितः  
अवहित्था  अवाचि  अवि:  अविनीतः  अविलम्बितम्  अवीरा  अशः  अश्मरी  अश्मसारः  अश्वः  अश्वमेधीयः  अश्वयुक्  अश्वा  अश्वारोहः  अशिश्वी  
अषडक्षीणः  अस्तु  अस्तः  अस्ति  अस्थिरः  असूया  असुरः  अस्रः  असुरः  अस्री  अस्री  अस्वरः  असारम्  असिः  असिक्नी  
असिहेतिः  अहंकारवान्  अहंपूर्विका  अहमहमिका  अहह  अहिः  अहिभयम्  अहो  अहोरात्रः  

SEARCH BY CLASS